ทัวร์คีร์กิซสถาน (Kyrgyzstan) สรวงสวรรค์แห่งเอเชียกลาง 02-11 Aug 2019 - Patourlogy - Let us take you all over the world
kyrgystan 15
kyrgystan 7

ทัวร์คีร์กิซสถาน (Kyrgyzstan) สรวงสวรรค์แห่งเอเชียกลาง 02-11 Aug 2019

from ฿80,000฿77,900

คีร์กีซสถาน สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียกลาง Classic Kyrgyzstan

สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาเทียนซาน ทุ่งหญ้าสเตปป์สุดลูกหูลูกตา

นอนกระโจมของชนเผ่าผู้เร่ร่อนคีร์กิซ

ทะเลสาบอิสซีคคูลทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก คาราวานเซรายแห่งทาชราบัต

พร้อมกับชมนกอินทรีย์นักล่าที่โบคอนบาเยโว่

แผนและรายละเอียดการเดินทาง (pdf) >>> http://l.ead.me/bb1r0D

2 – 11 สิงหาคม 2562

ราคาทริป 77,900 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)

 • Reviews 0 Reviews
  0/5
 • Vacation Style Holiday Type
   Camping, Discovery
  • Activity Level Moderate
   3/8
  • Group Size Medium Group
   16
  All about the ทัวร์คีร์กิซสถาน (Kyrgyzstan) สรวงสวรรค์แห่งเอเชียกลาง 02-11 Aug 2019.

  ทัวร์คีร์กีซสถาน (Kyrgyzstan) สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียกลาง

  สัมผัสดินแดนแห่งเทือกเขาเทียนซาน ทุ่งหญ้าสเตปป์สุดลูกหูลูกตา

  นอนกระโจมของชนเผ่าผู้เร่ร่อนคีร์กิซ

  ทะเลสาบอิสซีคคูลทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก คาราวานเซรายแห่งทาชราบัต

  พร้อมกับชมนกอินทรีย์นักล่าที่โบคอนบาเยโว่

  แผนและรายละเอียดการเดินทาง (pdf) >>>http://l.ead.me/bb1r0D

  2 – 11 สิงหาคม 2562

  ราคาทริป 77,900 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)

  The tour package inclusions and exclusions at a glance
  What is included in this tour?Items that are included in the cost of tour price.
  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
  • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 3-4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double
  • ค่าอาหารทุกมื้อ
  • ค่าวีซ่าเข้าประเทศคีร์กิสถาน
  • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ Oasis Leisure คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 4,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกรมธรรม์
  • สำหรับสายการบิน Air Astana อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม  ขนาดการเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

  *การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่า ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าสมัครวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าทุกกรณีหมายเหตุ

  หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน

  What is not included in this tour?Items that are not included in the cost of tour price.
  • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
  • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพักและค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  1. Day 1 Bangkok - Bishkek

   วันที่ 1 สิงหาคม 2562

   08.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกนอกประเทศ ชั้น 4 ประตู 8-9 แถว Q เคาท์เตอร์สายการบิน Air Astana สายการบินระดับ 4 ดาวจาก Skytrax สายการบินภูมิภาคที่ดีที่สุดของเอเชียกลาง

   10.15 น. เหินฟ้าสู่ เมืองอัลมาตี้ (Almaty) ประเทศคาซัคสถาน ด้วยเที่ยวบิน KC932 ใช้เวลาบินประมาณ 7.10 ชั่วโมง บริการอาหารกลางวัน บนเครื่องบิน

   16.25 น. ถึง อัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน นำท่านผ่านต่อเครื่องเตรียมบินต่อไปยัง เมืองบิสเคก (Bishkek) ประเทศคีร์กีซสถาน

   18.00 น. ออกเดินทาง ด้วยเที่ยวบิน KC 109 สู่เมืองบิสเคก ประเทศคีร์กีซสถาน

   18.55 น. ถึง สนามบินนานาชาติมานาส Manas ประเทศคีร์กีซสถาน ณ เมืองบิสเคก เมืองหลวงของประเทศ

   เวลาประเทศคีร์กีซสถานช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่เมืองบิสเคก ห่างจากสนามบินประมาณ 30 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30-40 นาที

   นำท่านรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

   จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Madison hotel 4* หรือ เทียบเท่า

  2. Day 2 Bishkek – Burana tower - Karakol - Issyl-Kul

   วันที่ 2 สิงหาคม 2562

   เช้า

   รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารอำลา Bishkek มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกสู่ เมือง Karakol

