ทัวร์เกาหลีเหนือ (North Korea DPRK) ดินแดนหลังม่านเหล็ก - Patourlogy
การออกแบบยังไม่มีชื่อ (5)

ทัวร์เกาหลีเหนือ (North Korea DPRK) ดินแดนหลังม่านเหล็ก

from ฿99,500

แหวกม่านเหล็กที่ยังมีชีวิต ตามติดชีวิตประชาชนของท่านผู้นำ

ออกสำรวจมรดกตกทอดแห่งโชซอน

ซอกซอนไปในดินแดนฤๅษีแห่งเอเชียที่ตัดขาดจากโลกภายนอกมากที่สุดในโลก เกาหลีเหนือ

 • Reviews 0 Reviews
  0/5
 • Vacation Style Holiday Type
  Discovery, Family, Guided Tours, History
 • Activity Level Leisurely
  1/8
All about the ทัวร์เกาหลีเหนือ (North Korea DPRK) ดินแดนหลังม่านเหล็ก.

แหวกม่านเหล็กที่ยังมีชีวิต ตามติดชีวิตประชาชนของท่านผู้นำ

ออกสำรวจมรดกตกทอดแห่งโชซอน

ซอกซอนไปในดินแดนฤๅษีแห่งเอเชียที่ตัดขาดจากโลกภายนอกมากที่สุดในโลก เกาหลีเหนือ

The tour package inclusions and exclusions at a glance
What is included in this tour?Items that are included in the cost of tour price.
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4-5 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double
 • ค่ายานพาหนะตามเส้นทางที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • หัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่นชาวรัสเซีย
 • ค่าประกันการเดินทางของ บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) แบบ Oasis Leisure คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 4,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากกรมธรรม์
 • สำหรับสายการบิน S7 อนุญาตให้ โหลดกระเป๋าใต้เครื่องได้จำนวน 1 ใบ โดยที่น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 23 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม ขนาดการเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • สายการบิน Air Koryo อนุญาตให้ โหลดกระเป๋าใต้เครื่องได้ โดยที่น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม ขนาดการเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
What is not included in this tour?Items that are not included in the cost of tour price.
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่ากระเป๋าเดินทางที่มีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่า เครื่องดื่มในห้องพักและค่าอาหารที่สั่งมาในห้อง พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้าน อาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้น จะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่า ใช้จ่ายเพิ่ม
 1. วันที่ 1 กรุงเทพฯ - วลาดิวอสตอก

  18.10 น.

  คณะพร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน S7 Airlines โถงขาออกชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผ่านกระบวนการออกบัตรโดยสาร บรรจุสัมภาระลงระบบ ตรวจคนเข้าเมืองขาออกและศุลกากร

  21.10 น.

  เดินทางสู่นครวลาดิวอสตอกด้วยไฟลต์บิน S7-6262 สายการบิน S7 Airlines ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับอาหารสิ่งอํานวยความสะดวกบนเครื่องบิน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง

 2. วันที่ 2 วลาดิวอสตอก – เปียงยาง

  07.00 น.

  สายการบิน S7 นำท่านลงจอดยัง ท่าอากาศยานวลาดิวอสต็อก คเนียวิชี โดยสวัสดิภาพ ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และรับสัมภาระ จากนั้นไปต่อยังโถงขาออกเพื่อออกบัตรโดยสารของสายการบิน Air Koryo พร้อมบรรจุสัมภาระลงระบบ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองขาออกและศุลกากร

  12.20 น.

  เดินทางสู่กรุงเปียงยาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ด้วย ไฟลต์ JS-272 ของสายการบิน Air Koryo ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

  13.00 น.

  สายการบินแอร์ โครยอ นำท่านลงจอดยัง ท่าอากาศยานนานาชาติเปียงยางซูนัน โดยสวัสดิภาพ ผ่านกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร และรับสัมภาระ กรุณาให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่มีความเข้มงวดมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

  พบกับคณะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น จากนั้นใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการเดินทางเข้าสู่ กรุงเปียงยาง นครหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เมืองสำคัญเชิงประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นราชธานีของนครรัฐเกาหลีหลายยุคสมัยอันเก่าแก่กว่าสามพันปี ผ่านการเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้ง และยังเคยได้รับการขนามนามว่าเป็น เยรูซาเลมแห่งโลกตะวันออก (Jerusalem of the East) เนื่องจากเคยเป็นเมืองที่มีการฟื้นฟูและยึดเป็นฐานที่มั่นทางศาสนาของบรรดา Protestantism ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ก่อนที่จะมาเป็นเมืองศูนย์กลางของเกาหลีฝ่ายคอมมิวนิสต์หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารกลางกรุงเปียงยาง

