ทัวร์มาดากัสการ์-มอริเชียส-รีอูนิยง (Madagascar-Mauritius-Reunion) สัมผัสความสวยงามทางธรรมชาติกับ 3 เกาะใหญ่แห่งมหาสมุทรอินเดีย (18-28 กรกฏาคม 2019) - Patourlogy - Let us take you all over the world
Madagascar 46

ทัวร์มาดากัสการ์-มอริเชียส-รีอูนิยง (Madagascar-Mauritius-Reunion) สัมผัสความสวยงามทางธรรมชาติกับ 3 เกาะใหญ่แห่งมหาสมุทรอินเดีย (18-28 กรกฏาคม 2019)

from ฿159,000฿155,000

ต้นเบาบับแห่งเกาะมาดากัสการ์ต้นไม้หน้าตาประหลาดที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลก

ทรายเจ็ดสีที่เกิดจากหินลาวากลายเป็นโคลนแล้วเปลี่ยนเป็นทรายเจ็ดสีสุดแปลกตาแห่งเกาะ มอริเชียส

ปิตงเดออลาฟูร์แนช ภูเขาไฟรูปโล่ที่ตั้งอยู่บนเกาะรียูเนียน แห่งประเทศฝรั่งเศสื

3 สิ่งสุดยอดทางธรรมชาติที่เราอยากให้คุณได้ไปสัมผัสกับตาของคุณเอง
เดินทางไปกับเรา patourlogy ห้องเรียนแห่งการท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่จะพาคุณไปในที่ที่ทัวร์ที่ไหนไม่ทำกัน

แผนและรายละเอียดการเดินทาง (pdf) >>>https://goo.gl/V61cS4

 

 • Reviews 0 Reviews
  0/5
 • Vacation Style Holiday Type
  Culture, Discovery, Jungle, Wildlife
 • Activity Level Leisurely
  1/8
 • Group Size Medium Group
  18
All about the ทัวร์มาดากัสการ์-มอริเชียส-รีอูนิยง (Madagascar-Mauritius-Reunion) สัมผัสความสวยงามทางธรรมชาติกับ 3 เกาะใหญ่แห่งมหาสมุทรอินเดีย (18-28 กรกฏาคม 2019).

มาดากัสก้า มอริเชียส รียูเนียน 3 เกาะ ในแถบมหาสมุทรอินเดีย ที่ที่มีความอัศจรรย์ทางธรรมชาติรอให้คุณไปสัมผัส ตั้งแต่ ต้นไม้ที่มีอายุยืนยาวที่สุดในโลก ทรายเจ็ดสีแปลกประหลาดที่เกิดจากดินภูเขาไฟ และภูเขาไฟที่ยังคงประทุอยู่ ในจังหวัดที่ห่างไกลของประเทศฝรั่งเศส

Patourlogy พร้อมจะพาทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยได้เห็นใน 3 หมู่เกาะทางแถบมหาสมุทรอินเดีย

 

แผนและรายละเอียดการเดินทาง (pdf) >>>https://goo.gl/V61cS4

18 – 28 กรกฏาคม 2562

ราคาทริป 155,000 บาท

The tour package inclusions and exclusions at a glance
What is included in this tour?Items that are included in the cost of tour price.
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานการท่องเที่ยวในแต่ละเกาะ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double
 • ค่าอาหารทุกมื้อ
 • ค่าวีซ่า
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ Oasis Leisure คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 4,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกรมธรรม์
 • สำหรับสายการบิน Air Austral  อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง กระเป๋า 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม  ขนาดยาวไม่เกิน 50 cm สูงไม่เกิน 40 cm กว้างไม่เกิน 20 cm การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

*การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่า ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าสมัครวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าทุกกรณีหมายเหตุ

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน

 

What is not included in this tour?Items that are not included in the cost of tour price.
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพักและค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 1. Day 1 เดินทางออกจากสุวรรณภูมิ -สนามบินอิวาโต เกาะมาดากัสก้า

  วันที่ 18 กรกฏาคม 2562

  07.00 น. คณะพบเจ้าหน้าที และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบนิแอร์ออสทรัล

  09.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ สนามบินโรลอง การ์รอส (ใช้เวลาบินประมาณ 7.35 ชั วโมง) สายการบินบริการอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเที่ยวบิน

