ทัวร์ซิมบับเว-เคนย่า (Zimbabwe - Kenya) สัมผัสน้ำตกที่ทรงพลังที่สุดโลกน้ำตกวิคตอเรียและซาฟารีแห่งมาไซมาร่า (1-7 มิถุนายน 2019)
zimbabwe 12

ทัวร์ซิมบับเว-เคนย่า (Zimbabwe – Kenya) สัมผัสน้ำตกที่ทรงพลังที่สุดโลกน้ำตกวิคตอเรียและซาฟารีแห่งมาไซมาร่า (1-7 มิถุนายน 2019)

from ฿125,000฿120,000

เราจะพาท่านไปชม น้ำตกวิคตอเรีย น้ำตกที่ยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก ในประเทศซิมบับเว และรวมกันออกไปท่องทุ่งซาฟารีขนาดใหญ่ในประเทศแคนยา

 

แผนและรายละเอียดการเดินทาง (pdf) >>>http://l.ead.me/bb1o21

 • Reviews 0 Reviews
  0/5
 • Vacation Style Holiday Type
  Discovery, Wildlife
 • Activity Level Leisurely
  1/8
 • Group Size Medium Group
  16
All about the ทัวร์ซิมบับเว-เคนย่า (Zimbabwe – Kenya) สัมผัสน้ำตกที่ทรงพลังที่สุดโลกน้ำตกวิคตอเรียและซาฟารีแห่งมาไซมาร่า (1-7 มิถุนายน 2019).

ผจญภัยในทุ่งซาฟารี ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตก น้ำตกที่ยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก วิถีชีวิตเผ่ามาไซ

Patourlogy พร้อมจะพาทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยได้เห็น

แผนและรายละเอียดการเดินทาง (pdf) >>>http://l.ead.me/bb1o21

1 – 7 มิถุนายน 2562

ราคาทริป 120,000 บาท

The tour package inclusions and exclusions at a glance
What is included in this tour?Items that are included in the cost of tour price.
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าล่องเรือชมแม่น้ำแซมบีซี
 • ค่ารถจิ๊ปเปิดหลังคา
 • ค่าขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมน้ำตกวิคตอเรีย
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double
 • ค่าอาหารทุกมื้อ
 • ค่าวีซ่าซิมบับเว, ค่าวีซ่าเคนย่า
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ Oasis Leisure คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 4,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกรมธรรม์
 • สำหรับสายการบิน Kenya Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 12 กิโลกรัม  ขนาดการเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

*การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่า ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าสมัครวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าทุกกรณีหมายเหตุ

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน

 

What is not included in this tour?Items that are not included in the cost of tour price.
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพักและค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 1. Day 1 Bangkok - Victoria Falls

  วันที่ 4 กรกฏาคม 2562

  01.05 น.
  ออกเดินทางสู่ไนโรบี ประเทศเคนยา โดยสายการบิน Kenya Airways เที่ยวบินใช้เวลาประมาณ 9 ชั่วโมง เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินบริการอาหารระหว่างเที่ยวบินสู่ไนโรบี

  06.05 น.
  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติโจโม เคนแย็ตต้า (Jomo Kenyatta International Airport) เมืองไนโรบี ประเทศเคนยา ใช้เวลาระหว่างรอเปลี่ยนเครื่องประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง

  07.35 น.
  เปลี่ยนเครื่องเป็นเที่ยวบิน Kenya Airways เที่ยวบินใช้เวลาบินประมาณ 3.15 ชั่วโมง สายการบินบริการอาหารเช้าระหว่างเที่ยวบินสู่เมืองวิคตอเรียฟอลล์ (Victoria Falls) ประเทศซิมบับเว

  09.50 น.
  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติวิคตอเรียฟอลล์ (Victoria Falls International Airport) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นได้เวลานําท่านเดินทางสู่เมืองวิคตอเรียฟอลล์ ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที
  นําท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักที่ Bayete Guest Lodge หรือเทียบเท่า

