ทัวร์นามิเบีย (Namibia) เที่ยวดินแดนอันแสนบริสุทธิ์ทั้งธรรมชาติและทะเลทรายอันยิ่งใหญ่ (1-11 May 2019) - Patourlogy - Let us take you all over the world
namibia 09

ทัวร์นามิเบีย (Namibia) เที่ยวดินแดนอันแสนบริสุทธิ์ทั้งธรรมชาติและทะเลทรายอันยิ่งใหญ่ (1-11 May 2019)

from ฿140,000฿127,500

เที่ยวดินแดนอันแสนบริสุทธิ์ รายล้อมไปด้วยทะเลทรายกว้างใหญ่ เนินทรายสีแดงสุดลูกหูลูกตา ณ ดินแดนในฝันของผู้รักธรรมชาติ

เดินทางไปกับเรา patourlogy ห้องเรียนแห่งการท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่จะพาคุณไปในที่ที่ทัวร์ที่ไหนไม่ทำกัน

แผนและรายละเอียดการเดินทาง (pdf) >>http://l.ead.me/bb1nuV

 

 • Reviews 0 Reviews
  0/5
 • Vacation Style Holiday Type
  Camping, Discovery, Wildlife
 • Activity Level Leisurely
  1/8
 • Group Size Medium Group
  16
All about the ทัวร์นามิเบีย (Namibia) เที่ยวดินแดนอันแสนบริสุทธิ์ทั้งธรรมชาติและทะเลทรายอันยิ่งใหญ่ (1-11 May 2019).

นามิเบีย

ความลับที่ซ่อนอยู่ของดินแดนมหัศจรรย์อย่างประเทศนามิเบีย

สัมผัสความยิ่งใหญ่ของทะเลทรายและเนินทรายสีแดง

ความสวยงามของดินแดนหลังความตาย

ผจญภัยป่าซาฟารี ชมวิถีชีวิตเผ่าฮิมบา

Patourlogy พร้อมจะพาทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ใหม่

แผนและรายละเอียดการเดินทาง (pdf) >>http://l.ead.me/bb1nuV

1 – 11 พฤษภาคม 2562

ราคาทริป 127,500 บาท

The tour package inclusions and exclusions at a glance
What is included in this tour?Items that are included in the cost of tour price.
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อ
 • ค่ามัคคุเทศน์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ Oasis Leisure คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 4,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกรมธรรม์
 • สำหรับสายการบิน Ethiopian Airlines  อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง กระเป๋า 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม  ขนาดยาวไม่เกิน 55 cm สูงไม่เกิน 40 cm กว้างไม่เกิน 23 cm การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

*การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่า ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าสมัครวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าทุกกรณีหมายเหตุ

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน

 

What is not included in this tour?Items that are not included in the cost of tour price.
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ค่าน้ำดื่ม, ค่าเครื่องดื่มในห้องพักและค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 1. Day 1 Bangkok - Windhoek

  วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

  01.45 น
  ออกเดินทางสู่อาดดิสอาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย โดยสายการบิน Ethiopian Airlines เที่ยวบินใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมงครึ่ง เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินบริการ อาหารคํ่า ระหว่างเที่ยวบินสู่อาดดิสอาบาบา

  06.15 น
  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอาดดิสอาบาบาโบเล (Addis Ababa Bole International Airport) ประเทศ เอธิโอเปีย ใช้เวลาระหว่างรอเปลี่ยนเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง

  08.35 น
  เปลี่ยนเครื่องเป็นเที่ยวบิน Ethiopian Airlines เที่ยวบินใช้เวลาบินประมาณ 5.45 ชั่วโมง เพลิดเพลินกับ ภาพยนตร์หลากหลายกับจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินบริการ อาหารเที่ยง ระหว่างเที่ยวบินสู่เมืองวินด ฮุก เมืองหลวงของประเทศนามิเบีย

  13.20 น
  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติโฮเซอาคูทาโก (Hosea Kutako International Airport) นําท่านผ่านพิธีการตรวจ คนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นได้เวลานําท่านเดินทางสู่เมืองวินด์ฮุก (Windhoek) ระยะทาง 45 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที นําท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักที่ Windhoek Gardens Boutique Hotel หรือเทียบเท่า

  18.30 น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

   

 2. Day 2 Etosha National park

  วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

  เช้า รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม

  จากนั้นนําท่านนั่งรถไปยังอุทยานแห่งชาติอีโตชา (Etosha National Park) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนามิ เบีย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 20,000 ตารางกิโลเมตรเป็นหนึ่งในสถานที่ชมสัตว์ป้าที่เยี่ยมยอดที่สุดในโลก ในใจกลาง ของอุทยานมีทะเลสาบ (Pan) ซึ่งมีพื้นที่ 5,000 ตารางกิโลเมตร และจะแห้งแล้งเป็นส่วนใหญ่นอกจากเมื่อมีฝนตก ลงมาอย่างหนัก