  บ่าย

  จากนั้นเริ่มไปทำความรู้จักกับกรุงเปียงยางด้วยการเยี่ยมชมจุดสำคัญสี่แห่งคือ อัครานุสาวรีย์ ณ เนินเขามันซู (Grand Monument of Mansu Hill) ซึ่งเป็นรูปปั้นบรอนซ์สูงตระหง่านของสองผู้นำผู้ยิ่งใหญ่คือประธานาธิบดีตลอดกาลคิมอิลซุงและนายพลคิมจองอิลที่ชาวเกาหลีเหนือให้การเทิดทูนเหนือสิ่งอื่นใด (ควรปฏิบัติตนเองอยู่ในความสำรวมและควรถ่ายรูปให้รูปปั้นทั้งสองมีลักษณะสมบูรณ์ อย่าขาดส่วนใดส่วนหนึ่ง) โดยท่านสามารถซื้อดอกไม้เพื่อไปวางเคารพเหนือแท่นเคารพตามประเพณีนิยมของชาวท้องถิ่น

  จากนั้นพาท่านชม อนุสาวรีย์ชอลลีมา (Chollima) หมายถึงม้าพันลี้มีปีกบินตามตำนานโบราณของเกาหลีในลักษณะทะยานไปข้างหน้า เป็นชื่อของการรณรงค์เพิ่มผลผลิตให้เกินเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดในช่วงปลายทศวรรษที่ 50 อันหมายถึงการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดในยุคสมัยของประธานาธิบดีคิมอิลซุง

  ต่อเนื่องด้วย อนุสาวรีย์ประตูชัย (Arch of Triumph) เพื่อรำลึกถึงกองทหารอาสาภายใต้การนำของคิมอิลซุงต่อสู้ต่อต้านญี่ปุ่นซึ่งยึดครองเกาหลีจนสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงและเกาหลีได้รับเอกราช

  ปิดท้ายด้วย หอคอยจูเช่ สิ่งก่อสร้างสะท้อนแนวคิดปรัชญาหลักของชาติว่าด้วยการพึ่งพาตนเอง สร้างในปี 1982 เป็นแท่งหินอ่อนตั้งตระหง่านแทงเสียดฟ้าคล้ายอนุสาวรีย์วอชิงตันในสหรัฐอเมริกา ด้านบนมีประติมากรรมไฟสะท้อนถึงแสงสว่างของปรัชญาจูเช่พาชาติไปสู่ความรุ่งโรจน์ ด้านล่างมีอนุสาวรีย์สามชนชั้นหลักของเกาหลีเหนือ โดยมีกรรมาชนถือค้อน เกษตรชนถือเคียวและปัญญาชนถือพู่กัน โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก อนุสาวรีย์คอลคอส (Kolkhoz) ในกรุงมอสโก

  ค่ำ พาท่านกลับที่พักเพื่อรับประทานอาหารค่ำและพักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรม Koryo 5* หรือ เทียบเท่า

 3. วันที่ 3 ฮยางซาน – ภูเขามโยฮยางซาน - หุบเขาซังวอน

  เช้า

  หลังรับประทานอาหารเช้าออกเดินทางไปยัง ภูเขามโยฮยาง (Myohyangsan) หมายถึงภูเขาแห่งกลิ่นหอม เป็นสถานที่พักตากอากาศยอดนิยมของประเทศและยังเป็นพื้นที่อนุรักษ์ทางชีววงของ UNESCO ในประเภทป่าผสมกึ่งทุ่งหญ้าเขตอบอุ่น รายล้อมไปด้วยเนินเขาน้อยใหญ่ เส้นทางบนขุนเขาและน้ำตกสัมผัสบรรยากาศชนบทดั้งเดิมของเกาหลีเหนือ

  เข้าชม บ้านนิทรรศการมิตรภาพระหว่างประเทศ (International Friendship Exhibition House) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงของขวัญที่เหล่าผู้นำ องค์ประมุข คณะทูตานุทูต ฯลฯ ส่งมามอบแด่ประธานาธิบดีตลอดอกาลคิมอิลซุงผู้ล่วงลับ ท่านผู้นำคิมจองอิลผู้ล่วงลับ รวมไปถึงประธานประเทศคนปัจจุบันคิมจองอึน

