ทัวร์ทางรถไฟสายทรานส์มองโกเลีย (Trans-Mongolia Railway) - Patourlogy
3-Trans-Mongolia Autumm no date resize

ทัวร์ทางรถไฟสายทรานส์มองโกเลีย จีน รัสเซีย (Transmongolian railway China-Mongolia-Russia) ทางรถไฟแห่งความฝันตะลุยสามประเทศ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

from ฿125,000

ขบวนรถไฟที่คลาสสิคที่สุดของมวลหมู่นักเดินทาง 3 ดินแดนใน 3 ประเทศคือ จีน มองโกเลีย และ รัสเซีย

 • Reviews 3 Reviews
  5/5
 • Vacation Style Holiday Type
   Culture, Discovery, History
  • Activity Level Moderate
   3/8
  • Group Size Medium Group
   16
  All about the ทัวร์ทางรถไฟสายทรานส์มองโกเลีย จีน รัสเซีย (Transmongolian railway China-Mongolia-Russia) ทางรถไฟแห่งความฝันตะลุยสามประเทศ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี.

  ยินดีต้อนรับสู่การเดินทางในเส้นทางรถไฟแห่งความฝันสายทรานส์มองโกเลีย

  ขบวนรถไฟที่เต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆและคลาสสิคที่สุดของมวลหมู่นักเดินทาง

  เที่ยวกันแบบจุใจกว่า 15 วัน เดินทางผ่านไปกับ 3 ดินแดนใน 3 ประเทศคือ จีน มองโกเลีย และ รัสเซีย รวมระยะทางเกือบ 10,000 กิโลเมตร

  เริ่มต้นตั้งแต่กำแพงเมืองจีนความภาคภูมิใจของชาวเอเชียไปจบที่จัตุรัสแดงอันเป็นหมุดหมายสุดท้ายของทางรถไฟที่กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย

  ถ้าเวลาพร้อมแล้ว โอกาสอยู่ตรงหน้า เราจะพลาดไปได้อย่างไร

  ราคารวมทุกอย่างแล้ว 125,000 บาท

  The tour package inclusions and exclusions at a glance
  What is included in this tour?Items that are included in the cost of tour price.
  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
  • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชํานาญงาน คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

   

  What is not included in this tour?Items that are not included in the cost of tour price.
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย
  1. Day 1 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

   วันนัดพบ (คืนก่อนเดินทาง)

   21:00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ พบกับ Tour leader ที่จะนําท่านเดินทางท่องเที่ยวตลอดทริปนี้ พร้อมกับเช็คอิน และโหลดกระเป๋า

   ——————————————————————

   วันที่ 1

   01:00 น. เดินทางสู่เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน โดยสายการบิน Air China เที่ยวบินที่ CA980

   06:20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง นําท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับ กระเป๋า และขึ้นรถบัสเพื่อออกเดินทางชมเมืองปักกิ่ง

   07:00 น. แวะรับประทานอาหารเช้าแบบติมซำ ก่อนเดินทางไปยังจัตุรัสเทียนอันเหมิน
   เช้า เที่ยวจัตุรัสเทียนอันเหมิน มีความสําคัญในวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ และเป็น สัญลักษณ์ที่สําคัญของประเทศจีน เพราะว่าจัตุรัสเทียนอันเหมิน คือที่ตั้งของ เหตุการณ์สําคัญมากมายในประวัติศาสตร์จีน
   เดินทางต่อไปยังพระราชวังต้องห้าม หรือที่ชาวจีนเรียกว่า ‘กู้กง’ พระราชวังต้อง ห้ามตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าสู่ พระราชวังต้องห้ามได้ทางจตุรัสนี้ ผ่านประตูเทียนอันเหมิน บริเวณรอบจตุรัสเทียน อันเหมิน เรียกว่า อาณาเขตหลวง

   เที่ยง แวะรับประทานอาหารกลางวันกันที่ร้านอาหารจีน

   บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ หอบูชาฟ้าเทียนถาน ถูกลงทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นสถานที่ซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดา เพื่อขอพรให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ขอให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เป็นประจำทุกปี ปัจจุบันกลายเป็นเขตของสวนสาธารณะเทียนถานเย็น รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารจีน
   เดินทางกลับ โรงแรม Hotel Holiday Inn Temple of Heaven (หรือเทียบเท่า) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

  2. Day 2 พระราชวังต้องห้าม - พระราชวังฤดูร้อน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน

   05:30 น. เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม ขึ้นรถบัสเพื่อเดินทางไป สถานีรถไฟ Beijing Railway Station

   07:27 น. ออกเดินทางจากปักกิ่ง สู่อูลานบาร์ตอร์ ด้วย รถไฟ K23 ซึ่งเป็นรถไฟสายทรานมองโกเลีย โดยรถไฟ K23 จะมีทุกๆวันอังคาร (ใช้เวลาเดินทาง 31 ชั่วโมง 8 นาทีถึงจุดหมาย ปลายทาง)