  บ่าย รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หรือที่พัก

  ได้เวลาสมควร นำทุกท่านล่องเรือชมแม่น้ำแซมบีซี (Zambezi) ชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็น แม่น้ำแซมบีซีเป็นแม่น้ำต้นกำเนิดของน้ำตกวิคตอเรี มีความยาวเป็นอันดับ 4 ของทวีปแอฟริกา เป็นแม่น้ำที่มีความยาวถึง 2,700 กิโลเมตร ไหลผ่านประเทศต่างๆ รวม 6 ประเทศ คือ แซมเบีย แองโกล่า บอสวาน่า ซิมบับเว นามิเบีย และสิ้นสุดที่โมซัมบิค ระหว่างล่องเรือจะได้เห็นความกว้างใหญ่ของแม่น้ำและผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะได้เห็นฮิปโปและจระเข้ที่มาหากินในแม่น้ำแห่งนี้ ระหว่างล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน มีบริการเครื่องดื่มพร้อมขนมขบเคี้ยวแบบไม่อั้น
  เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หรือที่พัก

   

 2. Day 2 Victoria falls

  วันที่ 5 กรกฏาคม 2562

  เช้า รับประทานอาหารเช้าของที่พัก

  นำทุกท่านร่วมทำกิจกรรมซาฟารีทัวร์ที่ Stanley and Livingstone ร่วมกันส่องหาสัตว์ป่าหา ไม่ว่าจะเป็น สิงโต เสือดาว ช้างแอฟริกัน ยีราฟ ควายป่า โดยเฉพาะแรดดำที่ปกติเป็นสัตว์ป่าที่หาเจอได้ยาก

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย
  เดินทางชมน้ำตกวิคตอเรีย (Victoria Falls) น้ำตกที่ยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลก ค้นพบโดย เดวิด ลิฟวิ่งสโตน (David Livingstone) เมื่อปี ค.ศ.1855 โดยน้ำตกแห่งนี้เกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อ 150 ล้านปีที่ผ่านมา จนทำให้แผ่นดินบริเวณนี้แยกออกเป็นสองส่วน กลายเป็นน้ำตกอันยิ่งใหญ่และได้ตั้งชื่อน้ำตกแห่งนี้ว่า น้ำตกวิคตอเรีย เพื่อเป็นเกียรติแด่พระราชินีวิกตอเรียแห่งอังกฤษ
  น้ำตกวิคตอเรียมีชื่อในภาษาท้องถิ่นว่า โมซิ-โอวา-ทุนยา (Mosi-oa-Tunya) แปลว่า ควันที่ส่งเสียงร้องคำราม เนื่องจากเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ปริมาณน้ำมหาศาลตกลงกระทบหินทำให้เกินละอองน้ำฟุ้งคล้ายควัน และเกิดเสียงน้ำกระทบหินดังกึกก้องไปทั่วป่า น้ำตกวิคตอเรียมีขนาดกว้างกว่า 1,690 เมตร สูง 80-100 เมตร องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้น้ำตกวิคตอเรียเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติร่วมกันระหว่างแซมเบียและซิมบับเว

  ค่ำ นําท่านพักผ่อนที่ Bayete Guest Lodge หรือเทียบเท่า และรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หรือที่พัก

 3. Day 3 Victoria Falls - Nairobi

  วันที่ 6 กรกฏาคม 2562

  เช้า
  รับประทานอาหารเช้าของที่พัก


  นำท่านทำกิจกรรมเคียงบ่าเคียงไหล่เจ้าป่าแห่งแอฟริกาอย่างสิงโตแบบใกล้ชิด (Walk withLion) เก็บภาพการเดินเล่นกับสิงโตได้อย่างเต็มที่ เป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ที่ไหน
  จากนั้นได้เวลานำท่านสัมผัสประสบการณ์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อชมน้ำตกวิคตอเรียในมุมสูง 15 นาที โดยช่วงเดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่มีน้ำเยอะ เหมาะสมกับการชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกในมุมสูงที่สุด ท่านจะได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการของน้ำตกวิคตอเรีย ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีหน้ากว้างที่สุดในโลก

  บ่าย รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร หรือที่พัก

  15.30 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติวิคตอเรียฟอลล์ (Victoria Falls International Airport)