  14.25 น. เดินทางถึง สนามบนิโรลอง การ์รอส (Roland Garros) เกาะรียูเนียน (Reunion) เพื่อเปลี่ยน เที่ยวบินสู่เกาะมาดากัสการ์

  16.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิวาโต(Ivato International Airport) เกาะมาดากัสก้า

  นำท่านผ่านพธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เข้าสู่โรงแรมที พัก Hotel Palissandre หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค าณ.โรงแรมทีพัก

   

 2. Day 2 Lemur Island

  วันที่ 19 กรกฏาคม 2562

  Highlights:

  Marozevo Exotic Farm, Andasibe – Mantdia National Park , Lemurs Island.

  ช่วงเช้า

  นำท่านออกเดินทางเพื่อชมฟาร์มมาโรเซโว (Marozevo Exotic Farm) พบกับสัตว์หายากนานาชนิด เช่น กิ้งก่าคาเมเลี่ยน (Chameleon) สีสันแสบตา จิ้งหรีด กบหายาก นกแก้วสีดำ และ ผีเสื้อ หลากสีสวยงาม รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆ หลายสายพันธุ์ที่จะสามารถพบได้ในมาดากัสการ์เท่านั้น

  นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติอันดาสิเบ (Andasibe – Mantdia National Park) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของอันตานานาริโว อุทยานแห่งนี้ได้ถูกจารึกไว้ในมรดกโลกในปี 2007 เข้าชมความงามของธรรมชาติ และสัมผัสระบบนิเวศน์ในแบบป่าฝนของแอฟริกา เดินสำรวจธรรมชาติระยะสั้น เพื่อตามหาอินดรี – อินดรี ลีเมอร์พันธุ์หายากที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ และใกล้จะสูญพันธุ์ ซึ่งลีเมอร์ อินดรี – อินดรี มีขนาดโตเทียบเท่ากับเด็กโต (สูงประมาณ150 เซนติเมตร) ลำตัวมีสีขาวดำ และมีหูเป็นพู่กลมขนาดใหญ่ นอกจากนี้เสียงของ อินดรีอินดรี นั้นสามารถได้ยินไปไกลหลายกิโลเมตรอีกด้วย และยังสามารถชมสัตว์ชนิดอื่นๆอีกมากมายหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งสามารถพบได้ที่มาดากัสการ์เท่านั้น

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

  ช่วงบ่าย 

  นำท่านเดินทางสู่ Vakona Private Reserve ศูนย์อนุรักษ์ลิเมอร์ (Lemurs Island) ซึ่งเป็นศูนย์อนุรักษ์ลิเมอร์ที่มีชื่อเสียงแห่งเกาะมาดากัสการ์ให้ท่านได้ สัมผัสลิเมอร์ หลากหลายสายพันธุ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะลีเมอร์หางแหวน (Ring tailed) ที่มีลวดลายที่หางสวยงามเป็นวงแหวนสลับสีขาวดำ และ เก็บภาพความน่ารักของลิเมอร์นานาชนิด ที่มีมากมายในศูนย์อนุรักษ์แห่งนี้ อิสระให้ท่านได้ชื่นชมและเล่นกับลิเมอร์ตามอัธยาศัย

  ช่วงค่ำ 

  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Mantadia Lodge หรือเทียบเท่า
  รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

 3. Day 3 Morondava

  วันที่ 20 กรกฏาคม 2562

  Highlights:

  Morondava, Betahina, Morondava Beach

  ช่วงเช้า

  รับประทานอาหารเช้าณ.โรงแรมที่พัก
  07.30 น. นำท่านเดินทางกลับอันตานานาริโว เพื่อเช็คอิน ณ สนามบินอิวาโต

  13.40 น.

