ทัวร์อิหร่าน (Iran) สัมผัสความสวยงามทางวัฒนธรรมเปอร์เซียอันสุดยิ่งใหญ่ตระการตา (8-16 มิถุนายน 2562) - Patourlogy - Let us take you all over the world
shutterstock_390917842

ทัวร์อิหร่าน (Iran) สัมผัสความสวยงามทางวัฒนธรรมเปอร์เซียอันสุดยิ่งใหญ่ตระการตา (8-16 มิถุนายน 2562)

from ฿99,000฿88,000

ค้นหาความสวยงามในดินแดนทะเลทรายแห่งเปอเซีย มรดกโลกด้านวัฒนธรรม

สุเหร่าสีชมพู  มัสยิดอิหม่าม

นอนโรงเตี๊ยมกลางทะเลทราย ที่พักของเหล่าคาราวานในอดีต

เดินทางไปกับเรา patourlogy ห้องเรียนแห่งการท่องเที่ยวแหล่งใหม่ที่จะพาคุณไปในที่ที่ทัวร์ที่ไหนไม่ทำกัน

เพราะห้องเรียนของเรา ไม่มีกำแพง

(Our Classroom Has No Wall)

แผนและรายละเอียดการเดินทาง (pdf) >>>http://l.ead.me/bb1nqV

 

 

 • Reviews 0 Reviews
  0/5
 • Vacation Style Holiday Type
  Culture, Discovery, History
 • Activity Level Fairly Easy
  2/8
 • Group Size Medium Group
  16
All about the ทัวร์อิหร่าน (Iran) สัมผัสความสวยงามทางวัฒนธรรมเปอร์เซียอันสุดยิ่งใหญ่ตระการตา (8-16 มิถุนายน 2562).

อิหร่าน

ตามหาความลับดินแดนทะเลทรายแห่งเปอร์เซีย

นครเปอเซโพลิส

คาราวานแห่งทะเลทราย

ความยิ่งใหญ่ด้านสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ สวยงาม

แผนและรายละเอียดการเดินทาง (pdf) >>>http://l.ead.me/bb1nqV

8 – 16 มิถุนายน 2562

ราคาทริป 88,000 บาท

The tour package inclusions and exclusions at a glance
What is included in this tour?Items that are included in the cost of tour price.
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 08 พฤศจิกายน  2561
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อ
 • ค่าวีซ่าอิหร่าน
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ Oasis Leisure คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 4,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกรมธรรม์
 • สำหรับสายการบิน Mahan Air อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม ขนาด  23*40*55 cm การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

*การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่า ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าสมัครวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าทุกกรณีหมายเหตุ

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน

 

What is not included in this tour?Items that are not included in the cost of tour price.
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพักและค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 1. Day 1 Bangkok - Tehran

  วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562

  19.30 น.
  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบิน มาฮานแอร์ ชั้น 4 แถว S ประตู 8

  22.35น.
  ออกเดินทางสู่ กรุงเตหะราน โดย สายการบิน มาฮานแอร์ เที่ยวบินที่ W5 050 (ใช้เวลาบินประมาณ 7.30 ชม./รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)

   

 2. Day 2 Tehran - Shiraz

  วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562

  03.45 น.
  เดินทางถึงสนามบินโคไมนี่ กรุงเตหะราน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร จากนั้น ทำท่านไปรับประทานอาหารเช้าและพักผ่อนที่โรงแรม

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ กรุงเตหะราน (Tehran) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเทือกเขาอัลโบร์ช ผ่านจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยังตะวันออก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร ได้ถูกสร้างขึ้นในราวปีค.ศ.900 จากหมู่บ้านเล็กๆได้ถูกพัฒนาให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีการปลูกต้นไม้ให้ดูสวยงามมาโดยตลอดทุกรัชสมัย

