ทัวร์แกรนด์แอลเบเนีย (Grand Albania) อัญมณีที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักนัก บนคาบสมุทรบอลข่าน (02 ตุลาคม - 13 ตุลาคม 2019) - Patourlogy - Let us take you all over the world
Albania-Berat1

ทัวร์แกรนด์แอลเบเนีย (Grand Albania) อัญมณีที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักนัก บนคาบสมุทรบอลข่าน (02 ตุลาคม – 13 ตุลาคม 2019)

from ฿119,000฿99,000

สัมผัสประสบการณ์กับประเทศที่คนทั่วไปยังไม่ค่อยรู้จัก

แม้พรมแดนจะติดกับประเทศกรีซก็ตาม ถือเป็นเพชรเม็ดงามบนคาบสมุทรบอลข่าน

ลืมเรื่องเล่าที่เค้าเล่าว่าถึงความน่ากลัวของผู้คนจนกว่าจะได้สัมผัสด้วยตาตัวเอง

ตั้งแต่เหนือสุดกับภูมิประเทศแบบภูเขาผ่านชายฝั่งอันแสนงดงาม

ไล่ลงมาจนถึงใต้สุดที่เต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรม

ที่สำคัญคือผู้คนที่จะทำให้คุณหลงรักที่นี่…อย่างแน่นอน

แผนและรายละเอียดการเดินทาง (pdf) >>> l.ead.me/bb1zoN

 • Reviews 0 Reviews
  0/5
 • Vacation Style Holiday Type
  Culture
 • Activity Level Leisurely
  1/8
 • Group Size Medium Group
  16
All about the ทัวร์แกรนด์แอลเบเนีย (Grand Albania) อัญมณีที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักนัก บนคาบสมุทรบอลข่าน (02 ตุลาคม – 13 ตุลาคม 2019).

สัมผัสประสบการณ์กับประเทศที่คนทั่วไปยังไม่ค่อยรู้จัก

แม้พรมแดนจะติดกับประเทศกรีซก็ตาม ถือเป็นเพชรเม็ดงามบนคาบสมุทรบอลข่าน

ลืมเรื่องเล่าที่เค้าเล่าว่าถึงความน่ากลัวของผู้คนจนกว่าจะได้สัมผัสด้วยตาตัวเอง

ตั้งแต่เหนือสุดกับภูมิประเทศแบบภูเขาผ่านชายฝั่งอันแสนงดงาม

ไล่ลงมาจนถึงใต้สุดที่เต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรม

ที่สำคัญคือผู้คนที่จะทำให้คุณหลงรักที่นี่…อย่างแน่นอน

แผนและรายละเอียดการเดินทาง (pdf) >>> l.ead.me/bb1zoN

 

วันที่ 02 – 13 ตุลาคม 2562 

ราคารวมทุกอย่างแล้ว 99,000 บาท

กรณีพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,000 บาท

 

The tour package inclusions and exclusions at a glance
What is included in this tour?Items that are included in the cost of tour price.
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี
 • ค่ารถโค้ชพร้อมคนขับรถใช้เดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีตลอดการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double • ค่าอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็นทุกมื้อ ซึ่งเป็นร้านอาหารท้องถิ่น ยกเว้นมื้อที่ต้องรอเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ค่าเรือ Ferry ค่าขึ้น Cable Car ทั้งหมดตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าวีซ่าแอลเบเนีย
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ Oasis Leisure คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปี น้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 4,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จากกรมธรรม์
 • สำหรับสายการบิน Austrian Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม  และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็น สิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

 

What is not included in this tour?Items that are not included in the cost of tour price.
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพักและค่าอาหารที่สั่งมา ในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 1. Day 0 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

  วันที่ 2 ตุลาคม 2562

  20:45 น.

  วันที่ 2 ตุลาคม 2561 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ พบกับ Tour leader ที่จะนําท่านเดินทางท่องเที่ยวตลอดทริปนี้ เช็คอิน และโหลดกระเป๋า พร้อมเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย ด้วยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS26 ระยะเวลา 10 ชั่วโมง 50 นาที เพื่อเปลี่ยนเครื่องไปต่อยังประเทศแอลเบเนีย

 2. Day 1 VIENNA-TIRANA

  วันที่ 3 ตุลาคม 2562

  05.35 น.

  เดินทางสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย รอเปลี่ยนเครื่องเป็นระยะเวลา 7 ชั่วโมง 10 นาที

  12.45 น.

  ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเวียนนา สู่สนามบินนานาชาติติรานา ด้วยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ OS847 เป็นระยะเวลาบิน 1 ชั่วโมง 35 นาท

  14.20 น.

  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติติรานา ตามเวลาท้องถิ่น นำท่านผ่านด่านตรวจ คนเข้าเมืองพร้อมรับกระเป๋า

  บ่าย

  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักที่ได้จัดเตรียมไว้ พักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากการเดินทาง เหนื่อยล้า

  เย็น

  นำท่านชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ สกายทาวเวอร์พาโนรามิคบาร์ (Sky Tower Panoramic Bar) ที่หมุนได้ 360 องศาอย่างช้าๆ ขณะชมวิวเมือง ก่อนรับประทานอาหารค่ำ

  ค่ำ

  เดินทางกลับ โรงแรม Hotel Oxford (หรือเทียบเท่า) พักผ่อนตามอัธยาศัย

 3. Day 2 TIRANA-SHKODRA

  วันที่ 4 ตุลาคม 2562

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

  เริ่มการสำรวจเมืองหลวงที่จัตุรัสหลักใจกลางเมือง Skanderbeg Square จัตุรัสนี้ มีสถานที่สำคัญหลายแห่ง รวมไปถึง มัสยิด Ethem Bej mosque ซึ่งมีหอนาฬิกา (Clock Tower) ที่ตั้งอยู่ถัดไปกับตัวมัสยิด โดยเราจะพาท่านขึ้นไปชมด้านบนของหอ นาฬิกาเมื่อชมเมืองจากมุมสูง

  กรุงติรานานั้นเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแอลเบเนีย ติรานาก่อตั้ง เมื่อปี ค.ศ. 1614 โดยสุไลมาน ปาชา (Sulejman Pasha) เมืองติรานาเป็นเมืองหลวง ของประเทศแอลเบเนียเมื่อปี ค.ศ. 1920

  12.00 น.

  แวะรับประทานอาหารกลางวัน

  บ่าย

  นำท่านสู่เมืองหลักทางหัวเมืองฝ่ายเหนืออย่างเมือง Shkodra ที่นี่เราจะสามารถเดิน สำรวจ ปราสาทโรซาฟา(Rozafa Castle) ที่มีอายุเก่าแก่ถึง 4 ศตวรรษก่อนคริสต์กาล ตั้งอยู่บนเนินเขามองเห็นวิวทิวทัศน์และทะเลสาบโดยรอบอย่างงดงาม และสงบเงียบ

  เย็น

  นำท่านเข้าเช็คอินที่พักในเมือง Shkodra ก่อนที่จะพาสำรวจย่างเมืองเก่าที่มีความน่ารัก กิ๊บเก๋ของ Shkodra

  18.00 น.

  แวะรับประทานอาหารเย็น

  ค่ำ

  เดินทางกลับ โรงแรม Hotel Rozafa (หรือเทียบเท่า) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 4. Day 3 SHKODRA-KOMAN LAKE -VALBONA

  วันที่ 5 ตุลาคม 2562

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

  นำพาท่านสู่ทะเลสาบโคมาน (Koman Lake) ที่ๆเราจะนั่งเรือเฟอร์รี่เพื่อชมวิวทิวทัศน์ ของทะเลสาบซึ่งเป็นลักษณะภูมิประเทศแบบช่องเขาอย่างจุใจ ที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้รับ การยกย่องว่าเป็นทะเลสาบที่ดีที่สุดในการนั่งเรือชมของบอลข่าน โดยการนั่งเรือ จะมี 2 ชั้น ชั้นบนคือรับลมธรรมชาติซึ่งเป็นลมหนาวเย็นในช่วงที่เดินทาง แนะนำให้พก เสื้อผ้าเตรียมรับลมหนาวไว้ได้เลย หรือจะเป็นชั้นล่างที่ปิดหน้าต่างมิดชิดอุ่นสบาย ก็ได้อารมณ์คนละแบบ

  12.00 น.

