ทัวร์โอมาน (Oman) ผจญภัยในดินแดนทะเลทรายอาหรับ (30 Nov - 08 Dec 2019) - Patourlogy - Let us take you all over the world

ทัวร์โอมาน (Oman) ผจญภัยในดินแดนทะเลทรายอาหรับ (30 Nov – 08 Dec 2019)

from ฿95,000฿89,000

ท่องทะเลทรายอาหรับแห่งประเทศโอมาน เพรชเม็ดงามของการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกกลาง

พักแคมป์หรูกลางทะเลทราย ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตก ดูเต่าตะนุวางไข่ริมทะเล ขึ้นสู่ที่ราบสูงจีเบลชามที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมือนกับโลกอีกใบหนึ่ง

พักหรู กินอาหารดี ทุกคืน เดินทางไปกับเรา patourlogy ห้องเรียนแห่งการท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่จะพาคุณไปในที่ที่ทัวร์ที่ไหนไม่ทำกัน

แผนและรายละเอียดการเดินทาง (pdf) >>>http://l.ead.me/bb1nr6

30 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562

ราคาทริป 88,000 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)

 • Reviews 0 Reviews
  0/5
 • Vacation Style Holiday Type
  Culture, Discovery, Family, History
 • Activity Level Leisurely
  1/8
 • Group Size Medium Group
  18
All about the ทัวร์โอมาน (Oman) ผจญภัยในดินแดนทะเลทรายอาหรับ (30 Nov – 08 Dec 2019).

ท่องทะเลทรายอาหรับแห่งประเทศโอมาน เพรชเม็ดงามของการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกกลาง

นอนแคมป์หรูกลางทะเลทราย ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตก ขึ้นสู่ที่ราบสูงจีเบลชามที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมือนกับโลกอีกใบหนึ่ง

พักหรู กินอาหารดี ทุกคืน เดินทางไปกับเรา patourlogy ห้องเรียนแห่งการท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่จะพาคุณไปในที่ที่ทัวร์ที่ไหนไม่ทำกัน

แผนและรายละเอียดการเดินทาง (pdf) >>>http://l.ead.me/bb1nr6

30 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2562

ราคาทริป 89,000 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)

The tour package inclusions and exclusions at a glance
What is included in this tour?Items that are included in the cost of tour price.
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double
 • ค่าอาหารทุกมื้อ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศโอมาน
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ Oasis Leisure คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 4,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกรมธรรม์
 • สำหรับสายการบิน Oman air อนุญาตให้ โหลดกระเป๋าใต้เครื่องได้จำนวนไม่เกิน 2 ใบ โดยที่น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 32 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม  ขนาดการเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

*การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่า ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าสมัครวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าทุกกรณีหมายเหตุ

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน

What is not included in this tour?Items that are not included in the cost of tour price.

• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
• ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่า เครื่องดื่มในห้องพักและค่าอาหารที่สั่งมาในห้อง พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้าน อาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้น จะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่า ใช้จ่ายเพิ่ม

 1. Day 1 Bangkok - Muscat

  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

  11.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Oman Air โดยมีเจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่อเอกสารและสัมภาระการเดินทาง

  14.35 น. เหินฟ้าสู่ กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน Oman air เที่ยวบินที่ WY 812

  17.25 น. ถึง สนามบินกรุงมัสกัต เมืองหลวงของประเทศโอมาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
  (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)

  ค่ำ นำคณะรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Grand Millennium hotel หรือเทียบเท่า

 2. Day 2 Grand mosque - Al alam palace - Bait Al Zubair

  วันที่ 1 ธันวาคม 2562

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  นำท่านเที่ยวชม สุเหร่าประจำกรุงมัสกัต (Grand Mosque) นับว่าเป็นสุเหร่าที่มีความสวยงามและสำคัญต่อ ประเทศโอมาน เป็นสุเหร่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศโอมาน ภายใน สุเหร่าแห่งนี้ท่านจะได้เห็น พรมทอมือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีขนาด 70 X 60 เมตร มีน้ำหนักถึง 21 ตัน ใช้ช่างฝีมือที่เป็นผู้หญิงในการถักทอถึง 600 คน และใช้ระยะ เวลาในการทอกว่าจะแล้วเสร็จถึง 4 ปี ในส่วนทางเดินทางที่เชื่อมต่อกันแต่ละห้องนั้นจะถูกประดับประดาไปด้วยกระจกสีต่าง ๆ สวยงามมาก

  (นักท่องเที่ยวจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อย สุภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สุภาพสตรีจะต้องแต่งกายให้สุภาพและมิดชิดที่สุด จะต้องมีผ้าคลุมศีรษะ โปรดเตรียมไปด้วย) ถ้าท่านได้เคยเดินทางไปอิหร่านก็จะเป็นชนิดเดียวกัน เพื่อเป็นการเคารพสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์