  นำท่านไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับ พระราชวัง (Saad Abad Palace Museum) ในอดีตเป็นพระราชวังของกษัตริย์ชาร์ ปาห์ลาวี ให้ท่านชมพิพิธภัณฑ์ของพระราชวังสีขาว White and Green Palace ซึ่งด้านหน้าจะ มีรูปปั้นของกษัตริย์เรชาห์ ที่เหลืออยู่ครึ่งตัวท่อนล่างกับรองเท้าบูท ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของโมหัมมัด ชาห์ ปาเลวี

  จากนั้นนำท่านไปชมพระราชวังสีเขียว ถูกสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปโดยใช้หินอ่อนสีเขียว ภายในจะถูกตกแต่งไว้อย่างประณีตสวยงามด้วยของมีค่าจากสถานที่ต่างๆ

  จากนั้นนำท่านไปชม พระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) หรือพระราชวังสวนกุหลาบ เป็นพระราชวังที่สร้างอยู่กลางเมือง เป็นสิ่งก่อสร้างที่เก่าประมาณ 400 กว่าปี

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน

  บ่าย

  นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เครื่องเพชรพลอย (National Jewels Museum) สถานที่แห่งนี้ถูกดูแลรักษาและการบริหารงานอย่างเข้มงวดโดยธนาคารชาติของอิหร่าน ภายในเต็มไปด้วยเครื่องเงินทองและเครื่องประดับ อัญมณี เพชรพลอย ไข่มุก อันล้ำค่ามากมายเกินกว่าจะประมาณราคา ซึ่งมีของที่สำคัญต่างๆ หลายอย่าง ที่ประดับด้วยอัญมณีเพชรนิลจินดา 51,366 ชิ้น ซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 18,200 การัต ให้ท่านช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดบาร์ซาร์

  และสุดท้ายชมวิวเมืองเตหะรานบน หอคอยมิลาด Milad Tower หอคอยที่สูงอันดับ 6 ของโลก

  เย็น

  รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร / โรงแรม

  พักที่ Hotel Enghelad or Marlik โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า

   

 3. Day 3 Shiraz

  วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  หลังจากออกเดินทางไปยังสนามบิน Mehrabad International Airport เพื่อเตรียมขึ้นเครื่องบินภายในประเทศไปยังเมืองชีราซ

  09.40 น. ออกเดินทางจากเตหะราน สู่ เมืองชีราซ โดยสายการบิน Mahan air เที่ยวบินที่ W5 1089

  11.45 น.

  เดินทางมาถึงสนามบินเมืองชีราซ ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดฟาร์ส

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย

  นำท่านไปชม สุเหร่าสีชมพู (Pink Mosque) หรือมีชื่อว่า Nasir al Molk Mosque ซึ่งเป็นสุเหร่าที่มีความสวยงามและสำคัญที่สุดของอิหร่านตอนใต้ เอกลักษณ์ของสุเหร่านี้ คือ ส่วนต่างๆจะถูกตกแต่งด้วยกระเบื้องสีชมพู ถูกสร้างขึ้นโดย มีร์ซา ฮาซาน อลี นาซีร์ อัลมอล์ค ในปี ค.ศ.1876 และสำเร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1887

  ชม สวนนาเรนเจสตาน (Narenjestan Garden) ซึ่งเป็นสวนที่สวยอีกแห่งของชีราช ซึ่งเคยเป็นที่พำนักของเจ้าเมืองในอดีต ส่วนอีกด้านหนึ่งมีการตกแต่งภายใน และมีพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งของบุคคลที่สำคัญในอดีตของเปอร์เซีย

  นำท่านไปชม สุสานฮาเฟซ (Mausoleum of Hafez) ซึ่งมีชื่อเต็มว่า ซัมซุดดิน มูฮัมหมัด ฮาเฟซ เป็นกวีเอกที่มีชื่อเสียง เกิดที่เมืองชีราซเมื่อปี ค.ศ.1324 และเสียชีวิตเมื่อปีค.ศ. 1391 ฮาเฟซมีความสามารถในการแต่งบทกวีที่ได้ความไพเราะ เข้าใจวิถีชีวิตของผู้คน และแต่งกวีที่ใช้คำง่ายๆขึ้นมาให้เป็นคติสอนคนให้เป็นคนดี อนุสรณ์สถานที่ฝังศพถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.1936-1938