  ออกเดินทางโดยสายการบิน แอร์มาดากัสก้า สู่เมืองโมรอนดาวา ประตูสู่ป่าเบาบับอันขึ้นชื่อแห่งเกาะมาดากัสการ์ เดินทางถึงสนามบินโมรอนดาวา (Morondava)

  รับประทานอาหารณ.ภัตรคารท้องถิ่น

  เมืองโมรอนดาวา (Morondava) ตั้งอยู่ริมทะเล ซึ่งมีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ มีชายฝั่งตรงข้ามเป็นประเทศโมซัมบิก โดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง นำท่านเดินทางสัมผัสธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นโดยการล่องเรือชมธรรมชาติของชายป่าโกงกาง ซึ่งสามารถออกสู่ทะเลได้ นำท่านเดินทางสู่ “เกาะเบทาฮือนา – Betahina” เพื่อแวะเที่ยวหมู่บ้านชาวประมงที่ยังคงการดำรงชีพด้วยการจับปลาและสัตว์น้ำต่างๆในแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศหมู่บ้าน ชาวประมงพื้นเมือง ได้เวลานำท่านแวะถ่ายรูปกับหาดโมรอนดาวา (Morondava Beach) ซึ่งเป็นชายหาดที่ขึ้นชื่อแห่งเมืองโมรอนดาวา อิสระให้ท่านได้เดินเล่นพร้อมเก็บภาพธรรมชาติอันสวยงามแห่งเมืองโมรอนดาวา

   

  ช่วงค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำณ.โรงแรมที่พัก
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Palissandre Cote Ouest Hotel หรือเทียบเท่า
  ***หมายเหตุ*** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก Air Madagascar ยังไม่สามารถยืนยันตารางเวลาบินที่แน่นอนได้สำหรับปีหน้า

 4. Day 4 Morondava(4WD) – Kirindy – Baobabs

  วันที่ 21 กรกฏาคม 2562

  Highlights:

  Morondava(4WD) – Kirindy – Baobabs

  ช่วงเช้า

  นำท่านนั่งรถแบบ 4WD มุ่งหน้าสู่ ป่าแล้งคิรินดี Kirindy Dry Forest (ระยะทางประมาณ 60 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) หนึ่งในระบบนิเวศน์ที่แปลกประหลาดที่สุดในโลก ซึ่งมีความแตกต่างจากป่าฝนที่อุทยานแห่งชาติอันดาสิเบทางฝั่งตะวันออก เนื่อง จากเป็นป่าที่มีต้นไม้และหญ้าแห้งขึ้นปกคลุมจนได้สมญานามว่า “ป่าแล้ง” อย่างไรก็ดีป่าแห่งนี้ยังคงเป็นที่อยู่ของสัตว์นานาชนิดไม่ว่าจะเป็น Fosa สัตว์นักล่าประจำถิ่นที่สามารถพบได้ที่มาดากัสก้าเท่านั้น หรือ ลีเมอร์บางสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในป่าแล้ง นอกจากนี้ยังเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์นานาชนิดที่มีรูปร่างแปลกตา ให้ท่านได้เก็บภาพสัตว์ป่านานาพันธุ์ที่สามารถพบเห็นได้ ณ ป่าแล้งแห้งนี้

  เที่ยง รับประทานอาหาร ณ. Le relais de kirindy

  ช่วงบ่าย

  นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ Avenue of the Baobabs ซึ่งมีต้นเบาบับตลอดช่วงสองข้างทางในระหว่างรอยต่อของเมือง Belon’i Tsiribihina กับ Morondava ต้นเบาบับถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาดากัสการ์ เป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนที่สุด และใหญ่ที่สุดในโลก จนได้รับสมญานามว่า Tree of Life หรือต้นไม้แห่งชีวิต นำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับต้นเบาบับรักกัน Baobab Amoureux หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ baobab lover ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก และเพลิดเพลินกับ เบาบับ อัลเลย์ ซึ่งเป็นช่วงถนนลูกรัง ที่ท่านจะได้พบกับแนวต้นเบาบับ ที่มีรูปทรงสวยงาม และแปลกตามากมาย ทอดยาวไปตามถนนกว่า 260 เมตร และบางต้นนั้นมีความสูงกว่า 30 เมตร มีอายุมากกว่า 800 ปี ส่วนใหญ่เป็นต้นเบาบับจากสายพันธุ์ Adansonia grandidieri


  อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความอัศจรรย์ทางธรรมชาติของป่าเบาบับ และรอชมพระอาทิตย์ตก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามยิ่งแห่งผืนป่าเบาบับแห่งนี้ ได้เวลานำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก

  เย็น รับประทานอาหารค่ำณ.ภัตรคารริมทะเล ซีฟู๊ด
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Palissandre Cote Ouest Hotel หรือเทียบเท่า