  จากนั้นให้ท่านได้แวะถ่ายภาพ พระราชวัง อัล อาลาม พาเลซ (Al Alam palace) เป็นพระราชวังที่ประทับของสุลต่าน คาบูส ซึ่งด้านข้างจะเป็น ป้อมโบราณของโปรตุเกส มิรานี และ จาลาลี (Mirani & Jalali) สร้างในศตวรรษที่ 16 ตัวป้อมมิรานี เป็นป้อมเดิมที่สร้างก่อนโปรตุเกสจะมาถึง ในปีค.ศ. 1588 โปรตุเกสได้ปรับปรุงป้อมแห่งนี้ใหม่ เพิ่มบริเวณที่เก็บของ ขายห้องพักและห้องทำพิธีทางศาสนา แก่ผู้ปกครอง ส่วนที่เห็นในปัจจุบันเป็นการขยายในศตวรรษที่ 18 โดยอิหม่ามอาห์เมด บิน ซาอิด และหลานในศตวรรษที่ 19 ส่วนป้อมจาลาลีถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ใน ยุคของผู้ปกครองในปัจจุบัน และเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงมัสกัต

  ชม พิพิธภัณฑ์ Bait Al Zubair เดิมเป็นบ้านของครอบครัว Al Zubair และต่อมาได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงอาวุธ เครื่องประดับ และ เครื่องแต่งกาย พร้อมกับสิ่งของเครื่องใช้และภาพถ่ายอัน เก่าแก่ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1998 ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สะท้อนถึงความร่ารวยทางวัฒนธรรมและ ประเพณีของโอมาน

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

  บ่าย

  นำท่านเดินชม ย่านการค้าพื้นเมืองมูทเลาะห์ (Muttrah Souq) ซึ่งพลุกพล่านด้วยชีวิตชีวา อบอวล ด้วยกลิ่น กำยานและไม้จันทน์ ขณะเดินดูของไปตามซอกแคบ ๆ ทาให้รู้สึกได้ถึงโอมานสมัยก่อน อีกทั้ง จุดรับแลกเงิน

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Grand Millennium hotel หรือเทียบเท่า

 3. Day 3 Bimmah Sink Hole - Wadi Shab – Sur

  วันที่ 2 ธันวาคม 2562

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  ออกเดินทางจากเมืองมัสกัตมุ่งสู้ทางใต้ของเมือง เลาะเลียบชายฝั่งทะเลไปยัง เมือง Wadi Shaab ตั้งอยู่ในรัฐ Al Sharqiyah

  นำท่านชม Bimmah sinkhole โอเอซิสที่สวยงามแปลกตา มีลักษณะเหมือนหลุมขนาดมหาศาล ตั้งอยู่ท่ามกลางช่องแคบที่อยู่ระะหว่างภูเขาหินสูงชันแหล่งน้า ธรรมชาติที่สีน้า สีครามสดใส

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

  บ่าย

  จากนั้น ชมความงามของ หุบเขาตีวี (Tiwi) เป็นเมืองที่มีด้านหนึ่งเป็นภูเขา และ อีกด้านหนึ่งเป็น มหาสมุทร มีทิวทัสน์ที่ สวยงามแปลกตา จากน้น เดินทางต่อไปยังเมืองซูร์ (Sur) ตั้งอยู่ระะหว่าง มหาสมุทรอินเดีย ทะเลอารเบียน และทะเลโอมาน ท่าเรือเมืองซูร์ถือเป็นหน่ึงในท่าเรือเก่าแก่ที่เป็นจุด ขนถ่ายสินคา้ของเรือเดินสมุทรจากหลายชาติกว่า 100 ปีทั้งในคาบสมุทรอารเบียน อินเดียแอฟริกา

  จากนั้น นำท่านไปยัง ศูนย์อนุรักษเต่า (Ras AI Hadd Turtle Reserve) เพื่อชมเต่าตนุวางไข่บนชายหาด ในเวลากลางคืน เต่าจะขี้นฝั่งขุด หลุมทรายวางไข่แล้วกลบอย่างดีก่อนกลับลงสู่ทะเลเต่าตัวหนี่งอาจวางไข่ถึง 100 ฟอง และ 60วันไข่จะฟักเป็นลูกเต่าเล็กๆมุดออกมาแล้งรีบคลานสู่ท้องทะเลอันปลอดภัย

  เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พักแบบบุฟเฟ่ต์

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Turtle beach resort หรือเทียบเท่า