   ระหว่างทางนำท่านเดินทางชม กลุ่มซากโบราณสถานบูระนา (Burana Historical Complex) สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 11 คำว่า ‘บูระนา’ มาจากภาษาตุรกี ‘มูนารา’ แปลวาหอกระจายเสียง (Burana Minaret) สูง 45 เมตร ตั้งอยู่ในซากเมืองโบราณแห่งบาลาซากุน (Balasagun) ซึ่งเป็นเมืองสําคัญที่รอดพ้นจากการทำลายของกองทัพเจงกิสข่านแห่งมองโกล เพื่อเฉลิมฉลองการครองโลกในราวต้นศตวรรษที่ 13 ภายในบริเวณยังมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะสกัดหิน หลุมฝังศพโบราณ และกำแพงเมือง

   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง Cholpon Ata ชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งศิลปะสกัดหิน Petroglyphs Museum ‘Petroglyphs’ หรือศิลปะในการแกะ สกัด เซาะ ถาก หินจนเกิดเป็นภาพแล้วระบายสีเป็นสวนหินกลางแจ้งขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า
   42 เฮกเตอร์ มีหินสัณฐานขนาดต่างๆ ตั้งแต่ 30 ซม. ไปจนถึง 3 เมตร รวมแล้วมากกวาพันก้อน สร้างสรรค์โดยมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งพบที่นี่เป็นแห่งเดียวในแถบเอเชียกลาง หินส่วนใหญ่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และเฉียงเหนือจึงมีการสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นการบูชาพระอาทิตย์ /

   พักรับประทานอาหารเที่ยงยังภัตตาคารในเมือง Cholpon Ata

   บ่าย

   เดินทางถึงเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเขตทะเลสาบทางภาคตะวันออก เมือง Karakol เป็นศูนย์กลางการเที่ยวรอบ ทะเลสาบ Issyk Kul Lake ทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รายล้อมไปด้วยเทือกเขาเทียนซาน จากนั้นนำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆภายในเมือง

   นำท่านชม พิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานเปอร์เซวัลสกี้ (Przhevalskiy Museum and Memorial) สร้างขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมประวัติและเรื่องราวของนักสํารวจชาวรัสเซียท่านหนึ่ง ของโลกนามว่า Nikolai Mikhailovich Przhevalsky ภายในจัดแสดงเรื่องราวการเดินทางไปเอเชียกลาง ทิเบต และจีน และยังจัดแสดงสัตว์ประจําท้องถิ่นสตาฟรวมถึงม้าสตาฟของเปอร์เซวัลสกี้ พิพิธภัณฑ์นี้เปิดแสดงเมื่อ ค.ศ. 1957 ส่วนพื้นที่ของสุสานซึ่งเป็นสถานที่ฝังศพบุคคลสําคัญของหมู่บ้านรวมถึงร่างขอ งเปอร์เซวัลสกี้ซึ่งเสียชีวิตที่เมืองคาราคอล เมื่อ ค.ศ.1888

   เย็น

   นำท่านรับประทานอาหารค่ำยัง ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักที่ Hotel Amir 4* หรือเทียบเท่า

  3. Day 3 Karakol – Jeti Oguz valley - Tamga

   วันที่ 3 สิงหาคม 2562

   เช้า

   รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

   จากนั้น ชมโบสถ์รัสเซียออร์โธดอกซ์ (Russian Orthodox Church) เป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2 ของประเทศ สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1872 ด้วยหินและอีก 12 ปี ถัดมาก็พังทลายลงเนื่องจากแผ่นดินไหว จากนั้นจึงได้สร้างตัวโบสถ์ขึ้นใหม่ด้วยไม้และโดมที่สวยงามเมื่อ ค.ศ. 1895 เพื่อให้ชาวรัสเซียที่มาตั้งรกรากในแถบนี้ได้ประกอบศาสนกิจ เคยใช้เป็นคลับในช่วงยุคโซเวียต แต่ปัจจุบันได้รับการบูรณะและกลับมาใช้งานในศาสนพิธีดังเดิม

   จากนั้นนําท่านเดินเล่นบน ถนนคูเปเชสกี้ พร็อซด์ (Kupecheskiy Proezd Street) ในบรรยากาศ แบบย้อนยุคกลับไปในศตวรรษที่ 19