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่จัดโดยไกด์ท้องถิ่นระหว่างทาง

  บ่าย
  นําท่านเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติอีโตชาในส่วนที่อยู่ทางตอนใต้ของอุทยาน (Etosha South) ที่ Okaukuejo โดยบริเวณนี้เมื่อก่อนเป็นที่ตั้งของป้อมปราการเยอรมันซึ่งสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2444 ปัจจุบันเป็น สถาบันวิจัยระบบนิเวศน์วิทยาของอุทยานแห่งชาติอีโตชา ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2517 สามารถเห็นหอคอยเป็น ส่วนที่เหลือของป้อม

  เย็น
  นําท่านเช็คอินเข้าที่พัก Okaukuejo Resort หรือเทียบเท่า และรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม โดยบริเวณที่พักมี บ่อน้ําที่ตั้งอยู่ในเขตที่พัก ท่านสามารถเดินมามองหาสัตว์ต่างๆได้หลังอาหารเย็น

 3. Day 3 Etosha National park

  วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

  เช้า รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม

  จากนั้นนําท่านออกกิจกรรมเกมไดร์ฟ (Game Drive) ภายในอุทยานแห่งชาติอีโตชาตลอดทั้งวัน มุ่งหน้าไปยัง แคมป์ฮาลาลี (Halali Camp) ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางอุทยาน ระหว่างทางจะพาท่านแวะบ่อน้ํา (Waterholes) ที่อยู่ กระจัดกระจายไปทั่วอุทยาน เป็นจุดที่ดีที่สุดที่มีโอกาสเห็นสัตว์ต่างๆ มากกว่าสถานที่อื่นๆ

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่จัดโดยไกด์ท้องถิ่นระหว่างทาง

  บ่าย
  จากนั้นนําท่านทํากิจกรรมเกมไดร์ฟ (Game Drive) ต่อ เป้าหมายของกิจกรรมเกมไดร์ฟคือการค้นหา Big 5 คือ สิงโต เสือดาว แรด ช้าง และควายป่า ที่ใช้ชีวิตอยู่ตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีม้าลาย ยีราฟ หรือจะลอง ส่องหาแรดทั้งแรดสีดําและขาว เย็น นําท่านพักผ่อนที่ Okaukuejo Resort หรือเทียบเท่า และรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม

 4. Day 4 Kamanjab - Twyfelfontein

  วันที่ 4 พฤษภาคม 2562

  เช้า รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม

  จากนั้นนําท่านเริ่มต้นการเดินทางลงใต้ด้วยการขับรถไปยังเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่งของ Kamanjab ภายในพื้นนี้เป็น ที่ตั้งของหมู่บ้านชาวฮิมบา (Himba) ชนเผ่าเหล่านี้เป็นชนเผ่ากึ่งเร่ร่อน การอพยพขึ้นอยู่กับฤดูกาลและน้ําเป็น หลัก ประเพณีและวิถีชีวิตของชาวฮิมบายังคงสภาพเดิม เส้นผมและเนื้อตัวของพวกเขามีสีแดงจากการทาครีมสี แดงที่ทําจากการทุบหินสีเหลืองอ่อน (Hematite) เป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นนํามาผสมกับเนยอุ่นด้วยควันเเละทาลงบน ผิว ช่วยป้องกันไม่ให้ผิวไหม้เกรียมและรักษาผิวให้สะอาดชุ่มชื้น ถือโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีการสมรส อาหาร วัฒนธรรม และความลึกลับของ ”ไฟศักดิ์สิทธิ์ (Holy Fire)”

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่จัดโดยไกด์ท้องถิ่นระหว่างทาง

  บ่าย
  จากนั้นนําท่านไปยัง Twyfelfontein อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของนามิเบีย เป็นพื้นที่ที่งดงามและยังเป็นที่ มนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มาตั้งถิ่นฐานกว่า 6000 ปีมาแล้ว ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะหิน (Rock Art) ที่ สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของแอฟริกา สมัยก่อนบริเวณนี้มีน้ําพุธรรมชาติทําให้ดึงดูดมนุษย์สมัยโบราณมาสถานที่ แห่งนี้ จากนั้นเริ่มมีการแกะสลักหิน ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแถบนี้ เช่น โอริกซ์ ยีราฟ ไฮยีน่า และแรด