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมที่พัก

  บ่าย

  พาท่านเข้าชม วัดพโยฮยอน (Pyohyonsa) เป็นวัดพุทธที่สำคัญและเก่าแก่มากอีกแห่งหนึ่งของเกาหลีเหนือ สร้างแล้วเสร็จในช่วงศตวรรษที่ 11 ในสมัยราชวงศ์โครยอเคยเป็นจุดศูนย์กลางทางพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดของตอนเหนือของอาณาจักรเกาหลีโบราณ ในช่วงสงครามอิมจินกับญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 16 ที่นี่ถูกใช้เป็นฐานที่มั่นของบรรดาทหารพระอาสาภายใต้การนำของนักบุญซอนโซ แต่ความเสียหายใดก็ไม่สู้หนักหนาสาหัสเท่าการทิ้งระเบิดใส่วัดแห่งนี้โดยฝ่ายสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเกาหลีจนทำให้ห้องหอ อาราม และสถูปกว่า 24 จุดพังเสียหายโดยเฉพาะหอสวดหลัก ซึ่งหมู่ตึกจำนวนหนึ่งได้รับการบูรณะจนกลับมาสมบูรณ์หลังสงคราม

  จากนั้นพาท่านเดินพักผ่อนหย่อนใจไปตามเส้นทางเดินเขาใน หุบเขาซังวอน (Sangwon Valley) อันประกอบไปด้วยศาลาโบราณและน้ำตกซานจู

  เย็น กลับที่พัก รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรม Hyangsan 5* หรือเทียบเท่า

 4. วันที่ 4 เปียงยาง – สตูดิโองานศิลป์ – รถไฟใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์สงคราม

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

  ออกเดินทางกลับกรุงเปียงยาง (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) นำท่านเข้าชม สตูดิโอศิลปะมานซูแด (Mansudae Art Studio) ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนทางศิลปะโดยรัฐบาลกลางไม่ว่าจะเป็นสายงานวาดภาพ งานปั้น งานเย็บปักถักร้อย ฯลฯ โดยผลงานจะมีลักษณะแนวทาง socialist-realist สีสันฉูดฉาดสื่อและแสดงอารมณ์ออกมาอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีผลงานภาพวาดทิวทัศน์ท้องถิ่น ซึ่งผลงานแต่ละแบบท่านสามารถเลือกซื้อหากลับไปเป็นของฝากได้

  ต่อเนื่องด้วยพาท่านท่องไปในระบบ รถไฟใต้ดินเปียงยาง (Pyongyang Metro) ก่อสร้างในช่วงทศวรรษที่ 70 โดยได้แนวคิดมาจากระบบรถไฟใต้ดินกรุงมอสโกซึ่งมีแนวคิดคล้าย ๆ กันคือนอกจากสร้างมาเพื่อการขนส่งสาธารณะแล้วยังสร้างเผื่อสถานการณ์สงครามที่อาจจะเกิดขึ้น เป็นสถานที่หลบภัยใต้ดินได้ สังเกตได้จากความลึกของแต่ละสถานีและสถานีรถไฟใต้ดินที่นี่ยังเป็นสถานีรถไฟใต้ดินที่ลึกที่สุดในโลกอีกด้วย (110 เมตรใต้ดิน)

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

  บ่าย

  พาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สงครามปลดปล่อยเพื่อปิตุภูมิ (Victorious Fatherland Liberation War Museum) บอกเล่าเรื่องราววีรกรรมของกองทัพประชาชนเกาหลีในสงครามเกาหลีต่อสู้กับกองทัพของฝ่ายเกาหลีใต้และสหประชาชาตินำโดยสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี 1950-1953 ทั้งยังจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งของฝ่ายเกาหลีเหนือและที่ยึดมาจากฝ่ายตรงข้าม โดยเฉพาะเรือตรวจการณ์ USS Pueblo ที่แล่นอยู่ในทะเลญี่ปุ่น ซึ่งฝ่ายเกาหลีเหนือทำการยึดมาในปี 1968 ด้วยข้อหาจารกรรม

  เย็น รับประทานอาหารเย็น เข้าสู่โรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรม Koryo 5* หรือเทียบเท่า