   ออกเดินทางสู่ หุบโตรกเยติ โอกุซ (Jeti Oguz Gorge) (ระยะทาง 20 กม. ใช้เวลา 45 นาที) ‘Jeti-Oguz’ มีความหมายว่าวัวเจ็ดตัว เนื่องจากมีหินที่มีรูปทรงคล้าย ‘วัวเจ็ดตัว’ (Seven Bulls)

   รับประทานอาหารที่ภัตตาคารท้องถิ่น

   บ่าย

   ชมความสวยงามของ หุบโตรกเขา Teskey Ala-Too ในภูมิทัศน์ของภูเขาหินสีแดงสด ป่าสนอันอุดมสมบูรณ์ ดอกไม้นานาพันธุ์สวยสดลําธารนํ้าตก และกระโจมของชาวคีร์กิซ (yurt) นอกจากนี้ยังมีรีสอร์ทเพื่อสุขภาพอยู่ทางตอนเหนือของ ภูเขา และบ่อนํ้าร้อนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ในปี ค.ศ. 1991 ประธานาธิบดีบอริส เยลต์ซิน แห่งรัสเซียและ ประธานาธิบดีอัสการ์ อาคาเยฟ (ประธานาธิบดีคนแรกแห่งคีร์กิซสถาน)ได้มาประชุมกันที่นี่

   บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อ สู่ Tamga Village นำท่านไปชมหินสลัก Tamga-Tash stones ที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ เป็นตัวอักษรแบบทิเบตที่แสดงถึงการสวดมนต์ Om Mani Padme Hum

   ให้ท่านได้พักผ่อนกับบรรยากาศของทะเลสาบอิสซิค คุล ที่ใสสะอาดราวกระจกเป็นทะเลสาบบนภูเขาเทียนซานทิศเหนือซึ่งตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันออกของคีร์กิซสถาน เป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ 10 ของโลกมีเนื้อที่ราว 6,236 ตร.กม. ถึงแม้ภูมิทัศน์โดยรอบจะแวดล้อมไปด้วยยอดภูเขาหิมะปกคลุม แต่ทะเลสาบที่นี่ไม่เคยจับตัวเป็นนํ้าแข็งเลยจึงมีชื่อวา อิสซิค คุล ซึ่งมีความหมายว่า ทะเลร้อน

   เย็น

   ถึงที่พัก Tamga Village พัก Home stay รับประทานอาหารค่ำ หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

  4. Day 4 Tamga - Fairy Tale – Bokonbaeva – Kochkor

   วันที่ 4 สิงหาคม 2562

   เช้า

   รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

   หลังจากนั้นเดินทางไปยังสู่ Skazka canyon หรือ Fairy Tale canyon ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ ของทะเลสาบ Issyk-Kul เป็น Canyon ที่มีอายุนับล้านปีที่เกินจากการกัดเซาะของน้ำและลม เดินแวะชมและถ่ายรูปแคนยอนใช้เวลาราว 1 – 2 ชั่วโมงสำหรับชมแคนยอน

   หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง Bokonbayevo เพื่อพาท่านไปพบกับคนท้องถิ่นผู้มีความสามารถในการใช้ นกอินทรีย์ล่าเหยื่อ (Eagle-hunter) โดยจะมีการแสดงวิธีการล่าเหยื่อด้วยวิธีการดังกล่าว ท่านจะได้รับประสบการณ์ส่วนนี้อย่างใกล้ชิด ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่หาดูได้เพียงไม่กี่แห่งในโลกใบนี้

   เที่ยง รับประทานเที่ยงที่เมือง Bokonbayevo

   บ่าย

   นำท่านเดินทางสู่ เมือง Kochkor ระหว่างทางผ่านอ่างเก็บน้ำ Orto-Tokoy ที่มีความสวยงามโดยน้ำในอ่างเก็บน้ำจะเป็นสีเทอควอย โดยถนนในช่วงนี้จะวิ่งเรียบไปกับอ่างเก็บน้ำ โดยให้ท่านได้แวะถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย นับจากเขตนี้ไปถือเราได้ออกจากเขตของทะเลสาบ Issyl-kul แล้ว และเข้าสู่เขตของเทือกเขาเทียนซานโดยแท้จริง

   เย็น

   นำท่านรับประทานอาหารในเมือง Kochkor หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก Home stay และพักผ่อนตามอัธยาศัย