  เย็น
  นําท่านพักผ่อนที่ Madisa Safari Tents หรือเทียบเท่า ที่พักจะเป็นลักษณะเต็นท์ที่ตั้งอยู่แยกกัน โดยในแต่ละเต็นท์ จะอยู่ได้ 2 คน และรับประทานอาหารเย็นที่จัดโดยไกด์ท้องถิ่น

   

 5. Day 5 Spitzkoppe

  วันที่ 5 พฤษภาคม 2562

  เช้า รับประทานอาหารเช้าของโรงแรม

  จากนั้นนําท่านไปยัง Spitzkoppe ตั้งอยู่ในทะเลทรายนามิเบียที่งดงาม ได้ชื่อว่าเป็น Matterhorn แห่งประเทศนามิ เบีย สถานที่แห่งนี้มีรูปร่างหินที่น่าสนใจเป็นยอดหินแกรนิตหัวล้าน โดยหินแกรนิตมีอายุมากกว่า 120 ล้านปี หิน เหล่านี้ถือว่าเป็นสวรรค์สําหรับนักปีนเขาเลย

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่จัดโดยไกด์ท้องถิ่นระหว่างทาง

  บ่าย นําท่านสํารวจรูปแกะสลักของ bushmen และเดินชมบริเวณโดยรอบ ตอนกลางคืนท้องฟ้าในที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วย ดวงดาวเต็มท้องฟ้า ถ้าท่านสนใจสามารถเดินชมบริเวณที่พักในยามค่ําคืนได้เช่นกัน

  เย็น นําท่านพักผ่อนที่ Spitzkoppe Mountain Tented Camp หรือเทียบเท่า ที่พักจะเป็นลักษณะเต็นท์ที่ตั้งอยู่ แยกกัน โดยในแต่ละเต็นท์จะอยู่ได้ 2 คน และรับประทานอาหารเย็นที่จัดโดยไกด์ท้องถิ่น

   

 6. Day 6 Swakopmund

  วันที่ 6 พฤษภาคม 2562

  เช้า รับประทานอาหารเช้าที่จัดโดยไกด์ท้องถิ่น จากนั้นนําท่านไปทางตะวันตกของนามิเบียที่ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่จัดโดยไกด์ท้องถิ่น

  บ่าย นําท่านมุ่งหน้าไปทางเหนือตามแนวชายฝั่งทะเลเพื่อไปที่อาณานิคมของแมวน้ําเคปเฟอร์ซีล (Cape Fur Seal) หรือแมวน้ําแอฟริกาที่เคปครอส (Cape Cross) ในบางช่วงเวลามีแมวน้ําจํานวนถึง 80,000-100,000 ตัว จากนั้นเดินทางต่อไปยังสวาคอปมนุต์ (Swakopmund) เป็นเมืองชายทะเลที่มีสถาปัตยกรรมแบบยุคอาณานิคม แบบเยอรมัน ตั้งอยู่ในทะเลทรายนามิบที่ล้อมรอบไปด้วยภูมิประเทศที่แห้งแล้ง เมืองนี้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2435 เป็นท่าเรือหลักของเยอรมันตะวันตกเฉียงใต้ของแอฟริกา เป็นเมืองที่มีบรรยากาศสบายๆ มีร้านค้าและร้านอาหาร มากมาย

  เย็น นําท่านพักผ่อนที่ Swakopmund Sands Hotel หรือเทียบเท่า และรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมหรือภัตตาคาร

   

 7. Day 7 Living Desert tour - Walvis Bay

  วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

  เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  จากนั้นนําท่านทํากิจกรรม Living Desert นั่งรถ 4WD ไปสํารวจทะเลทรายที่อาจดูแห้งแล้งและไม่มีชีวิตชีวาแต่ แท้จริงแล้วมีสิ่งมีชีวิตอยู่มากมายที่สามารถเอาชีวิตรอดจากความแปลงเปลี่ยนต่างๆ ค้นหาร่องรอยของสัตว์ที่ อาศัยอยู่ในทะเลทรายแห่งนี้ เพื่อมาวิเคราะห์กันว่าสัตว์ประเภทไหนที่ทิ้งร่องรอยไว้ก่อนหน้านี้ และถ้าเป็นไปได้ท่านจะ ได้เห็นสัตว์ทะเลทรายพวกนี้อย่างใกล้ชิด เป็นการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับสัตว์และพืชทะเลทรายที่ต้องปรับตัวเพื่อ ความอยู่รอดในทะเลทราย สัตว์ที่พบได้ในทะเลทรายได้แก่ ตุ๊กแก แมงมุม แมงป่อง งู กิ้งก่าและแมลงต่างๆ