  นำท่านไปชม ป้อมคาริม ข่าน (Karim Khan Fort) ที่คาริม ข่านได้สั่งให้สร้างที่พักอาศัย และเป็นศูนย์กลางการบริหารงานขึ้นที่ใจกลางเมือง ที่พักอาศัยนี้ถูกออกแบบลักษณะเหมือนป้อม มีพื้นที่ประมาณ 12,800 ตรม. มีกำแพงล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน ภายในยังตกแต่งด้วยต้นไม้เพื่อให้มีความร่มรื่น

  ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้อของฝากที่ ตลาดวากิลบาซาร์ (Vakil Bazaar) เป็นตลาดที่ตั้งอยู่ในบริเวณดาร์บ อี ชาห์ซาเดห์ ซึ่งอยู่ใกล้กับมัสยิดวาคิล ภายในจะมีสินค้าหลายอย่างรวมทั้งเครื่องเทศต่างๆ มากมาย

  ถ่ายภาพยามค่ำที่ สุเหร่า Emamzadeh Ali Ebne Hamze Shrine สุเหร่าและสถานที่ฝังศพของสองพี่น้องอาหมัดและมูฮัมหมัด ลูกชายของอิหม่ามคนที่ 7 ของศาสนาอิสลามนิกายชีอะห์ ภายในโดมสุเหร่ามีการตกแต่งด้วยกระจกทั้งหลังอย่างสวยงาม

  เย็น

  รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร / โรงแรม
  พักที่ ELYSEE HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 4. Day 4 Persepolis - Yazd

  วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  นำท่านออกเดินไปยัง เมืองมาร์พดาสท์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองชีราซไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 60 กม. เป็นที่ตั้งของ นครเปอร์เซโพลิส (Persepolis) ในอดีตสถานที่นี้ได้เป็นเมืองหลวง และศูนย์กลางที่ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเปอร์เซีย และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979

  ให้ท่านได้ชมโบราณสถานที่สร้างโดยกษัตริย์ดาริอุสมหาราชก่อนคริสตกาลประมาณ 520 ปี จนถึงรัชสมัยของดาริอุสที่ 3 ซึ่งได้ถูกก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมมาตลอดระยะเวลา 200 ปี นครแห่งนี้เป็นป้อมปราการและนครศูนย์กลางที่ประกอบด้วยราชวังต่างๆ ห้องโถงใหญ่ ที่เก็บทรัพย์สมบัติ ที่เก็บสิ่งของมีค่าต่างๆ ที่มีความสำคัญที่สุด แต่ในปี ค.ศ. 330 ก่อนคริสตกาล ได้ถูกกองทัพ ของอเล็กซานเดอร์มหาราช บุกเข้าทำลายเผาผลาญจนพินาศไป เหลือแต่ซากปรักหักพังไว้ให้ชม

  จากนั้นนำท่านไปเที่ยวชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสุสานที่ฝังศพของกษัตริย์ 4 องค์ เนโครโพลิส (Necropolis) ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมที่เด่นในการแกะสลักบนผาหินและที่สำคัญเป็นสุสานของษัตริย์ ดาริอุสที่ 1 และกษัตริย์องค์ต่อๆมาอีก 3 พระองค์ ซึ่งเคยปกครองนครเปอร์เซโพลิสมาก่อน