   

 5. Day 5 Morondava – Antsirabe

  วันที่ 22 กรกฏาคม 2562

  Highlights:

  Morondava – Antsirabe

  ช่วงเช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก

  โมรอนดาวา – อันต์สิราเบ ระยะทางโดยประมาณ 500 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9ชม. ลักษณะถนนลาดยาง 2 เลน
  นำท่านสู่เมืองอันสิราเบโดยรถยนต์เพื่อสัมผัสธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชาวชนบทในแบบแอฟริกา ซึ่งชาวมาลากาซีในชนบท จะมีความเป็นมิตรมาก และนิยมทักทายผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้ม โดยตลอดการเดินทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับเส้นทางอันคดเคี้ยวที่สวยงาม และทัศนียภาพสองข้างทาง ทิวเขาสลับซับซ้อนกับบ้านเรือนของชาวมาลากาซี่แบบดั้งเดิม ท่านจะได้พบเห็นวิถีการดำรงชีวิตของผู้คน บ้านเรือนที่สร้างจากดินสีน้ำตาลส้ม ทุ่งนา แม่น้ำ สีสันการค้าขายของตลาดริมถนน อุตสาหกรรมการทำอิฐ ทำเหมือง การเผาถ่าน การเลี้ยงสัตว์ และการเกษตรกรรมต่างๆ และนำท่านแวะชมการผลิตหม้ออลูมิเนียมซึ่งเป็นที่นิยมใช้อย่างมาก เพราะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นแบบเฉพาะของชาวมาลากาซี่

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

  ช่วงบ่าย

  เดินทางถึงเมืองอันต์สิราเบ เมืองใหญ่อันดับสองของมาดากัสก้า ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่หนาวเย็นในสมัยการขยายอาณานิคมของจักรวรรดิฝรั่งเศส เนื่องจากมีความสูงกว่า 1500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ส่งผลให้อันสิราเบเป็นเมืองที่มีอากาศเย็นที่สุดในมาดากัสก้า และในบางช่วงของฤดูหนาวอากาศในเวลากลางคืนสามารถลดต่ำได้ถึง 0 องศา (กรกฎาคม 6-25 องศา)
  นำท่านเที่ยวชมเมืองอันต์สิราเบ เช่น โบสถ์ Notre Dame de la Salette, Thermal Bath, สถานนีรถไฟ ที่สร้างจากสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล เป็นผลพวงของการตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส กว่า 64ปี ซึ่งยังคงหลงเหลือให้ได้พบเห็นในปัจจุบัน ผสมผสานกับการใช้ชีวิตในแบบดั้งเดิมของชาวมาลากาซี่ ด้วยการนั่งรถลากเที่ยวชมเมือง ซึ่งถือเป็นสีสันของเมืองอันต์สิราเบ ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศความหนาวเย็นที่หาไม่ได้ในแอฟริกา

  เย็น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Outtrigger หรือเทียบเท่า รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก

   

   

   

 6. Day 6 Antananarivo – La Digue - Mauritius

  วันที่ 23 กรกฏาคม 2562

  Highlights:

  Antananarivo – La Digue – Mauritius

  เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม

  เดินทางกลับสู่เมืองหลวงอันตานานาริโว ระยะทางจากเมืองอันต์สิราเบ ถึงเมืองหลวง อันตานานาริโว 170km. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชม. โดยประมาณ
  นำท่านเที่ยวชมเมืองอันตานานาริโว วิถีการดำรงชีวิตของชาวมาดากัสการ์ในเมืองหลวง พระราวชวังราชินี queen palance ( Rova) และทัศนียภาพของเมืองหลวงจากบนยอดเขา ที่สามารถมองเห็นเมืองอันตานานาริโวได้ทั่วทั้งเมือง พร้อมกับทะเลสาปรูปหัวใจ (Anosy) และอิสระให้ท่านได้มีเวลาในการเลือกซื้อของฝาก ณ ตลาด ลา ดีค (La Digue) ตลาดที่มีชื่อเสียงที่สุด ซึ่งเต็มไปด้วยสินค้าหัตถกรรมของมาดากัสการ์ ที่มีตั้งแต่ ตะกร้าพื้นเมืองสีสันสดใส ผลิตภัณฑ์จากผ้าปักต่างๆ แอมโมไนต์ หินสี พลอย และอัญมณี เครื่องดนตรีพื้นเมือง ของตกแต่งบ้าน อื่น ๆ