  แวะรับประทานอาหารกลางวัน

  บ่ายถึงเย็น

  นำท่านสู่อุทยานแห่งชาติวัลโบนา (National Park of Valbona) ที่นี่จัดเป็น 1 ในวิว ธรรมชาติที่สวยที่สุดของประเทศเลยก็ว่าได้ ซึ่งระหว่างทางที่ขับรถผ่านจะเป็นวิวที่ แสนงดงามตลอดเส้นทาง และในบางครั้งก็จะเห็นชาวบ้านพาฝูงแกะและแพะมา ร่วมทางบนท้องถนนกับเราด้วยเช่นกัน โดยเมื่อถึงที่หมู่บ้านแล้ว นำทุกท่านเช็คอิน และพักผ่อนตามอัธยาศัย ระหว่างนี้ท่านสามารถออกมาเดินสำรวจอุทยานแห่งชาตินี้ เพื่อเลือกมุมถ่ายภาพได้

  18.00 น.

  แวะรับประทานอาหารเย็น

  ค่ำ

  พักโรงแรม Hotel Margjeka (หรือเทียบเท่า) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 5. Day 4 VALBONA-KRUJA

  วันที่ 6 ตุลาคม2562

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

  ออกจากหมู่บ้านวัลโบนา โดยระหว่างทางจะจอดแวะพักเพื่อถ่ายภาพมุมต่างๆที่ สวยงาม ก่อนนำท่านเข้าสู่เมืองประวัติศาสตร์สำคัญอย่างเมืองคูย่า (Kruja) เมืองเล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างออกไปจากกรุงติรานาทางเหนือราวๆ 31 กิโลเมตร สมัยศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาลที่นี่เคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าแอลเบเนียน และบุคคลสำคัญอย่างท่าน Skanderbeg วีรบุรุษของคนทั้งชาติ ผู้ต่อต้านกองทัพ จากฝ่ายออตโตมันจากการรุกราน

  12.00 น.

  แวะรับประทานอาหารกลางวัน

  บ่ายถึงเย็น

  เดินทางมาถึงเมืองเมืองคูย่า (Kruja) ก่อนพาท่านสำรวจป้อมปราการศิลปะแบบ ออตโตมัน (ในยุคศตวรรษที่ 15) ซึ่งด้านบนนี้สามารถชมเมืองจากมุมสูงได้ทั้งหมด และพาท่านไปต่อที่ตลาดเก่า (ในยุคศตวรรษที่ 18) ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของ ที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

  18.00 น.

  แวะรับประทานอาหารเย็น

  ค่ำ

  พักโรงแรม Hotel Panorama (หรือเทียบเท่า) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 6. Day 5 KRUJA-DURRES-BERAT

  วันที่ 7 ตุลาคม 2562

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

  พาท่านสู่เมืองเดอร์เรส (Durres) ซึ่งเป็นเมืองติดทะเลกับความยาวของชายหาด 10 กิโลเมตร เมืองแห่งนี้เคยเป็นเมืองเหลวงเก่าของแอลเบเนียตั้งแต่ปี.1272-1920 หลังพาทุกท่านมาถึงเมืองแห่งนี้ เราจะพาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดี ซึ่งจัดว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ทางโบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแอลเบเนีย และแวะชมไฮไลท์สำคัญของ Durres อย่างอัฒจันทร์สมัยศตวรรษที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ ภายในกำแพงป้อมปราการของเมือง ซึ่งสามารถจุคนได้ถึง 20,000 คน

  12.00 น.

  แวะรับประทานอาหารกลางวัน

  บ่ายถึงเย็น

  นำพาท่านสู่เมืองที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ที่เมืองเบรัท (Berat) เมืองขนาดเล็กที่มีชื่อความหมายตามภาษาสลาฟว่า “เมืองสีขาว” ซึ่งผ่านร้อน ผ่านหนาวมายาวนาน ได้รับขนานนามให้เป็นเมืองแห่งหน้าต่างพันบานว่า “Town of a Thousand Windows” นำท่านเดินออกกำลังกายขึ้นเนินไปยัง Berat Castle ซึ่งจะเป็นป้อมปราการที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงของเมือง นอกจากนี้ที่นี่ยังมีสถานที่สำคัญอย่างวิหารเก่าแก่สมัยออโธดอกซ์ชื่อว่า Holy Trinity Church โดยเราจะพาท่านสำรวจทุกซอกมุมอย่างจุใจ ก่อนนำพาท่าน มาชมวิวเมืองด้านล่างตรงสะพานแขวนที่เป็นอีกไฮไลท์สำคัญของเมืองเบรัท

  18.00 น.