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย

  นำท่านออกเดินไปยัง เมืองยาซ์ด (Yazd) ที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ มีระยะทางประมาณ 380 กม. โดยเดินทางผ่าน เมืองพาร์ซากาด (Pasargadae) ซึ่งในอดีตได้เคยเป็นที่ตั้งของเมืองหลวง ถูกสร้างโดยกษัตริย์ไซรัสมหาราชของอาณาจักรเปอร์เซียระหว่างทางให้ท่านได้หยุดที่ เมืองอะบาร์คูซ เพื่อชม ต้นไม้ไซเพรส (Cypress Tree) ที่มีอายุมากที่สุดประมาณ 4,000 ปี และตามสถานที่ต่างๆก็ได้ทำเป็นรูปสัญลักษณ์ของต้นไม้นี้

  เย็น

  เช็คอินเข้าที่พัก Zeinoddin Caravanserai โรงเตี๊ยมกลางทะเลทราย ที่พำนักของกองคาราวานบนเส้นทางสายไหม เส้นทางการค้าที่เชื่อมเอเชียกับยุโรปในยุคศตวรรษที่ 16

   

 5. Day 5 Yazd – Jame’s Mosque

  วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  เดินทางมาถึง เมืองยาซ์ด ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดยาซ์ด ที่ตั้งอยู่ทางใต้ในเขตทะเลทรายคาวีร์และได้ชื่อว่าเป็น ไข่มุกแห่งทะเลทราย (The Pearl of Desert)

  นำท่านไปเที่ยวชมความสวยงามของ เมืองยาซด์ (Yazd) ในสมัยดั้งเดิมประมาณที่รู้สึกเหมือนว่าเวลาย้อนกลับไปกว่า 3,000 ปีที่แล้ว จนกระทั่งในสมัยของอะคาเมนิดส์ มีการส่งกองกำลังเข้ายึดและทำลายบ้านเมืองให้เสียหาย แต่เนื่องจากเมืองยาซ์ดได้ตั้งอยู่ไกลและมีสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ จึงทำให้รอดพ้นจากความเสียหาย และไม่มีอันตรายจากการโจมตีของข้าศึก ทำให้เมืองยาซ์ดยังคงไว้ซึ่งสิ่งที่เป็นศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมมาจนถึงทุกวันนี้

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย

  นำท่านไปชม มัสยิดจาเม (Jame’s Mosque) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดย กษัตริย์ของราชวงศ์ อัล อี บูเยห์ ได้ถูกขยายได้ใหญ่ขึ้นในปี ค.ศ.1324-1365 และยังมีเสามินาเรท์คู่ของสุเหร่าที่สูงที่สุด ภายในยังถูกตกแต่งให้สวยงามในสถาปัตยกรรมของเปอร์เซีย และสถานที่แห่งนี้ยังคงถูกใช้ประกอบพิธีมาจนทุกวันนี้

  นำท่านไปชม หอคอยแห่งความเงียบ (Silent Tower) ที่ตั้งอยู่ใกล้ทะเลทราย และภูเขาทางด้านใต้ของเมืองยาซ์ด เป็นสถานที่ที่พวกเปอร์เซียโบราณนับถือพระเจ้าอะฮูรา มาสดาในศาสนาโซโรแอสเตียน

  นำท่านไปชม วิหารของลัทธิบูชาไฟ (Fire Temple) ของศาสนาโซโรแอสเตอร์ ในวิหารจะมีกระถางไฟที่ติดลุกโชนอยู่ตลอดเวลา โดยจะมีพระคอยดูแลฯ และทุกๆปีจะมีการเฉลิมฉลองกันที่ในวิหารแห่งนี้

  นำท่านไปชม อนุสรณ์สถาน อาเมียร์ เช็คห์แมก (Amir Chakhmaq Monument) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในบริเวณที่เป็นจัตุรัสอยู่กลางเมือง สถานที่แห่งนี้มีรูปแบบและการออกแบบที่เข้ากับความสวยงามซึ่งมีน้ำพุอยู่ตรงกลาง และยังมีมัสยิดที่มีชื่อเดียวกันถูกสร้างอย่างสวยงาม นอกจากนั้นยังมีที่พักของคนเดินทางคาราวานซาราย มีที่อาบน้ำและมีน้ำเย็นสำหรับดื่ม