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

  13.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินอิวาโต ระยะทาง 21km ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม. เนื่องจากสภาพการจราจรในเมืองหลวงค่อนข้างติดขัดและแออัดมาก

  16.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิวาโต สู่ สนามบินมอริเชียส เซอร์ ซีวูซากูร์ รามกูลัม (ใช้เวลาบินประมาณ 1.45 ชั่วโมง)

  19.35 น. เดินทางถึงสนามบินมอริเชียส นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

  ค่ำ นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Peninsula Bay หรือเทียบเท่า
  รับประทานอาหารค่ำณ.โรงแรมที่พัก

 7. Day 7 Chamarel Falls – Rum Factory - Seven Coloured Earths

  วันที่ 24 กรกฏาคม 2562

  Highlights:

  Chamarel Falls – Rum Factory –  Seven Coloured Earths

  เช้า รับประทานที่โรงแรม

  นำท่านเที่ยวชมเมืองพอร์ตลูอิส (Port Louis) เมืองหลวงของสาธารณรัฐมอริเชียส หรือที่รู้จักในนาม “เกาะ มอริเชียส” ดินแดนสวรรค์นอกชายฝั่งแอฟริกา กลางมหาสมุทรอินเดีย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝาก ของที่ระลึก ณ.ตลาดกลาง central Market

  นำท่านชมความงามของปากปล่องภูเขาไฟ Trou Aux Cerfs ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ตั้งอยู่กลางเมืองคูเรปิเป และแวะถ่ายรูปกับจุดชมวิว (Black river gorges) ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของป่าเขา และน้ำตกที่สุดสวยงามแห่งหนึ่งของประเทศมอริเชียส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบแห่งแม่น้ำคงคา (Grand Bassin Sacred Lake) เป็น ทะเลสาบอันศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนอินเดียในประเทศมอริเชียสสร้างขึ้นเพื่อ เป็นเกียรติแก่ พระศิวะที่พวกเขาเคารพนับถือ และในสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของวัดฮินดู ที่ประดิษฐานของรูปเคารพของเหล่าเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ตามศาสนาฮินดู ให้ท่านได้ทำการสักการะและเยี่ยมชมตามอัธยาศัย

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

  นำท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตรัม (Rum Factory) ซึ่งบนเกาะแห่งนี้ประชาชนนิยมปลูกอ้อย ทำให้รัมเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงมาก อิสระให้ท่านเยี่ยมชมกรรมวิธีการผลิตและทดลองดื่ม
  นำท่านเดินทางสู่น้ำตกชามาเรล (Chamarel Falls) ที่มีความสูง 90 เมตร ผ่านทางเส้นทางเวิ้งอ่าวทามารีน (Tamarin Bay) ซึ่งเป็นอ่าวที่มีความสวยงามอีกแห่งของมอริเชียส จากนั้นเดินทางสู่เนินทรายเจ็ดสี (Seven Coloured Earths) ซึ่งเกิดจากการก่อตัวของหินลาวา ซึ่งเป็นหินบะซอลล์ กลายเป็นโคลนและได้เปลี่ยนมาเป็นทรายในที่สุด ซึ่ง 7 สีนั้น ประกอบไปด้วย สีแดง น้ำตาล ม่วงเข้ม เขียว น้ำเงิน ม่วงอ่อน เหลือง จึงได้รับการขนานนามว่า เนินทรายเจ็ดสี อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความอัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งของมอริเชียส

  เย็น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Outrigger Mauritius หรือเทียบเท่า
  รับประทานอาหารค่ำณ.โรงแรมที่พัก

 8. Day 8 Bel ombre – La Vanille

  วันที่ 25 กรกฏาคม 2562

  Highlights:

  Bel ombre – La Vanille

  เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
  8.00 น. 