  5. Day 5 Kochkor – Tash Rabat

   วันที่ 5 สิงหาคม 2562

   เช้า

   รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

   ออกเดินทางออกจาก Kochkor นำท่านออกเดินทางสู่ Tash Rabat ระยะทางประมาณ 230 กม. ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง Highlight ของที่นี่คือนำท่านไปชม Stone Caravanserai อายุกว่า 500 ปี ในสมัย คศ. 15 จัดว่าเป็นประตูสู่เส้นทางสายไหม จากจีนเข้ามายังคีร์กีซสถาน สมัยก่อนเปรียบเสมือนเส้นทางที่เชื่อมต่อจากเอเชียสู่ยุโรป ระหว่างทางจะผ่านภูเขาและทิวทัศน์ที่งดงาม สามารถแวะจอดถ่ายภาพได้ตลอด โดยทางจะผ่าน ช่องเขา Dolon Pass ความสูง 3,030 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล จะมีวิวทิวทัศน์ที่งดงาม

   เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

   บ่าย-เย็น

   นำท่านเดินทางไปยัง Tash Rabat Caravanserai นำท่านชม Tash Rabat Stone

   เย็น รับประทานอาหารค่ำแบบท้องถิ่น หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่พัก สไตล์ Yurt

  6. Day 6 Tash Rabat – Song Kul

   วันที่ 6 สิงหาคม 2562

   เช้า

   รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของที่เกอร์

   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ Song Kol Lake ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศ ทะเลสาบอยู่บนความสูงประมาณ 3,016 เมตร จากระดับน้ำทะเลมีพื้นที่ประมาณ 278 ตร.กม. ลึกประมาณ 14 เมตร ถ้ามาในช่วงฤดูร้อน มิ.ย.-ก.ค.–ส.ค.
   ทะเลสาบจะเต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้เล็กๆหลากสีสัน

   กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน

   บ่าย

   หลังอาหารเดินทางมายัง Song kol Lake ถึงทะเลสาบถ่ายภาพกันตามอัธยาศัย

   เย็น รับประทานอาหารค่ำ ที่ห้องอาหารของ Yurts

   ***พัก Yurt Stay คล้ายกระโจมแบบมองโกเลีย หลังละ 3-5 เตียง มีห้องน้ำเป็นส้วมหลุมแห้ง คืนนี้ไม่มีน้ำอาบมีน้ำให้เช็คตัว***

  7. Day 7 Song Kul – Kizil Oy

   วันที่ 7 สิงหาคม 2562

   เช้า

   รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของที่เกอร์

   ช่วงเวลาเช้าให้ท่านได้มีอิสระในการใช้เวลาอยู่กับทะเลสาบ Song Kol

   สาย ออกเดินทางจากทะเลสาบ Song kol ร่ำลาเจ้าบ้านเพื่อออกเดินทางต่อไปยังจุดหมายถัดไปที่เมือง Kizil Oy
   ซึ่งเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่งดงาม

   บ่าย

   เดินทางถึงเมือง Kizil Oy จากนั้นให้ท่านได้พักผ่านตามอัธยาศัย

   นอนที่พักแบบ Homestay

  8. Day 8 Kizil Oy - Suusamir – Bishkek

   วันที่ 8 สิงหาคม 2562

   เช้า

   รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของที่พัก

   สายๆออกเดินทางสู่เมือง Suusamyr ที่ตั้งอยู่กลางหุบเขา Suusamyr มีความสูงเฉลี่ย 2,000-2,500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเทียนซานอันยิ่งใหญ่ ในช่วงฤดูร้อนที่เราเดินทางไป ท้องทุ่งบริเวณนี้จะถูกปกคลุมด้วยหญ้าและดอกไม้จนเหมือนกับพรมที่ปกคลุมพื้นดินเบื้องล่าง

   เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงยังภัตตาคารที่เมือง Suusamyr

    

   บ่าย

   จากนี้ขอให้ท่านเตรียมตัวพบกับหนึ่งในถนนที่สวยที่สุดในประเทศคีร์กิซสถาน เราจะค่อยๆวิ่งลัดเลาะไปตามไหล่เขา และเดินทางเข้าสู่ ช่องเขาตูอาชู Tue Ashuu pass ซึ่งจะมีอุโมงค์เจาะทะลุภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีจุดชมวิวถนนที่คดเคี้ยวเหมือนกับงูเลื้อยทอดตัวไปยังไหล่เขาเบื้องล่าง จากนั้นนำท่านเดินทางไปสู่จุดหมายสุดท้ายที่เมืองหลวง Bishkek