 4. Day 4 Sur - Wadi Bani Khalid – Wahiba Desert

  วันที่ 3 ธันวาคม 2562

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  ท่านออกเดินทางสู่ วาดีบานิคาลิด (Wadi Bani Khalid) โอเอซิลกลางหุบเขาหินที่มีน้ำ ไหลตลอด ทั้งปีในแหล่งธรรมชาติอัน สวยงามและเป็นที่นิยมอย่างมากการขบัรถคดเค้ียวไปตามภูเขาพร้อมชมวิว สองข้างทางของแม่น้ำ สายยาวที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านและพื้นที่เพาะปลูกที่อุดมสมบูรณ์น้ำ ที่ไหลจากเขาไหลรวมในในแอ่งหินดูเหมือนเป็นสระน้ำ ที่ลึกและใส

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย

  นำท่านออกเดินทางสู่ ทะเลทรายวาฮิบา (Wahiba) สัมผัสกับบรรยากาศของทะเลทรายอาหรับ เนินทรายอันสดชื่นที่สายลมเคยพัดผ่านทราย ระหว่างทางท่านจะเห็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ชนเผ่า เบดูอิน และชมพระอาทิตย์ตกกลางทะเลทราย

  นำท่านขึ้น ขี่อูฐ เพื่อชมทัศนียภาพรอบตัวอย่างใกล้ชิด (Camel riding)

  เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก Desert Nights Camp หรือเทียบเท่า

 5. Day 5 Desert – Ibra – Birkat Al Mauz – Nizwa

  วันที่ 4 ธันวาคม 2562

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  ออกเดินทางด้วยรภ 4WD ผ่านทะเลทรายอันกว้างใหญ่ เยี่ยมชม Bedouin House ลองลิ้มรส กาแฟต้นตำรับที่มีวิธีการชงผ่านทรายร้อนโดยใช้เมล็ดกาแฟคั่วสดชงพร้อมกากกาแฟ อุ่นร้อนผ่านทรายเพื่อดึงรสชาติและความเข้มข้นของคาแฟอีนออกมาให้คุณได้ลิ้มลองตามแบบฉบับของกาแฟโอมาน

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ เมือง Al Mudayrib เพื่อชม หอนาฬิกา Ibra เป็นหอนาฬิกาที่ตั้งอยู่บนยอดเขาที่รอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงใหญ่ Al Mudayrib

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง Birkat Al Mauz เพื่อรับชมเมืองเก่าแก่ที่ได้สร้างไล่ระดับตามเชิงเขา พร้อมวิวภูเขาด้านหลังที่สวยงามตระกาลตา

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม

  พักที่ Goldem tulip Nizwa โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 6. Day 6 Nizwa Fort & Souq – Jabreen castle – Bahla fort – Bahla old city – Falaj Daris - Jebel shams

  วันที่ 5 ธันวาคม 2562

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่เมืองนิซวา (Nizwa) เดินชม ย่านการค้าพื้นเมืองนิซวา (Nizwa Souq) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง เป็นตลาดที่มีชีวติชีวาตามแบบชาวโอมาน สินค้าที่มีเสน่ห์ทั้งเครื่องประดับทำมือ เครื่องเงิน เครื่องหนัง กาแฟ และของประดับ ตกแต่งบ้านสไตล์โอมาน

  จากนั้นนำท่านสู่ ป้อมโบราณนิซวา (Nizwa Fort) ป้อมปราการขนาดใหญ่อนุสรณ์สถานแห่งชาติของโอมานหอคอยขนาดใหญ่ที่มีห้องมากมายสลับซับซ้อนเหมือนกับเขาวงกต

  จากนั้นนำท่านชม ปราสาท Jabreen ปราสาทโบราณที่ตั้งอยู่ในเมือง Bahla ที่ถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของโอมาน (ปัจจุบันปราสาท Jabreen กำลังอยู่ในการบูรณะ ท่านจะได้ถ่ายภาพความสวยงามจากทางด้านนอก)

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน

  บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ จีเบล แชม (Jebel Shams) ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโอมาน จนได้ชื่อว่า เป็นแกรนด์แคนยอนของโอมานซี่งเป็นลกัษณะทางธรรมชาติที่น่าทึ่งที่สุดในประเทศ นำท่านสู่บนยอดเขาเพื่อชมวิวมุมสูง

  ค่ำ นำคณะรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Sama Height resort หรือเทียบเท่า

 7. Day 7 Canyon – Misfah old house – Hamra – Muscat

  วันที่ 6 ธันวาคม 2562

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  08.30 น. นำท่านเดินทางสู่จุดสูงสุดของภูเขา เพื่อให้ท่านได้รับชม เมือง Misfat Al Abrlyeen จากด้านบนของถูเขาท่านจะได้เห็นเมืองเก่าแก่ที่แทรกอยู่กลางกลุ่มต้นปาล์ม เสมือนว่าเมืองนี้ได้หลบซ้อนจากโลกภายนอกโดยใช้ธรรมชาติกำบังไม่ให้ใครมองเห็น