  นำท่านลงเรือสู่อ่าว Bel Ombre ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะมอริเชียส เพื่อลงเรือท้องกระจก และดำน้ำดูปะการัง (Snorkeling) สัมผัสโลกใต้ทะเล แห่งมอริเชียสที่ได้ชื่อว่าสมบูรณ์และสวยงามอีกแห่งหนึ่ง (แนะนำให้ท่านเตรียมชุดว่ายน้ำหากท่านต้องการดำน้ำตื้นชมโลกใต้ทะเลแห่งมอริเชียส)
  นำท่านเดินทางสู่ La vanille Nature Park เพื่อชมเต่ายักษ์ที่มีชื่อเสียงแห่งมอริเชียส สายพันธุ์ Aldabra giant Tortoise ซึ่งเป็นเต่ามีขนาดใหญ่มาก และมีอายุยืนกว่า 100 ปี โดยตัวผู้มีน้ำหนักประมาณ 250 กิโลกรัม ขณะที่ตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อย มีกระดองสีน้ำเงินเข้มถึงดำโค้งเป็นทรงโดมสูง นอกจากนี้ยังมีส่วนคอที่ยาวมาก ช่วยให้สามารถกัดกินใบไม้ที่สูงจากพื้นกว่า 1 เมตรได้ ซึ่งเต่ายักษ์อัลดาบราถึงแม้จะตัวใหญ่แต่มีอุปนิสัยสุภาพ และเป็นมิตร สามารถให้อาหาร และถ่ายรูปได้อย่างอิสระ

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

  บ่าย นำท่านแวะจุดชมวิว Gris Gris ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งบนเกาะมอริเชียส เพื่อให้ท่านได้ผ่อนคลายกับทิวทัศน์ของท้องทะเลบนหน้าผาหิน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจก่อนเดินทางไปยังสนามบิน

  13.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินมอริเชียส เพื่อเช็คอิน

  15.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินมอริเชียส สู่ สนามบินโรลอง การ์รอส แห่งรียูเนียน (ใช้เวลาบินประมาณ 45 นาที)

  16.15 น.เดินทางถึง สนามบินโรลอง การ์รอส (Roland Garros) เกาะรียูเนียน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

  ค่ำ นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Le Boucan Canot หรือเทียบเท่า
  รับประทานอาหารค่ำ ณ.โรงแรมที่พัก

 9. Day 9 Pition De La Fournaise – Saint Denis

  วันที่ 26 กรกฏาคม 2562

  Highlights:

  Pition De La Fournaise – Saint Denis

  เช้า รับประทานอาหารโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ทุ่ง แปลน เด ซาบล์ส (Plaine des Sables) เพื่อชมหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกที่สวยงามและอัศจรรย์ยิ่ง ลัดเลาะผ่านทุ่งหญ้าปศุสัตว์อันเขียวขจี นำท่านแวะถ่ายรูปอันน่าประทับใจของทิวทัศน์เทือกเขาสลับซับซ้อนตระการตา แวะชมจุดชมวิวที่สวยงาม Riviere des Remparts มุ่งหน้าชมความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟ ปีตงเดอลาฟูร์แนซ (Piton de la Fournaise) ภูเขาไฟรูปโล่ หรือยอดเขาแห่งเตาหลอม ที่ตั้งอยู่บนปลายเกาะรียูเนี่ยนทางตะวันออก มีความสูง 2,632 เมตร ซึ่งบางครั้งเรียกว่าเป็นพี่น้องกับภูเขาไฟเกาะฮาวาย เนื่องจากมีความคล้ายคลึงกันทางด้านภูมิอากาศและธรรมชาติ ซึ่งการระเบิดครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2550 ภูเขาไฟ ปีตงเดอลาฟูร์แนซนั้น ถือเป็นจุดกำเนิดของเกาะรียูเนียนเมื่อประมาณ 3 ล้านปีก่อน ภูเขาไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติรียูเนียน และยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก
  อิสระ ให้ท่านสามารถถ่ายรูปที่ปากปล่องภูเขาไฟอย่างใกล้ชิด เพื่อเก็บภาพลาวาร้อนสีแดงตัดกับหินภูเขาไฟสีดำสนิทที่ค่อยๆ ไหลออกจากปล่องภูเขาไฟ (การขึ้นชมบริเวณปากปล่องภูเขาไฟ ทางไกด์ท้องถิ่นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง เนื่องจากต้องดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก)
  หมายเหตุ : กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาว เนื่องจากในเวลาเช้าบริเวณปากปล่องจะมีอุณภูมิประมาณ 5 – 10 องศา