 5. วันที่ 5 แคซอง - หมู่บ้านพันมุนจอม

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

  ออกเดินทางสู่ เมืองแคซอง (Kaesong) อดีตราชธานีแห่งเกาหลีในสมัย ราชวงศ์โครยอ (Koryo Dynasty) ปัจจุบันเป็นนิคมอุตสาหกรรมร่วมกับนักลงทุนเกาหลีใต้สร้างรายได้ให้ชาวเกาหลีเหนือ ไม่ไกลจากแคซองเป็น พื้นที่เขตปลอดทหาร (De-Militarized Zone – DMZ) เป็นพื้นที่กว้าง 4 กิโลเมตร (2 กิโลเมตรในแต่ละฝั่ง) ยาว 250 กม. กำหนดขึ้นหลังข้อตกลงหยุดยิงในปี 1953 ที่ให้ทั้งสองฝ่ายถอยทหารกลับเข้าไปในฝั่งตัวเองฝั่งละ 2 กิโลเมตรเพื่อป้องกันเกิดข้อพิพาทติดอาวุธทางทหารและอาจนำมาซึ่งความรุนแรงที่บานปลาย

  เยือน หมู่บ้านพันมุนจอม (Panmunjom Village) ชมสถานที่เจรจาหยุดยิงเมื่อ 66 ปีก่อน ท่านจะได้เห็นเส้นแบ่งของสองเกาหลีกับตาของท่านเอง

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

  บ่าย

  เข้าชม พิพิธภัณฑ์โครยอ (Koryo Museum) เป็นสำนักขงจื๊อซองกยุงกวาน (Seonggyumgwan) ซึ่งเป็นสถานศึกษาขงจื๊อขั้นสูงสุดในสมัยราชวงศ์โครยอและราชวงศ์โชซอน เปิดครั้งแรกเมื่อปี 992 และเป็นอาคารไม้หลังใหญ่เพียงแห่งเดียวในเกาหลีเหนือที่อยู่ยงมาจนถึงปัจจุบันซึ่งท่านจะได้เห็นวิวัฒนาการของอาณาจักรโครยอและโชซอนผ่านโบราณสถานแห่งนี้

  ต่อเนื่องด้วย สะพานซอนจุก (Seonjuk Bridge) ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์เกาหลีเมื่อชองมงจูเสนาบดีและนักการทูตคนสำคัญของอาณาจักรและผู้ที่ภักดีต่อราชวงศ์โครยอถูกสังหารทางการเมืองโดยทหารของฝ่ายอีบังวอน (พระเจ้าแทจงในกาลต่อมา) สิ้นสุดอำนาจของราชวงศ์โครยออย่างเด็ดขาดเปิดทางให้ราชวงศ์โชซอนปราบดาภิเษกขึ้นครองบัลลังก์เกาหลีแทน จุดสีน้ำตาลบนศิลาว่ากันว่าคือโลหิตที่กระเซ็นจากการที่ชองมงจูถูกสังหาร ปิดท้ายแคซองด้วยศาลาพโยจุงที่สร้างในสมัยราชวงศ์โชซอน เป็นอาคารไม้ที่บรรจุศิลาจารึกไว้บนหลังเต่าสิงโต 2 แท่น แท่นแรกในปี 1740 ในสมัยพระเจ้ายองโจและแท่นที่สองในปี 1872 โดยพระเจ้าโคจง เพื่อรำลึกถึงความซื่อสัตย์และจงรักภักดีของชองมงจูต่อราชวงศ์โครยอ จากนั้นเดินทางกลับกรุงเปียงยาง

  ระหว่างทางแวะ วังเด็กแห่งมันคยองแด (Mangyongdae’s Children Palace) เพื่อชมการแสดงของเด็ก ๆ ซึ่งมีความสามารถเป็นเลิศ

  เย็น รับประทานอาหารเย็น เข้าสู่โรงแรมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรม Koryo 5* หรือเทียบเท่า

 6. วันที่ 6 เปียงยาง – วลาดิวอสต็อก - ชมย่าน Downtown

  08.20 น.

  สายการบินแอร์โครยอ นำท่านลงจอดสู่ ท่าอากาศยานวลาดิวอสตอค คเนียวิชี่

  11.00 น.

  เริ่มโปรแกรมแกรม City tour เข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือดำน้ำ S-56 เรือดำน้ำชั้นสตาลิน (Srednaya – ขนาดกลาง) ที่เคยเข้าประจำการในกองทัพเรือโซเวียตและเคยเข้าร่วมรบในสมรภูมิแอตแลนติกในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อนที่จะปลดประจำาการในปี 1955 และแปลงสภาพเป็นพิพิธภัณฑ์เรือดำน้ำในปี 1975 จากนั้นชมซุ้มประตูนิโคลัสที่เป็นซุ้มรับเสด็จซาเรวิชนิโคลัส (ซึ่งต่อมาคือซาร์นิโคลัสที่ 2) ในวโรกาสที่พระองค์เสด็จเปิดเส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย

  ขึ้น จุดชมวิว Eagle Nest ที่สามารถเก็บภาพมุมกว้างอ่าว Golden Horn และสะพานแขวน Golden Bridge แลนด์มาร์คสำคัญของเมืองวลาดิวอสตอก

  13.00 น.