   เราจะถึงเมือง Bishkek ในช่วงเวลาบ่ายๆถึงเย็น อิสระให้ท่านได้เดินภายในเมืองหลวงแห่งนี้ ที่ถือว่ามีบรรยากาศในแบบโซเวียตดั้งเดิมในทุกตารางนิ้ว

   เย็น

   นำท่านรับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

   จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Madison hotel 4* หรือ เทียบเท่า

    

    

  9. Day 9 Bishkek – Almaty

   วันที่ 9 สิงหาคม 2562

   เช้า

   รับประทานอาหารภายในที่พักโรงแรม จากนั้นให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัวและเช็คเอาท์ออกจากที่พัก

   โดยวันนี้เราจะเที่ยวในเขตตัว เมืองหลวง Bishkek เป็นเวลาทั้งวัน นําชมเมืองบิชเคกเมืองหลวงของสาธารณรัฐคีร์กิซสถาน ตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาชุย (Chui Valley) บริเวณตีนภูเขา Kyrgyz Ala-Too เป็นเมืองหนึ่งในเส้นทางสายไหม

   เริ่มตั้งแต่ จัตุรัสกลางอะลาตู้ (Ala-Too Square) หรือในชื่อเดิมว่า ‘จัตุรัสเลนิน’ ตั้งอยูที่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1984 เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60ปี ของ Kyrgyz SSR ซึ่งในสมัยนั้นรูปปั้นใหญ่ยักษ์ของเลนินถูกวางไว้ตรงกลางจัตุรัส แต่ใน ค.ศ. 2003 ก็ได้ย้ายออกไปและนํารูปปั้นใหม่ Erkindik (มีความหมายวา อิสรภาพ) มาตั้งแทนที่

   นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติ (National History Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ของประเทศคีร์กิซสถานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบชาวคีร์กิซตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นชนเผาเร่ร่อน รวมถึงจัดแสดงผลงานรูปปั้นและภาพฝาผนังตามแบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ในยุคโซเวียตซึ่งปกครองโดยเลนิน

   นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ (Museum of Fine Arts) เริ่มขึ้นจากการเป็นแกลอรีแสดงภาพแห่งชาติเมื่อ ค.ศ. 1974 ปัจจุบันมีของสะสมมากกวา 17 ,500 ชิ้น จัดแสดงหัตถกรรม งานผ้าปัก เครื่องประดับ พรม กระโจม เครื่องใช้ในวิถีชีวิตของชนชาวคีร์กิซ ชิ้นงานทางศิลปะต่างๆ อาทิ ประยุกต์ศิลป์ ศิลปะรัสเซียและโซเวียต รวมถึงงานผลิตใหม่ของรูปปั้นอียิปต์และกรีก จัตุรัสประชาธิปไตย (Victory Square) ทรงกระโจมเยิร์ท (กระโจมของชนเผาคีร์กิซสมัยที่ยังเป็นชนเผ่าเร่ร่อน) ซึ่งศิลปินชาวโซเวียตรังสรรค์ขึ้นจากแนวคิดที่หวนรําลึกถึงความสูญเสียให้แก่พรรคนาซี และเปลวไฟที่โชติช่วงนิรันดร์ก็เป็นการเน้นยํ้าถึงความเจ็บปวดของหญิงสาวที่รอคอยคนรักให้กลับมาจากสงคราม

   นำท่านชม สวนสาธารณะปันฟิลอฟ (Panfilov Park) ให้ท่านได้เดินเล่นรื่นรมย์กับต้นไม้สีเขียว รูปปั้นสวยงามตามจุดต่างๆ สูดโอโซนในยานใจกลางเมือง

   เที่ยง รับประทานอาหารยังภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

   บ่าย

   เราจะพาทุกท่านไปยัง ออสบาซาร์ Osh Bazaar ที่เป็นตลาดท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดของเมืองหลวง ที่ซึ่งมีสินค้าและอาหารหลากหลายชนิดให้ท่านได้พบเห็นและลิ้มลอง ปล่อยตัวเองไปกับบรรยากาศของผู้คนอันแสนพลุกพล่าน ที่นี่เป็นที่ๆดีที่สุดที่ท่านจะได้สังเกตชีวิตประจำวันที่แท้จริงของชาวคีร์กิซ

   17.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง สนามบิน Manas ได้เวลาเดินทางกลับบ้าน