  แวะรับประทานอาหารเย็น

  ค่ำ

  พักโรงแรม Grand White City (หรือเทียบเท่า) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 7. Day 6 BERAT-VLORA-HIMARA-SARANDA

  วันที่ 8 ตุลาคม 2562

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

  หลังทางอาหารเสร็จ นำท่านเข้าสู่เมืองเก่าที่เป็นศูนย์กลางอยู่ในสมัยยุคกลางของ เมือง Berat ก่อนพาท่านเยี่ยมชมโรงกลั่นเหล้าองุ่น ที่จัดว่าดีที่สุดในประเทศก็ว่าได้ นำท่านเยี่ยมชมที่วิหารออโธดอกซ์ Ardenica Monastery (สมัยศตวรรษที่ 12) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ๆอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีสำหรับ สถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ของแอลเบเนีย ซึ่งมีชื่อเสียงด้านแกะสลักด้วยไม้ ในการสร้างวิหารแห่งนี้ พาท่านเข้าสู่อุทยานแห่งชาติ Llogara ระหว่างทางที่รถแล่นผ่านจะมองเห็นชายฝั่ง ของ Albanian Riviera ถ้าจะบอกว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่สวยอันดับต้นๆของ ประเทศแอลเบเนีย ก็คงไม่เกินจริงแต่อย่างใด โดยเราจะแวะทานอาหารกลางวันที่นี่

  12.00 น.

  แวะรับประทานอาหารกลางวัน

  บ่ายถึงเย็น

  พาท่านชมเมืองเล็กๆที่ชื่อ Himara โดยเราจะพาทุกท่านเดินขึ้นเนินไปสำรวจ ปราสาท Ali Pasha (สมัยศตวรรษที่ 19) ที่ตั้งอยู่ใจกลางอ่าว Panormi เพื่อชมวิวสูง อันแสนสวยงาม ก่อนที่จะนำทุกท่านไปต่อยังเมืองท่า เมืองสุดท้ายของทริปวันนี้อย่าง เมือง Saranda นำพาท่านเช็คอินที่โรงแรมของเมือง Saranda ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียง ติดทะเล ก่อนให้พักผ่อนตามอัธยาศัย

  18.00 น.

  แวะรับประทานอาหารเย็น

  ค่ำ

  พักโรงแรม Hotel Brilant (หรือเทียบเท่า) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 8. Day 7 SARANDA-BUTRINT-BLUE EYE-GJIROKASTRA

  วันที่ 9 ตุลาคม 2562

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

  ออกจากเมือง Saranda พาท่านเยี่ยมชม Butrini Archeological Park สถานที่ๆ ถูกยกให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก ตั้งแต่ปี 1995 ถูกสร้างขึ้นโดยชาวกรีกตั้งแต่ 7 ศตวรรษก่อนคริสต์ศักราช ก่อนเปลี่ยนมือมาหลายยุคหลายสมัย ก่อนจะถูกทิ้งร้าง ไปในช่วงตอนปลายของยุคกลาง จากนั้นเยี่ยมชมเมืองทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของแอลเบเนีย ซึ่งถูกยกให้เป็น มรดกโลกอย่าง Gjirokastra 1 ในสถาปัตยกรรมแบบออตโตมัน โดยระหว่างทางนี้ จะพาทุกท่านแวะชมสถานที่ธรรมชาติที่สวยงามอย่าง Blue Eye ซึ่งเป็นบ่อน้ำพุ ธรรมชาติชื่อดังของแอลเบนีย

  12.00 น.

  แวะรับประทานอาหารกลางวัน

  บ่ายถึงเย็น

  พาท่านเยี่ยมชมพื้นที่ๆสูงที่สุดของเมือง Gjirokastra Castle ซึ่งจัดเป็น สถาปัตยกรรมศิลปะแบบไบแซนไทน์ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา มองลงมาเห็นเมืองทั้งเมือง ก่อนที่จะพาท่านเช็คอินเข้าที่พัก

  18.00 น.

  แวะรับประทานอาหารเย็น

  ค่ำ

  พักโรงแรม Kalemi 2 (หรือเทียบเท่า) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 9. Day 8 GJIROKASTRA-PERMET-KORCA

  วันที่ 10 ตุลาคม 2562

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

  หลังรับประทานอาหารแล้ว นำทุกท่านนั่งรถไปฝั่งตะวันออก ผ่านไปยังหุบเขา Vjosa ก่อนจะนำทุกท่านไปยังเมืองเล็กๆ อย่าง Permet เมืองติดริมฝั่งแม่น้ำ Vjoso และ เมืองที่ถูกลืมอย่าง Leskovik (เมืองที่ใกล้พรมแดนระหว่างแอลเบเนียและกรีซ) ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาที่ระดับความสูง 1,300 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

  12.00 น.