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารทะเล

  14.00 น.

  เข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติมณฑลปรีโมร์สกี้ อาร์เซนีเยฟ (Arseniev Museum) ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของภูมิภาคตะวันออกไกลทั้งด้านประวัติศาสตร์และธรรมชาติ

  เดินชม ย่านมิลลิโอนก้า (Millionka Quarter) ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าดั้งเดิม เคยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของกรรมกรชาวจีนและกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมของเมืองจนกระทั่งในยุคทศวรรษที่ 1930 ที่ทางการโซเวียตกวาดล้างและกำจัดแหล่งเสื่อมโทรม ปัจจุบันเหลือเพียงอาคารอิฐแดงในยุคกลางศตวรรษที่ 19 เป็นอนุสรณ์และ ปิดท้ายด้วย สถานีรถไฟวลาดิวอสตอค ณ หลักกิโลเมตรที่ 9288 หมุดกิโลเมตรสุดท้ายปลายทางของทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย

  18.00 น.

  รับประทานอาหารค่ำพร้อมการแสดงพื้นเมือง นำท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  พัก โรงแรม Azimut Vladivostok 4* หรือเทียบเท่า

 7. วันที่ 7 บังเกอร์ลับใต้ดิน – ป้อมปืนวาราชิโลฟ - ย่านถนนสเวี้ยตลาน่า

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

  ออกเดินทางไปยังกองบัญชาการตำรวจลับ KGB (ex-NKVD) หรือ “คณะกรรมการว่าด้วยความมั่นคงแห่งรัฐ” ซึ่งจะคอยติดตามสอดส่องการกระทำที่เป็นต้องสงสัยและเป็นปฏิปักษ์ต่อทางรัฐ– ซึ่งตั้งอยู่ในบังเกอร์ใต้ดินใจกลางเมืองและเป็นที่ประชุมลับของคณะกรรมกลางของพรรคคอมมิวนิสต์ภูมิภาคตะวันออกไกลและเคยเป็นที่สอบสวนนักโทษการเมืองมาก่อน

  12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

  บ่าย

  ออกเดินทางไปยังเกาะรัสเซียโดยข้าม สะพานแขวนรุสกี้ (Russkiy Bridge) ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก สร้างแล้วเสร็จในปี 2012 รับการประชุม APEC ที่วลาดิวอสต็อกเป็นเจ้าภาพ จากนั้นนำท่านชมกองทหารปืนใหญ่วาราชิโลฟที่ตั้งขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 กาลครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อเป็นป้อมปืนใหญ่ทางทะเลที่ทรงอานุภาพมากที่สุดของโลกเมื่อครั้งดินแดนแถบนี้ยังมีความเสี่ยงกับภัยคุกคามของจักรวรรดิญี่ปุ่นที่พยายามขยายอำนาจเข้ามาเป็นมหาอำนาจควบคุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศกับอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ ได้

  เย็น อิสระเดินเล่นและช็อปปิ้งย่าน ถนนสเวี้ยตลานา (Svetlanskaya Street) ถนนสายหลักที่ทอดยาวขนานไปกับอ่าว Golden Horn

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำและกลับที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย โรงแรม Azimut Vladivostok 4* หรือเทียบเท่า

 8. วันที่ 8 วลาดิวอสต็อก – กรุงเทพ ฯ

  03.00 น.

  เช็คเอาต์พร้อมสัมภาระ ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติ วลาดิวอสต็อก คเนียวิชี่

  04.00 น.

  ถึงสนามบิน ผ่านกระบวนการออกตั๋วโดยสาร บรรจุสัมภาระลงระบบ พิธีการศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองขาออก

  06.00 น.

  สายการบิน S7 Airlines เที่ยวบินที่ S7-6261 ออกเดินทางมุ่งสู่กรุงเทพ ฯ

  10.05 น.

  สายการบิน S7 พาท่านร่อนลงจอดยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมภาพความประทับใจมิรู้ลืม

Package Confirmed Dates Trip Status Trip Status Price (PP) Excluding Flights Price (PP) Including Flights 
18/08/2019 - 25/08/2019
N/A
฿99,500
฿99,500