   19.35 น เหินฟ้าสู่เมือง Almaty ด้วยสายการบิน Air Astana เที่ยวบิน KC 110

   20.25 น ถึง Almaty เปลี่ยนเครื่อง เดินทางกลับกรุงเทพ (ระยะเวลารอเปลี่ยนเครื่องประมาณ 3.5 ชั่วโมง อิสระให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสินค้าภายในร้านค้าปลอดภาษีของสนามบิน)

    

  10. Day 10 Almaty - Bangkok

   วันที่ 10 สิงหาคม 2562

   01.00 น เดินทางกลับกรุงเทพ ด้วยสายการบิน Air Astana เที่ยวบิน KC 931 (บริการอาหารเช้าบนเครื่อง)

   08.55 น ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  1. บริษัทฯ จะขอเรียกชําระค่ามัดจําการจอง เป็นเงินท่านละ 10,000 บาท
  2. เมื่อท่านตกลงเดินทางกับทางบริษัทฯ ระยะเวลา 4 เดือนก่อนเดินทาง หรือ ตามวันที่ระบุ (ถ้ามี) ต้องชําระเงินค่าจองทัวร์ 50% ตามที่โปรแกรมระบุ หรือชําระเต็มจํานวน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ แล้ว Email หลักฐานดังกล่าวมา ทางอีเมล์ที่ [email protected] ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินกลับไปยังท่าน
  3. ชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 60 วัน หรือตามที่ระบุในโปรแกรมโดยโอนเข้า บัญชีเช่นกัน และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินและแจ้งยืนยันการเดินทาง
  4. ขอสงวนสิทธิ์การจองให้ท่านที่ชำระค่ามัดจำเข้ามาแล้วเท่านั้น บริษทขอสวนสิทธิ์การคืนเงินให้กับลูกค้าและยกเลิกการเดินทางของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามัดจำส่วนที่เหลือล่าช้ากว่ากำหนด

  วิธีการจองทัวร์ : Booking

  1. ติดต่อกลับมาที่บริษัท โทร  096 -640 4534 วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 12:00-20:00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 12:00-19:00 น. เพื่อทําการจองกับเจ้าหน้าฝ่ายขาย และ สอบถามข้อมูล
  2. ส่งข้อมูลของท่านมาที่อีเมล์  [email protected]

  การชําระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร

  ชําระโดยโอนเงินผ่านบัญชี ที่ระบุนี้ เท่านั้น

  กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชี (โปรดสอบถามข้อมูลก่อนการโอน)

  เมื่อท่านโอนเงินแล้ว กรุณส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Email : [email protected] จะ ถือว่าการจองสมบูรณ์ และบริษัทฯจะส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไป (กรณีต้องการใบกํากับภาษี กรุณาแจ้งก่อนการชําระเงิน)

  ชําระเงินที่บริษัทฯ โดยเงินสด ,เช็คธนาคาร, บัตรเครดิต

  ( กรณีชําระโดยบัตรเครดิต บริษัทฯ ชาร์ท 3 %)

  การยกเลิกการจองและการเดินทาง

  ยกเลิกทัวร์ใดๆ หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียม อย่างน้อยท่านละ 5,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่ดําเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนค่าบริการทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำกับทางสายการบินและค่าจองโรงแรมที่พักที่ได้เกิดขึ้นและชำระแก่ปลายทางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
  • ยกเลิกทัวร์ภายใน 60-45 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำงวดแรก
  • ยกเลิกทัวร์ภายใน 45 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินทั้งหมด
  • หากถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

  หมายเหตุ

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัยจนไม้อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียและ / หรือ เกิด อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง ซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบ ของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การนัดหยุด งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
  2. เนื่องจากรายการท่องเที่ยวนี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ใช้บริการใดๆ ตาม รายการ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ หรือไม่ร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็แล้วแต่ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการบางส่วนให้แก่ท่าน เพราะเหตุ ค่าใช้จ่ายทุก อย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระล่วงหน้าให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางเป็น เรียบร้อยแล้ว
  3. เนื่องจากเป็นการเดินทางไปทัวร์ต่างประเทศ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าประเทศ หรือออก นอกประเทศ บริษัทฯไม่สามารถ คืนเงินค่าทัวร์บางส่วน หรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  4. บริษัทฯ มีความยินดีที่จะรับลูกค้าที่มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวโดยเจตนาบริสุทธิ์ และปราศจากเจตนาแอบแฝงเพื่อหลบหนี / เลี่ยงเข้าประเทศ
  Overall Rating
  0/5

  LEAVE YOUR COMMENT