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

  บ่าย

  นำท่านแวะสวนพฤกษศาสตร์ Domine du café grille ที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะ เพื่อชมธรรมชาติ พร้อมกับการเรียนรู้ระบบนิเวศน์ของเกาะแห่งแอฟริกาตะวันออก ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของพันธุ์ไม้ และดอกไม้ที่แปลกตามากมาย ซึ่งได้รวบรวมไว้ณ.สวนแห่งนี้
  จากนั้นนำท่านพบกับบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมการดื่มกาแฟของชาวรียูเนี่ยน ซึ่งมีประวัติมาอย่างยาวนานกว่า 300ปี กาแฟ Bourbon Pointu เป็นกาแฟที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งเกาะรียูเนี่ยน (เดิมเกาะรียูเนี่ยน มีชื่อว่าเกาะ Bourbon) ซึ่งกาแฟ Bourbon Pointu ค้นพบเมื่อปีคศ.1711 โดยปัจจุบันยังคงใช้วิธีการเก็บเกี่ยว และผลิตแบบดั้งเดิมอยู่ จึงทำให้มีกลิ่นหอม และได้รสชาดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองที่ไม่เหมือนใคร จนทำให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญมากมาย (One of the finest in the world by connoisseurs)

  เย็น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Le Boucan Canot หรือเทียบเท่า
  รับประทานอาหารค่ำ ณ.โรงแรมที่พั

 10. Day 10 เดินทางกลับเมืองไทย

  วันที่ 27 กรกฏาคม 2562

  เช้า รับประทานอาหารที่โรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่เมืองแซงต์ เดอนีส์ (Saint-Denis) เมืองหลวงของเกาะรียูเนียน โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณเหนือสุดของเกาะรียูเนียน เพื่อเข้าชมมหาวิหารแซงต์ เดอนีส์(Basilica of St Denis) อีกหนึ่งมหาวิหารที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของเมือง โดยมหาวิหารถูกสร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมโกธิค ด้านหน้ามหาวิหารยังมีลานน้ำพุขนาดเล็กที่มีความสวยงามไม่แพ้กัน และอิสระให้ท่านเที่ยวชมตลาด Chaudron ที่ใหญ่ที่สุดในรียูเนี่ยน เพลิดเพลิดกับการซื้อสินค้าเป็นของฝาก และของที่ระลึก


  นำท่านเดินทางสู่เมืองเฮลล์เบิร์ก (Hell Bourg Salazie) เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของภูเขาไฟเซอร์ก เดอ ซาลาซี (Cirque de Salazie) ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นบริเวณพื้นที่มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ในอดีตเมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปา โดยบริเวณนี้เป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์และมีทัศนียภาพที่สวยงามของน้ำตกหลายสาย ไหลลงมาระหว่างแนวช่องเขาซึ่งรู้จักกันในนาม Bride’s Veil เหมือนผ้าคลุมหน้าเจ้าสาว ถือเป็นจุดที่มีน้ำตกสวยงามที่สุดแห่งเกาะรียูเนียน อิสระให้ท่านได้ชมวิถีชีวิต และเก็บภาพความสวยงามของอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ในแบบศิลปะฝรั่งเศสลูกผสม สไตล์เครออล ที่รายล้อมด้วยอ้อมกอดของภูเขา

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

  ช่วงบ่าย

  จากนั้นนำท่านสู่ไร่วนิลา Vanilla Plantation in Saint Andre ซึ่งเป็นสวนวนิลาที่เก่าแก่ที่สุด และได้สืบทอดกรรมวิธีจากรุ่นสู่รุ่นมากว่า 4 ยุค ซึ่งวนิลานั้น ถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของเกาะรียูเนียน ให้ท่านได้เรียนรู้กระบวนการปลูก การเก็บเกี่ยว และผลิตวนิลา อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความงามของไร่วนิลาท่ามกลางหุบเขาแห่งนี้ สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่เมืองแซงต์ เดอนีส์

  18.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเช็คอิน

  20.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินโรลอง การ์รอส (Roland Garros) เกาะรียูเนียน (Reunion)
  (ใช้เวลาบินประมาณ 7.35 ชั่วโมง) สายการบินบริการอาหารค่ำบนเครื่องบิน