  เข้าชม สวนดาวลัทอาบัด (Dowlat Abad Garden) สวนโบราณอายุกว่า 260 ปี อยู่ในรายชื่อรอประกาศเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของอิหร่าน จากนั้นเยี่ยมชมวิธีการประปาทำมือแบบโบราณที่พิพิธภัณฑ์น้ำ (Water museum) ชมวิวบ้านดินของเมืองยาซ์ด จากมูมสูงที่ Art Gallery

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม

  พักที่ MOSHIR GARDEN HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 6. Day 6 Chak Chak – Isfahan

  วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  ออกเดินทางด้วยรถยนต์ 60 กม. ไปยัง ชัคชัค (Chak Chak) เดินขึ้นบันได 300 ขั้น เพื่อชมหอไฟไพรอีซาบซ์ (Pir-e- Sabz) เทวสถานที่สำคัญของลัทธิบูชาไฟโซโรแอสเตอร์

  เดินทางต่ออีก 40 กม. ไปยัง หมู่บ้านดินคารานัค (Kharangh) หมู่บ้านดินขนาดใหญ่อายุ 4,000 ปี

  นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเมย์บอด (Maybod) ระยะทางห่างประมาณ 50 กม. เมืองนี้ตั้งอยู่ในทะเลทรายทางด้านตะวันตกของยาซ์ด เป็นเมืองโบราณที่นับย้อนหลังไปในระยะเวลาก่อนอิสลามและเป็นตั้งของสิ่งก่อสร้างที่สวยงามและน่าสนใจหลายแห่ง ที่กำลังถูกยื่นเพื่อการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของโลก

  กลางวัน

  ให้ท่านชม ปราสาทนารินจ์ (Narinj Castle) ซึ่งถูกสร้างด้วยก้อนหินที่ทำจากดินเหนียวให้เป็นปราสาท ตัวปราสาทถูกสร้างขึ้นมานคาดว่าประมาณ 2,000 ปี ตัวปราสาทสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 40 เมตร ด้านบนตามมุมมีหอคอยทั้งสี่ด้าน ตามริมกำแพงถูกสร้างให้เป็นทางเดินโดยมีขั้นบันไดสำหรับขึ้นลง ไปยังด้านล่างที่ทำเป็นห้องมีลักษณะคล้ายกับที่คุมขังนักโทษ

  หลังจากนั้น เดินทางต่ออีก 2.30 ชม. ไปยัง ทะเลทรายวาร์ซาเนห์ (Varzaneh Desert)

  บ่าย

  จากนั้น นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองอีสฟาฮาน (Isfahan) ที่เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดฯ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตก ระยะทางห่างประมาณ 130 กม.

  นำท่านไปชม สะพานคาจู (Khaju Bridge) ซึ่งถูกสร้างได้สวยงามตามแบบที่ไม่เคยพบเห็นในที่ใดมาก่อน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1650 โดยกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 2 ที่มีความกว้าง 12 เมตร และยาวถึง 132 เมตร สำหรับข้ามแม่น้ำซายันเดห์ ในขณะเดียวกันก็ใช้เป็นเขื่อนด้วย

  จากนั้นนำท่านไปชม สะพานซีโอ เซโปล (Sio Sepol) เป็นสะพานที่ถูกสร้างในสมัยกษัตริย์ชาห์ อับบาสที่ 1 ในปี ค.ศ.1599 และเสร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1602 ซึ่งถูกสร้างให้เป็นสะพานที่มีความสวยงามสำหรับข้ามแม่น้ำซายันเดห์ มีความกว้าง 14 เมตร และมีความยาวถึง 360 เมตร ตลอดสองข้างทางของสะพานจะมีการตกแต่งเป็นทางเดินที่สวยงามและฐานด้านล่างถูกสร้างเป็นส่วนโค้ง 33 โค้ง

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม

  พักที่ PIROOZY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 7. Day 7 Isfahan

  วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  08.30 น.