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่จัดโดยไกด์ท้องถิ่น

  บ่าย
  นําท่านมุ่งหน้าไปยังวัลวิสเบย์ (Walvis Bay) ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกและเป็นท่าเรือน้ําลึกแห่งเดียว ของนามิเบีย เป็นอ่าวขนาดใหญ่เต็มไปด้วยนกทะเลนานาชนิดโดยเฉพาะนกฟลามิงโกสีชมพู จากนั้นท่านจะเห็นวิว ทิวทัศน์เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ภูเขา หุบเขา จนถึงวิวทิวทัศน์ที่เป็นเนินทรายเพื่อไปยังอุทยานแห่งชาตินามิบ-น็อคลัฟท์ (Namib-Naukluft National Park) เป็นที่ที่จะได้พบกับเนินทรายสีแดงอันเป็นสัญลักษณ์ของนามิเบีย และยังเป็น ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าทะเลทรายหลากหลายชนิด เช่น ออริกซ์ สปริงบ็อก นกกระจอกเทศ และสัตว์เลื้อยคลาน ต่างๆ

  เย็น นําท่านพักผ่อนที่ Sossusvlei Lodge หรือเทียบเท่า และรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม

 8. Day 8 Sossusvlei - Dune 45 - Sesriem Canyon

  วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

  เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  วันนี้จะออกกันแต่เช้ามืดเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทะเลทราย แสงแดดอ่อนๆ ตกกระทบลงมายังเนินทรายเพียงด้าน เดียว ก่อให้เกิดภาพที่สวยงาม ทะเลทรายนามิบเป็นหนึ่งในทะเลทรายที่เก่าแก่ที่สุดของโลก คาดว่ามีอายุอย่างน้อย 55 ล้านปี ทรายที่นี่พิเศษตรงที่มีสีแดงเพราะธาตุเหล็กที่อยู่ในทรายมากระทบกับออกซิเจน สีของทรายยังบอก ถึงอายุได้ด้วย ยิ่งสีเข้มแสดงว่าอายุมากแล้ว Dune 45 ตั้งอยู่ในหลักกิโลเมตรที่ 45 นับจากประตูทางเข้าอุทยาน เป็นเนินทรายขนาดใหญ่สูงกว่า 150 เมตร เนินทรายนี้มีชื่อเสียงเรื่องรูปร่างสง่างามซึ่ง เป็นเนินทรายที่มีคนถ่ายภาพมากที่สุดในโลก สามารถเดินขึ้นบนยอด เนินทราย Dune 45 เพื่อมองเนินทรายสีแดงขนาดใหญ่โดยรอบ 360 องศา Dead Vlei เป็นแอ่งโคลนแห้งสีขาวที่แห้งแตกระแหง ถูกโอบล้อมด้วยเนินทรายสีแดงสูง เมื่อก่อนบริเวณนี้อุดม สมบูรณ์ไปด้วยน้ําทําให้ต้นไม้เลยมีขนาดสูงใหญ่ อย่างเช่นต้น Camel Thorn จนกระทั่งทะเลทรายถูกพัดเข้ามา เลยเเห้งเเล้ง ต้นไม้ไม่มีน้ําเพียงพอที่จะเอาชีวิตรอด ในที่สุดต้นไม้ตายกันหมด เหลือเพียงลําต้นที่ตั้งตระหง่านแต่ไร้ ชีวิต

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่จัดโดยไกด์ท้องถิ่น

  บ่าย นําท่านมุ่งหน้าไปยังแคนยอนเซสเรียม (Sesriem Canyon) หุบเขาลึกที่มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตรและลึก 30 เมตร เกิดจากขึ้นจากแรงลม พายุทรายและน้ําที่ไหลกัดเซาะ สามารถเดินไปสํารวจภายในหุบเขาที่ล้อมด้วยกําเเพง หินสูงได้เช่นกัน

  เย็น นําท่านพักผ่อนที่ Sossusvlei Lodge หรือเทียบเท่า และรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม

 9. Day 9 Khomas Hochland

  วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

  เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารเช้าพาท่านเดินทางกลับไปยังเมืองวินด์ฮุกทางเทือกเขา Khomas Hochland


  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันที่จัดโดยไกด์ท้องถิ่น
  บ่าย กลับถึงเมืองวินด์ฮุกช่วงบ่ายแก่ๆ
  เย็น นําท่านพักผ่อนที่ Windhoek Gardens Boutique Hotel หรือเทียบเท่า และรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