 11. Day 11 กลับถึงเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ

  วันที่ 28 กรกฏาคม 2562

  07.50 น เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

  หมายเหตุ : หากกรณีเกิดเหตุจำเป็น หรือสุดวิสัย เช่นการล่าช้าของสายการบิน อาจมีผลต่อการปรับโปรแกรม ทั้งนี้ทางเราจะคำนึงถึง และรักษาผลประโยชน์ของลูกทัวร์ให้มากที่สุด

เงื่อนไขการจองทัวร์

 1. บริษัทฯ จะขอเรียกชําระค่ามัดจําการจอง เป็นเงินท่านละ 10,000 บาท
 2. เมื่อท่านตกลงเดินทางกับทางบริษัทฯ ระยะเวลา 4 เดือนก่อนเดินทาง หรือ ตามวันที่ระบุ (ถ้ามี) ต้องชําระเงินค่าจองทัวร์ 50% ตามที่โปรแกรมระบุ หรือชําระเต็มจํานวน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ แล้ว Email หลักฐานดังกล่าวมา ทางอีเมล์ที่ [email protected] ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินกลับไปยังท่าน
 3. ชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 60 วัน หรือตามที่ระบุในโปรแกรมโดยโอนเข้า บัญชีเช่นกัน และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินและแจ้งยืนยันการเดินทาง
 4. ขอสงวนสิทธิ์การจองให้ท่านที่ชำระค่ามัดจำเข้ามาแล้วเท่านั้น บริษทขอสวนสิทธิ์การคืนเงินให้กับลูกค้าและยกเลิกการเดินทางของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามัดจำส่วนที่เหลือล่าช้ากว่ากำหนด

วิธีการจองทัวร์ : Booking

 1. ติดต่อกลับมาที่บริษัท โทร  096 -640 4534 วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 12:00-20:00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 12:00-19:00 น. พื่อทําการจองกับเจ้าหน้าฝ่ายขาย และ สอบถามข้อมูล
 2. ส่งข้อมูลของท่านมาที่อีเมล์  [email protected]

การชําระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร

ชําระโดยโอนเงินผ่านบัญชี ที่ระบุนี้ เท่านั้น

กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชี (โปรดสอบถามข้อมูลก่อนการโอน)

เมื่อท่านโอนเงินแล้ว กรุณส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Email : [email protected] จะ ถือว่าการจองสมบูรณ์ และบริษัทฯจะส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไป (กรณีต้องการใบกํากับภาษี กรุณาแจ้งก่อนการชําระเงิน)

ชําระเงินที่บริษัทฯ โดยเงินสด ,เช็คธนาคาร, บัตรเครดิต

( กรณีชําระโดยบัตรเครดิต บริษัทฯ ชาร์ท 3 %)

การยกเลิกการจองและการเดินทาง

ยกเลิกทัวร์ใดๆ หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียม อย่างน้อยท่านละ 5,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่ดําเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนค่าบริการทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำกับทางสายการบินและค่าจองโรงแรมที่พักที่ได้เกิดขึ้นและชำระแก่ปลายทางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
 • ยกเลิกทัวร์ภายใน 60-45 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำงวดแรก
 • ยกเลิกทัวร์ภายใน 45 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 • หากถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัยจนไม้อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียและ / หรือ เกิด อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง ซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบ ของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การนัดหยุด งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 2. เนื่องจากรายการท่องเที่ยวนี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ใช้บริการใดๆ ตาม รายการ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ หรือไม่ร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็แล้วแต่ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการบางส่วนให้แก่ท่าน เพราะเหตุ ค่าใช้จ่ายทุก อย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระล่วงหน้าให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางเป็น เรียบร้อยแล้ว
 3. เนื่องจากเป็นการเดินทางไปทัวร์ต่างประเทศ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าประเทศ หรือออก นอกประเทศ บริษัทฯไม่สามารถ คืนเงินค่าทัวร์บางส่วน หรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ มีความยินดีที่จะรับลูกค้าที่มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวโดยเจตนาบริสุทธิ์ และปราศจากเจตนาแอบแฝงเพื่อหลบหนี / เลี่ยงเข้าประเทศ
Overall Rating
0/5

LEAVE YOUR COMMENT