  นำท่านเที่ยวชมความสวยงามของ เมืองอีสฟาฮาน (Isfahan) ซึ่งเป็นเมืองที่มั่งคั่งด้านศูนย์กลางการค้าขาย อุตสาหกรรม ศูนย์กลางของวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วรรณกรรมและวิทยาการ จนถึงขั้นสูงสุดในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะการทอพรมเปอร์เซีย การประดิษฐ์อักษรภาพอิสลามอันแสนวิจิตรสวยงามแบบเปอร์เซีย

  จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยังชุมชนของชาวอาร์เมเนียน ชมความสวยงาม ของวิหารแวงค์ (Vank Church) ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวอาร์เมเนียนที่นับถือศาสนาคริสต์ ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1655 ในรูปแบบผสมผสานศิลปะของยุโรปและของเปอร์เซีย พร้อมกับชม พิพิธภัณฑ์ของโบสถ์ ซึ่งจะแสดงเกี่ยวกับหนังสือฯ เครื่องแต่งกาย ประวัติศาสตร์ความเป็นมา และที่สำคัญที่สุดคือ การแกะสลักตัวอักษรบนเส้นผม

  นำท่านไปชม พระราชวังเชเหล โชตุน (Chehel Sotun Palace) หรือ วัง 40 เสา ซึ่งความจริงแล้วมีเสาเพียง 20 ต้นเท่านั้น แต่เมื่อมองผ่านเข้ามาทางสระน้ำหน้าวังจะเป็นเงาในน้ำอีก 20 ต้น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1614 โดยสถาปนิก ชื่อ ชีคห์ บาไฮ พื้นที่ของพระราชวังประมาณ 67,000 ตรม. ด้านหน้ามีสระน้ำ และตัวพระราชวัง 2 ชั้น มีการแกะสลักลวดลายประตูหน้าต่างที่สวยงาม และล้อมรอบไปด้วยสวนดอกไม้ที่เขียวชอุ่มเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนของกษัตริย์และนางสนมต่อมาใช้เป็นที่ต้อนรับพระราชอาคันตุกะ ซึ่งต่อมาก็ได้ถูกต่อเติมโดยกษัตริย์ชาห์ อับบาส ที่ 2 และเสร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1647

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  บ่าย

  จากนั้น นำท่านไปชม จัตุรัสอิหม่าม (Imam square) มีพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณแปดหมื่นกว่าตารางเมตร ซึ่งมีสถาปนิก อาลี อัคบาร์ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างจัตุรัสแห่งนี้ เพื่อให้เป็นสถานที่สำคัญในด้านกิจการทหารและเล่นกีฬาโปโล นอกจากนั้นบริเวณรอบๆยังมีการตกแต่งเป็นรูปโดมที่สวยงาม และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.197

  ชม พระราชวังอาลี คาปู (Ali Qapu Palace) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยของกษัตริย์ ชาห์ อับบาสที่ 1 โดยมีการสร้างเพิ่มเติมจนมีทั้งหมด 6 ชั้น ซึ่งแต่ละชั้นได้ถูกตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมหลากหลายโดยฝีมือจิตรกรชั้นครูในสมัยนั้น พระราชวังฯแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับและรับรองฯ พร้อมกันนี้ชั้นบนสุดยังได้ตกแต่งเป็นห้องสำหรับฟังเพลงและเล่นดนตรี

  ชม มัสยิดชีคห์ ลอทฟอลลาห์ (Sheikh Lotfollah Mosque) ซึ่งสร้างโดยชาห์ อับบาสที่ 1 เช่นเดียวกันซึ่งจะใช้เป็นมัสยิดส่วนพระองค์และราชวงศ์เท่านั้น โดยเฉพาะตัวโดมซึ่งถือได้ว่างดงามที่สุดในประเทศ