  18.00 น. เที่ยวบิน Kenya Airways ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง สายการบินบริการอาหารระหว่างเที่ยวบินสู่สนามบินนานาชาติโจโม เคนแย็ตต้า (Jomo Kenyatta International Airport) ประเทศเคนยา

  22.05 น. เดินทางถึงไนโรบี นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นได้เวลานําท่านเดินทางสู่ไนโรบี เมืองหลวงของประเทศเคนยา ระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที
  นําท่านเช็คอินเข้าที่พัก Azure Hotel Nairobi Westlands หรือเทียบเท่า

 4. Day 4 Nairobi - Maasai Mara

  วันที่ 7 กรกฏาคม 2562

  เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า (Maasai Mara National Reserve) ระยะทาง 230 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมง ระหว่างทางแวะถ่ายรูปที่รอยแยกเกรตริฟต์วัลเลย์ (Great Rift valley) ซึ่งเป็นรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่ในเขตแอฟริกาตะวันออก ที่จุดนี้สามารถมองเห็นภูเขาไฟ

  กลางวัน รับประทานอาหาร ณ.ร้านอาหารท้องถิ่น

  บ่าย

  จากนั้นนำท่านทํากิจกรรมเกมไดร์ฟ (Game Drive) ตลอดช่วงบ่าย ด้วยการนั่งรถเปิดหลังคาตะลุยป่าเพื่อดูสัตว์ต่างๆอันเป็นสัญลักษณ์ของการเที่ยวที่มาเยือนเคนยา เที่ยวชมวิถีชีวิตของสัตว์ป่า The Big Five ซึ่งประกอบไปด้วยสัตว์ 5 ชนิดคือ สิงโต เสือดาว ช้างป่า ควายป่าและแรด ซึ่งล้วนเป็นสัตว์ที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการส่องสัตว์ พร้อมเก็บภาพเป็นที่ระลึก

  ค่ำ นำท่านพักผ่อนที่ Mara River Lodge หรือเทียบเท่า และรับประทานอาหารเย็นที่ที่พัก

 5. Day 5 Maasai Mara

  วันที่ 8 กรกฏาคม 2562

  เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ที่พัก

  นำท่านทํากิจกรรมเกมไดร์ฟ (Game Drive) ต่อที่อุทยานแห่งชาติมาไซ มาร่า เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ากว่า 3 ล้านตัว นอกจากสัตว์ป่า The Big Five ยังมีสัตว์อีกหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นไฮยีน่า เสือชีต้า หมูป่า ยีราฟ ม้าลาย แอนทิโลป ไวล์เดอร์บิสต์ นกกระจอกเทศ ฮิปโป หรือเเม้กระทั้งนกนานาชนิด

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค

  บ่าย ร่วมกันส่องหาสัตว์ป่าในยามบ่ายกันต่อ
  ได้เวลาสมควร นำทุกท่านไปเยี่ยมชมหมู่บ้านของชาวมาไซ (Masai village) ท่านจะได้พบกับการต้อนรับจากชาวมาไซ ร่วมสนุกไปกับกิจกรรมต่างๆของชาวท้องถิ่น เดินชมสภาพแวดล้อมภายในหมู่บ้านและด้านในที่พักอาศัยแบบใกล้ชิด และท่านยังมีโอกาสที่จะได้ซื้อสินค้าที่ทําโดยชาวบ้านโดยตรง สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าพวกเครื่องประดับที่เป็นสัญลักษณ์ประจํากายของชาวมาไซนั่นเอง

  เย็น เย็น เดินทางรับประทานอาหารที่ภัตตาคารท้องถิ่นและเข้าพักที่โรงแรม

 6. Day 6 Maasai Mara to Nairobi

  วันที่ 9 กรกฏาคม 2562

  เช้า รับประทานอาหารเช้าที่ที่พัก


  นำท่านทํากิจกรรมเกมไดร์ฟ (Game Drive) ในยามเช้า ท่านอาจจะเห็นสัตว์ป่าที่กำลังนอนหลับหรือเห็นการล่าเหยื่อของเหล่าสิงโตอย่างใกล้ชิดในยามเช้า ณ ทุ่งหญ้าสะวันน่า เป็นอีกช่วงเวลาที่น่าสนใจในการส่องดูสัตว์ป่าในธรรมชาติ

  กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ก่อนนำท่านเดินทางกลับสู่ไนโรบี

   

  เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
  20.00 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติโจโม เคนแย็ตต้า (Jomo Kenyatta International Airport)
  23.59 น. เที่ยวบิน Kenya Airways ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินบริการอาหาร

 7. Day 7 Nairobi to Bangkok

  วันที่ 10 กรกฏาคม 2562

  เช้า เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์

 1. บริษัทฯ จะขอเรียกชําระค่ามัดจําการจอง เป็นเงินท่านละ 10,000 บาท
 2. เมื่อท่านตกลงเดินทางกับทางบริษัทฯ ระยะเวลา 4 เดือนก่อนเดินทาง หรือ ตามวันที่ระบุ (ถ้ามี) ต้องชําระเงินค่าจองทัวร์ 50% ตามที่โปรแกรมระบุ หรือชําระเต็มจํานวน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ แล้ว Email หลักฐานดังกล่าวมา ทางอีเมล์ที่ [email protected] ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินกลับไปยังท่าน
 3. ชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 60 วัน หรือตามที่ระบุในโปรแกรมโดยโอนเข้า บัญชีเช่นกัน และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินและแจ้งยืนยันการเดินทาง
 4. ขอสงวนสิทธิ์การจองให้ท่านที่ชำระค่ามัดจำเข้ามาแล้วเท่านั้น บริษทขอสวนสิทธิ์การคืนเงินให้กับลูกค้าและยกเลิกการเดินทางของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามัดจำส่วนที่เหลือล่าช้ากว่ากำหนด

วิธีการจองทัวร์ : Booking

 1. ติดต่อกลับมาที่บริษัท โทร  096 -640 4534 วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 12:00-20:00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 12:00-19:00 น. เพื่อทําการจองกับเจ้าหน้าฝ่ายขาย และ สอบถามข้อมูล
 2. ส่งข้อมูลของท่านมาที่อีเมล์  [email protected]

การชําระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร

ชําระโดยโอนเงินผ่านบัญชี ที่ระบุนี้ เท่านั้น

กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชี (โปรดสอบถามข้อมูลก่อนการโอน)

เมื่อท่านโอนเงินแล้ว กรุณส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Email : [email protected] จะ ถือว่าการจองสมบูรณ์ และบริษัทฯจะส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไป (กรณีต้องการใบกํากับภาษี กรุณาแจ้งก่อนการชําระเงิน)

ชําระเงินที่บริษัทฯ โดยเงินสด ,เช็คธนาคาร, บัตรเครดิต

( กรณีชําระโดยบัตรเครดิต บริษัทฯ ชาร์ท 3 %)

การยกเลิกการจองและการเดินทาง

ยกเลิกทัวร์ใดๆ หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียม อย่างน้อยท่านละ 5,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่ดําเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนค่าบริการทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำกับทางสายการบินและค่าจองโรงแรมที่พักที่ได้เกิดขึ้นและชำระแก่ปลายทางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
 • ยกเลิกทัวร์ภายใน 60-45 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำงวดแรก
 • ยกเลิกทัวร์ภายใน 45 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 • หากถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัยจนไม้อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียและ / หรือ เกิด อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง ซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบ ของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การนัดหยุด งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 2. เนื่องจากรายการท่องเที่ยวนี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ใช้บริการใดๆ ตาม รายการ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ หรือไม่ร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็แล้วแต่ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการบางส่วนให้แก่ท่าน เพราะเหตุ ค่าใช้จ่ายทุก อย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระล่วงหน้าให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางเป็น เรียบร้อยแล้ว
 3. เนื่องจากเป็นการเดินทางไปทัวร์ต่างประเทศ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าประเทศ หรือออก นอกประเทศ บริษัทฯไม่สามารถ คืนเงินค่าทัวร์บางส่วน หรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ มีความยินดีที่จะรับลูกค้าที่มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวโดยเจตนาบริสุทธิ์ และปราศจากเจตนาแอบแฝงเพื่อหลบหนี / เลี่ยงเข้าประเทศ
Overall Rating
0/5

LEAVE YOUR COMMENT