  แวะรับประทานอาหารกลางวัน

  บ่ายถึงเย็น

  นำท่านขึ้นรถขับไปต่อยังตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านหมู่บ้าน Germenji โดยจุดหมาย ปลายทางของเราอยู่ที่เมือง Korca ก่อนที่เราจะนำท่านสำรวจเมืองแห่งนี้ตลอด ช่วงบ่าย สำหรับเมือง Korca นั้น ถูกจัดให้เป็นเมืองหลวงแห่งศูนย์กลางศิลปะ วัฒนธรรมยุคเรเนสซองส์เลยก็ว่าได้

  18.00 น.

  แวะรับประทานอาหารเย็น

  ค่ำ

  พักโรงแรม Hani I Pazarit (หรือเทียบเท่า) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 10. Day 9 KORCA-VOSKOPOJA-POGRADEC-ELBASAN-TIRANA

  วันที่ 11 ตุลาคม 2562

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นพาท่านเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของเมือง Korca โดยเริ่มจาก วิหารเก่าแก่ ของเมือง จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม ตลาดเก่าของเมือง (Old Bazaar) ก่อนที่จะ นำทุกท่านสู่ Voskopoja ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่สูง 1,360 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่นี่มีสถานที่สำคัญอย่างโบสถ์ไบแซนไทน์ทีล้อมรอบด้วยความเป็นธรรมชาติในย่านนี้

  12.00 น.

  แวะรับประทานอาหารกลางวัน

  บ่าย

  นำท่านกลับสู่เมืองหลวง กรุงติรานาอีกครั้ง โดยระหว่างทางกลับจะผ่านเมืองสำคัญ อย่าง Pogradec เมืองที่อยู่ติดทะเลสาบชื่อดังอย่าง Lake Ohrid ซึ่งจัดว่าเป็นเมือง ที่บรรยากาศดีแห่งหนึ่งของประเทศ จัดเป็นเมืองตากอากาศของคนแอลเบเนียเลย ก็ว่าได้และเมือง Elbasan ก่อนจะถึงจุดหมายปลายทางกรุงติรานา

  เย็น

  พาท่านชอปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้า กรุงติรานา เพื่อซื้อของที่ระลึกเป็นของฝาก ก่อนกลับประเทศไทยในวันรุ่งขึ้น

  18.00 น.

  แวะรับประทานอาหารเย็น

  ค่ำ

  พักโรงแรม Hotel Oxford (หรือเทียบเท่า) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 11. Day 10 BUNK’ART 1 - DAJTI EKSPRESS “CABLE CAR”

  วันที่ 12 ตุลาคม 2562

  เช้า

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ Bunk’Art 1 สถานที่ๆถูกสร้าง ขึ้นเพื่อป้องกันระเบิดนิวเคลียร์ในยุคคอมมิวนิสต์ ด้านในมีห้องสำหรับท่านผู้นำ ห้องรัฐมนตรี และ ห้องอื่นๆร่วมร้อยห้อง เพื่อเตรียมการหลบภัยในช่วงสงครามเย็น หลังชมสถานที่ๆนี้เสร็จแล้วเราจะพาทุกท่านขึ้นกระเช้าเคเบิลคาร์ Dajti Ekspress เพื่อชมวิวจากมุมสูงของเมืองติรานา โดยเคเบิลคาร์แห่งนี้จัดว่าเป็นเคเบิลคาร์ที่มี ความยาวที่สุดในแถบบอลข่าน

  11.00 น.

  แวะรับประทานอาหารกลางวัน

  บ่าย

  นำท่านสู่สนามบินนานาชาติติรานา เพื่อเชคอิน โหลดกระเป๋า ผ่านตม. เดินทาง กลับประเทศไทย โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติเวียนนา

  15.05 น.

  บินลัดฟ้าสู่กรุงเวียนนา ด้วยสายการบิน ออสเตรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS848 ใช้เวลา 1 ชม. 35 นาที ก่อนถึงกรุงเวียนนา

  16.40 น.