  ชม มัสยิดอิหม่าม (Imam Mosque) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1612 และสำเร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1638 โดยมียอดโดมสูงประมาณ 30 เมตร และมีเสามินาเรท์ที่มีความสูงประมาณ 40 เมตร ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย เลือกซื้อของฝากต่างๆที่บริเวณจตุรัสแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้ช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดบาร์ซาร์ บริเวณอิหม่ามสแควร์

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร/โรงแรม
  พักที่ PIROOZY HOTEL โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว

 8. Day 8 Kashan - Tehran

  วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  08.00 น.

  นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองคาชาน (Kashan) ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านเหนือของอีสฟาฮาน ประมาณ 200 กม. เป็นเมืองในโอเอซิสที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์

  ระหว่างทาง ให้ท่านได้ชมความสวยงามของ หมู่บ้านแอบยาเนห์ (Abyaneh Village) ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,400 เมตร ถูกสร้างอยู่บนเนินเขาคาร์คาส ชมความเป็นอยู่ของชุมชนหมู่บ้านเก่าแก่ที่ใช้อิฐดินดิบเป็นวัสดุในการสร้างบ้าน และยังคงสภาพเดิมที่เคยเป็นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16-18 สมัยก่อนนี้ ชาวเมืองนับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์ ซึ่งต่อมาได้รับเอาศาสนาอิสลามเข้ามา และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.2007

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

  บ่าย

  ท่านออกเดินทางไปยัง เมืองคาชาน (Kashan) ซึ่งเป็นเมืองที่มีความสวยงามในทะเลทราย หรือที่เรียกว่า โอเอซิส ที่อุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วยต้นไม้ พันธุ์ดอกไม้ต่างๆ

  นำท่านไปเที่ยวชม สวนฟิน (Fin Garden) ซึ่งเป็นสวนที่อยู่ติดกับที่ราบเชิงเขาซาโกรซ ถูกสร้างขึ้นในราชวงศ์ซาฟาวิด โดย ชาห์ อับบาสที่ 1 ออกแบบให้เป็นสวนแบบเปอร์เซีย ภายในสวนได้ถูกตกแต่งด้วยน้ำพุ ที่เกิดจากแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งมีความดันจากน้ำใต้ดิน และยังมีวังอันสวยงามที่ถูกสร้างเป็น 2 ชั้นสำหรับเป็นที่ประทับ พร้อมกันนั้นก็มีห้องอาบน้ำและอบไอน้ำ

  จากนั้นไปชม โบรูเจอร์ดี เฮาส์ (Borujerdi Historical House) บ้านหรือคฤหาสน์หลังนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพ่อค้าที่มีชื่อเสียงของเมืองคาชาน ชื่อว่า ฮัจ เซเยส จาฟาร์ นาทานซี เพราะว่าได้ทำการส่งสินค้าออกไปยังเมืองบรูเจอร์ดี บ้านหลังนี้สร้างเมื่อปี ค.ศ.1875 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 18 ปี ภายในประกอบไปด้วยสนามหญ้า และตัวบ้านมีลักษณะเป็นช่องลมเพื่อให้อากาศถ่ายเท อีกทั้งยังทำการตกแต่งลวดลายฝาผนังด้วยการแกะสลักปูนปั้นและทาสีให้มีความสวยงามตามแบบลักษณะของอิหร่านอีกด้วย

  จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อไปยัง กรุงเตหะราน ซึ่งอยู่ห่างประมาณ 200 กม.