 10. Day 10 Windhoek

  วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

  เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

  จากนั้นนําท่านเดินสํารวจเมืองวินด์ฮุก เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใจกลางประเทศนามิเบีย มีร้านอาหาร ร้านค้าและ สถานที่บันเทิง เป็นเมืองที่สะอาด ปลอดภัย และมีโครงสร้างเมืองที่เป็นระเบียบอันเนื่องมาจากสมัยยุคล่าอาณา นิคมของเยอรมัน ที่ปัจจุยันยังเห็นอิทธิพลได้ตามร้านอาหาร ร้านค้าและการใช้ภาษาเยอรมันอย่างแพร่หลาย

  12.00 น.
  เที่ยวบิน Ethiopian Airlines ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับจอทีวี ส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ บริการ อาหารเย็น ระหว่างเที่ยวบินสู่สนามบินนานาชาติอาดดิสอาบาบาโบเล (Addis Ababa Bole International Airport) ประเทศเอธิโอเปีย

  21.10 น.
  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอาดดิสอาบาบาโบเล (Addis Ababa Bole International Airport) ใช้เวลาระหว่าง รอเปลี่ยนเครื่องประมาณ 3 ชั่วโมง

 11. Day 11 Addis Ababa - Bangkok

  วันที่ 11 พฤษภาคม 2562

  13.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์

 1. เมื่อท่านตกลงเดินทางกับทางบริษัทฯ บริษัทฯ จะขอเรียกชำระค่ามัดจำการจอง 50% ของราคาทัวร์ตามที่โปรแกรมระบุ หรือชําระเต็มจํานวน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ แล้ว Email หลักฐานดังกล่าวมา ทางอีเมล์ที่ [email protected] ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินกลับไปยังท่าน
 2. ชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 60 วัน หรือตามที่ระบุในโปรแกรมโดยโอนเข้า บัญชีเช่นกัน และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินและแจ้งยืนยันการเดินทาง
 3. ขอสงวนสิทธิ์การจองให้ท่านที่ชำระค่ามัดจำเข้ามาแล้วเท่านั้น บริษทขอสวนสิทธิ์การคืนเงินให้กับลูกค้าและยกเลิกการเดินทางของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามัดจำส่วนที่เหลือล่าช้ากว่ากำหนด

วิธีการจองทัวร์ : Booking

 1. ติดต่อกลับมาที่บริษัท โทร 096 -640 4534 วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 12:00-20:00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 12:00-19:00 น. เพื่อทําการจองกับเจ้าหน้าฝ่ายขาย และ สอบถามข้อมูล
 2. ส่งข้อมูลของท่านมาที่อีเมล์  [email protected]

การชําระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร

ชําระโดยโอนเงินผ่านบัญชี ที่ระบุนี้ เท่านั้น

กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชี (โปรดสอบถามข้อมูลก่อนการโอน)

เมื่อท่านโอนเงินแล้ว กรุณส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Email : [email protected] จะ ถือว่าการจองสมบูรณ์ และบริษัทฯจะส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไป (กรณีต้องการใบกํากับภาษี กรุณาแจ้งก่อนการชําระเงิน)

ชําระเงินที่บริษัทฯ โดยเงินสด ,เช็คธนาคาร, บัตรเครดิต

( กรณีชําระโดยบัตรเครดิต บริษัทฯ ชาร์ท 3 %)

การยกเลิกการจองและการเดินทาง

ยกเลิกทัวร์ใดๆ หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียม อย่างน้อยท่านละ 5,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่ดําเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนค่าบริการทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำกับทางสายการบินและค่าจองโรงแรมที่พักที่ได้เกิดขึ้นและชำระแก่ปลายทางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
 • ยกเลิกทัวร์ภายใน 60-45 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำงวดแรก
 • ยกเลิกทัวร์ภายใน 45 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 • หากถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัยจนไม้อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียและ / หรือ เกิด อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง ซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบ ของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การนัดหยุด งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 2. เนื่องจากรายการท่องเที่ยวนี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ใช้บริการใดๆ ตาม รายการ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ หรือไม่ร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็แล้วแต่ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการบางส่วนให้แก่ท่าน เพราะเหตุ ค่าใช้จ่ายทุก อย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระล่วงหน้าให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางเป็น เรียบร้อยแล้ว
 3. เนื่องจากเป็นการเดินทางไปทัวร์ต่างประเทศ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าประเทศ หรือออก นอกประเทศ บริษัทฯไม่สามารถ คืนเงินค่าทัวร์บางส่วน หรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ มีความยินดีที่จะรับลูกค้าที่มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวโดยเจตนาบริสุทธิ์ และปราศจากเจตนาแอบแฝงเพื่อหลบหนี / เลี่ยงเข้าประเทศ
Overall Rating
0/5

LEAVE YOUR COMMENT