  ถึงสนามบินนานาชาติเวียนนา รอเปลี่ยนเครื่อง 6 ชม. 40 นาที ระหว่างนี้ท่าน สามารถเลือกรับประทานอาหารเย็นที่สนามบินตามอัธยาศัย

  23.20 น.

  พาท่านบินลัดฟ้ากลับประเทศไทย ด้วยออสเตรียนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ OS25 เป็นระยะเวลา 10 ชั่วโมง

 12. Day 11 BANGKOK

  วันที่ 13 ตุลาคม 2562

  14.20 น.

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์

 1. บริษัทฯ จะขอเรียกชําระค่ามัดจําการจอง เป็นเงินท่านละ 10,000 บาท
 2. เมื่อท่านตกลงเดินทางกับทางบริษัทฯ ระยะเวลา 4 เดือนก่อนเดินทาง หรือ ตามวันที่ระบุ (ถ้ามี) ต้องชําระเงินค่าจองทัวร์ 50% ตามที่โปรแกรมระบุ หรือชําระเต็มจํานวน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ แล้ว Email หลักฐานดังกล่าวมา ทางอีเมล์ที่ [email protected] ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินกลับไปยังท่าน
 3. ชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 60 วัน หรือตามที่ระบุในโปรแกรมโดยโอนเข้า บัญชีเช่นกัน และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินและแจ้งยืนยันการเดินทาง
 4. ขอสงวนสิทธิ์การจองให้ท่านที่ชำระค่ามัดจำเข้ามาแล้วเท่านั้น บริษทขอสวนสิทธิ์การคืนเงินให้กับลูกค้าและยกเลิกการเดินทางของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามัดจำส่วนที่เหลือล่าช้ากว่ากำหนด

วิธีการจองทัวร์ : Booking

 1. ติดต่อกลับมาที่บริษัท โทร 096 -640 4534 วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 12:00-20:00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 12:00-19:00 น  เพื่อทําการจองกับเจ้าหน้าฝ่ายขาย และ สอบถามข้อมูล
 2. ส่งข้อมูลของท่านมาที่อีเมล์  [email protected]

การชําระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร

ชําระโดยโอนเงินผ่านบัญชี ที่ระบุนี้ เท่านั้น

กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชี (โปรดสอบถามข้อมูลก่อนการโอน)

เมื่อท่านโอนเงินแล้ว กรุณส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Email : [email protected] จะ ถือว่าการจองสมบูรณ์ และบริษัทฯจะส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไป (กรณีต้องการใบกํากับภาษี กรุณาแจ้งก่อนการชําระเงิน)

ชําระเงินที่บริษัทฯ โดยเงินสด ,เช็คธนาคาร, บัตรเครดิต ( กรณีชําระโดยบัตรเครดิต บริษัทฯ ชาร์ท 3 %)

การยกเลิกการจองและการเดินทาง

ยกเลิกทัวร์ใดๆ หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียม อย่างน้อยท่านละ 5,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่ดําเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนค่าบริการทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำกับทางสายการบินและค่าจองโรงแรมที่พักที่ได้เกิดขึ้นและชำระแก่ปลายทางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
 • ยกเลิกทัวร์ภายใน 60-45 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำงวดแรก
 • ยกเลิกทัวร์ภายใน 45 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินทั้งหมด
 • หากถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัยจนไม้อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียและ / หรือ เกิด อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง ซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบ ของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การนัดหยุด งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
 2. เนื่องจากรายการท่องเที่ยวนี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ใช้บริการใดๆ ตาม รายการ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ หรือไม่ร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็แล้วแต่ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการบางส่วนให้แก่ท่าน เพราะเหตุ ค่าใช้จ่ายทุก อย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระล่วงหน้าให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางเป็น เรียบร้อยแล้ว
 3. เนื่องจากเป็นการเดินทางไปทัวร์ต่างประเทศ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าประเทศ หรือออก นอกประเทศ บริษัทฯไม่สามารถ คืนเงินค่าทัวร์บางส่วน หรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ มีความยินดีที่จะรับลูกค้าที่มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวโดยเจตนาบริสุทธิ์ และปราศจากเจตนาแอบแฝงเพื่อหลบหนี / เลี่ยงเข้าประเทศ
Overall Rating
0/5

LEAVE YOUR COMMENT