  ค่ำ นำท่านออกเดินทางไปยังสนามบิน Imam Khomeni เพื่อตรวจเอกสารการเดินทาง
  รับประทานอาหารค่ำ ระหว่างทาง (อาหารกล่อง/แซนด์วิช)

  22..10 น. ออกเดินทางจาก เตหะราน สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Mahan air เที่ยวบินที่ W5 051
  (รับประทานอาหารและพักผ่อนบนเครื่องบิน)

 9. Day 9 ฺBangkok

  วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562

  07.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์

 1. บริษัทฯ จะขอเรียกชําระค่ามัดจําการจอง เป็นเงินท่านละ 10,000 บาท
 2. เมื่อท่านตกลงเดินทางกับทางบริษัทฯ ระยะเวลา 4 เดือนก่อนเดินทาง หรือ ตามวันที่ระบุ (ถ้ามี) ต้องชําระเงินค่าจองทัวร์ 50% ตามที่โปรแกรมระบุ หรือชําระเต็มจํานวน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ แล้ว Email หลักฐานดังกล่าวมา ทางอีเมล์ที่ [email protected] ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินกลับไปยังท่าน
 3. ชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 60 วัน หรือตามที่ระบุในโปรแกรมโดยโอนเข้า บัญชีเช่นกัน และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินและแจ้งยืนยันการเดินทาง
 4. ขอสงวนสิทธิ์การจองให้ท่านที่ชำระค่ามัดจำเข้ามาแล้วเท่านั้น บริษทขอสวนสิทธิ์การคืนเงินให้กับลูกค้าและยกเลิกการเดินทางของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามัดจำส่วนที่เหลือล่าช้ากว่ากำหนด

วิธีการจองทัวร์ : Booking

 1. ติดต่อกลับมาที่บริษัท โทร  096 -640 4534 วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 12:00-20:00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 12:00-19:00 น. เพื่อทําการจองกับเจ้าหน้าฝ่ายขาย และ สอบถามข้อมูล
 2. ส่งข้อมูลของท่านมาที่อีเมล์  [email protected]

การชําระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร

ชําระโดยโอนเงินผ่านบัญชี ที่ระบุนี้ เท่านั้น

กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชี (โปรดสอบถามข้อมูลก่อนการโอน)

เมื่อท่านโอนเงินแล้ว กรุณส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Email : [email protected] จะ ถือว่าการจองสมบูรณ์ และบริษัทฯจะส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไป (กรณีต้องการใบกํากับภาษี กรุณาแจ้งก่อนการชําระเงิน)

ชําระเงินที่บริษัทฯ โดยเงินสด ,เช็คธนาคาร, บัตรเครดิต

( กรณีชําระโดยบัตรเครดิต บริษัทฯ ชาร์ท 3 %)

การยกเลิกการจองและการเดินทาง

ยกเลิกทัวร์ใดๆ หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียม อย่างน้อยท่านละ 5,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่ดําเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนค่าบริการทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำกับทางสายการบินและค่าจองโรงแรมที่พักที่ได้เกิดขึ้นและชำระแก่ปลายทางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
 • ยกเลิกทัวร์ภายใน 60-45 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำงวดแรก
 • ยกเลิกทัวร์ภายใน 45 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 • หากถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัยจนไม้อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียและ / หรือ เกิด อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง ซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบ ของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การนัดหยุด งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 2. เนื่องจากรายการท่องเที่ยวนี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ใช้บริการใดๆ ตาม รายการ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ หรือไม่ร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็แล้วแต่ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการบางส่วนให้แก่ท่าน เพราะเหตุ ค่าใช้จ่ายทุก อย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระล่วงหน้าให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางเป็น เรียบร้อยแล้ว
 3. เนื่องจากเป็นการเดินทางไปทัวร์ต่างประเทศ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าประเทศ หรือออก นอกประเทศ บริษัทฯไม่สามารถ คืนเงินค่าทัวร์บางส่วน หรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ มีความยินดีที่จะรับลูกค้าที่มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวโดยเจตนาบริสุทธิ์ และปราศจากเจตนาแอบแฝงเพื่อหลบหนี / เลี่ยงเข้าประเทศ
Overall Rating
0/5

LEAVE YOUR COMMENT