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ Al Hamra หมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดในโอมานที่มีการคาดการณ์ว่าหมู่บ้านนี้ถูกสร้างมาแล้วถึง 400 ปี

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม

  พักที่ Grand Millennium Hotel โรงแรมมาตรฐาน 5 ดาว

 8. Day 9 Muscat - Bangkok

  วันที่ 8 ธันวาคม 2562

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  08.00 น. เดินทางไปสนามนานาชาติกรุงมัสกัต

  09.05 น. เหินฟ้าสู่ กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน Oman air เที่ยวบินที่ WY 815

  17.45 น. ถึง สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์

 1. บริษัทฯ จะขอเรียกชําระค่ามัดจําการจอง เป็นเงินท่านละ 10,000 บาท
 2. เมื่อท่านตกลงเดินทางกับทางบริษัทฯ ระยะเวลา 4 เดือนก่อนเดินทาง หรือ ตามวันที่ระบุ (ถ้ามี) ต้องชําระเงินค่าจองทัวร์ 50% ตามที่โปรแกรมระบุ หรือชําระเต็มจํานวน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ แล้ว Email หลักฐานดังกล่าวมา ทางอีเมล์ที่ [email protected] ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินกลับไปยังท่าน
 3. ชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 60 วัน หรือตามที่ระบุในโปรแกรมโดยโอนเข้า บัญชีเช่นกัน และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินและแจ้งยืนยันการเดินทาง
 4. ขอสงวนสิทธิ์การจองให้ท่านที่ชำระค่ามัดจำเข้ามาแล้วเท่านั้น บริษทขอสวนสิทธิ์การคืนเงินให้กับลูกค้าและยกเลิกการเดินทางของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามัดจำส่วนที่เหลือล่าช้ากว่ากำหนด

วิธีการจองทัวร์ : Booking

 1. ติดต่อกลับมาที่บริษัท โทร  096 -640 4534 วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 12:00-20:00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 12:00-19:00 น. เพื่อทําการจองกับเจ้าหน้าฝ่ายขาย และ สอบถามข้อมูล
 2. ส่งข้อมูลของท่านมาที่อีเมล์  [email protected]

การชําระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร

ชําระโดยโอนเงินผ่านบัญชี ที่ระบุนี้ เท่านั้น

กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชี (โปรดสอบถามข้อมูลก่อนการโอน)

เมื่อท่านโอนเงินแล้ว กรุณส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Email : [email protected] จะ ถือว่าการจองสมบูรณ์ และบริษัทฯจะส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไป (กรณีต้องการใบกํากับภาษี กรุณาแจ้งก่อนการชําระเงิน)

ชําระเงินที่บริษัทฯ โดยเงินสด ,เช็คธนาคาร, บัตรเครดิต

( กรณีชําระโดยบัตรเครดิต บริษัทฯ ชาร์ท 3 %)

การยกเลิกการจองและการเดินทาง

ยกเลิกทัวร์ใดๆ หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียม อย่างน้อยท่านละ 5,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่ดําเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนค่าบริการทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำกับทางสายการบินและค่าจองโรงแรมที่พักที่ได้เกิดขึ้นและชำระแก่ปลายทางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
 • ยกเลิกทัวร์ภายใน 60-45 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำงวดแรก
 • ยกเลิกทัวร์ภายใน 45 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 • หากถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัยจนไม้อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียและ / หรือ เกิด อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง ซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบ ของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การนัดหยุด งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 2. เนื่องจากรายการท่องเที่ยวนี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ใช้บริการใดๆ ตาม รายการ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ หรือไม่ร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็แล้วแต่ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการบางส่วนให้แก่ท่าน เพราะเหตุ ค่าใช้จ่ายทุก อย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระล่วงหน้าให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางเป็น เรียบร้อยแล้ว
 3. เนื่องจากเป็นการเดินทางไปทัวร์ต่างประเทศ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าประเทศ หรือออก นอกประเทศ บริษัทฯไม่สามารถ คืนเงินค่าทัวร์บางส่วน หรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ มีความยินดีที่จะรับลูกค้าที่มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวโดยเจตนาบริสุทธิ์ และปราศจากเจตนาแอบแฝงเพื่อหลบหนี / เลี่ยงเข้าประเทศ
Overall Rating
0/5

LEAVE YOUR COMMENT