   ระหว่างทางรถไฟขบวนนี้จะวิ่งผ่านอุโมงค์ที่เจาะทะลุภูเขานับหลายสิบแห่ง ผ่านโตรกผาขนาดใหญ่จำนวนมาก สร้างความตื่นเต้นให้ท่านได้ตลอดการเดินทาง อีกทั้งท่านจะยังมีโอกาสได้มองกำแพงเมืองจีนผ่านทางหน้าต่างรถไฟอีกด้วย

   12:00 น. รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของรถไฟ (ตู้เสบียง) อาหารจีน

   13:30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางของ เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน (Inner Mongolia) ซึ่งเป็นพื้นที่ของทะเลทรายโกบีในฝั่งแผ่นดินจีน ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านตลอดสองข้างทาง

   17:00 น. ร่วมรับประทานอาหารคํ่าที่ห้องอาหารของรถไฟ (ตู้เสบียง) อาหารจีน

   21:00 น. เดินทางมาจนถึงชายแดนจีน-มองโกเลียที่ เมือง Erlian จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองของ จีน ขึ้นมาตรวจพาสปอร์ต และกระเป๋าของทุกๆคนบนรถไฟ หลังจากนั้นรถไฟจะต้องเข้าไปยังโรงงานเพื่อทำการเปลี่ยนขนาดของล้อเนื่องจากรางรถไฟของสองประเทศนี้คนละขนาดกัน ท่านอาจจะได้รับอนุญาตให้ลงไปรอภายในสถานี หรือถูกให้นั่งรออยู่ภายในโบกี้ที่โดยสารมา ขึ้นกับสถานการณ์ โดยจะใช้เวลาช่วงนี้ประมาณ 3-4 ชั่วโมง

   ขึ้นกับสถานการณ์ โดยจะใช้เวลาช่วงนี้ประมาณ 3-4 ชั่วโมง

  3. Day 3 กำแพงเมืองจีน

   00:00 น. เวลาประมาณเที่ยงคืน กลับมาขึ้นรถไฟที่สถานีเพื่อเดินทางต่อ

   00:30 น. เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของมองโกเลีย ขึ้นมาตรวจพาสปอร์ตและกระเป๋าของ ทุกๆท่าน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางต่อ

   09:30 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรถไฟ (ตู้เสบียง) โดยอาหารมื้อนี้จะเป็นอาหารเช้าและเที่ยงในเวลาเดียวกัน

   ระหว่างทางในช่วงนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในช่วงวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของทางรถไฟสายนี้ ท่านจะได้พบกับทุ่งหญ้าสีเขียวหรือสีทองหรือปกคลุมไปด้วยหิมะ ขึ้นอยู่กับฤดูกาลที่ท่านเดินทางมา พบกับชาวมองโกลที่อยู่บนหลังอานม้าท่องไปทั่วพื้นที่บริเวณ ทอดสายตามองมวลหมู่เกอร์อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวมองโกลตลอดสองข้างทาง

   14:35 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟอูลานบาร์ตอร์ (Ulan Bator) และขึ้นรถเพื่อเดินทางไปที่โรงแรม  Khusvgul Lake Hotel (หรือเทียบเท่า)

   16:00 น. นำท่านเดินชมความเป็นไปของเมืองหลวงแห่งประเทศมองโกเลียแห่งนี้ นำท่านชม จัตุรัสซุกบาทาร์ (Sukhbaatar square) ที่เป็นลานกล้างขนาดใหญ่ ตรงกลางเป็นอนุสาวรีย์ของซุกบาทาร์ วีรบุรุษของชนชาติมองโกลผู้ทำให้มองโกเลียเป็นเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้ เบื้องหน้าของจัตุรัสเป็นที่ทำการของรัฐบาลกลางที่จะมีรูปปั้นของเจงกิสข่านตั้งตระหง่านอยู่เหมือนกับคอยสอดส่องประชาชนของพระองค์

   18:00 น. รับประทานอาหารค่ำสไตล์มองโกเลียบาร์บีคิว หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

  4. Day 4 นั่งรถไฟไปมองโกเลีย

   08:00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

   09:30 น. นําท่านออกเดินทางสู่ Terelj National Park ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.

   11:30 น. เดินทางถึง Terelj National Park นำท่านชมหินรูปเต่า (Turtle rock) ก้อนหินขนาดใหญ่ที่รูปร่างเหมือนกับเต่ายักษ์ ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติที่นี่ หลังจากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนในเกอร์ 1 เกอร์ นอน 4-5 ท่าน

   12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบฉบับคนมองโกเลียพื้นเมือง ปรุงโดยชาวมองโกเลียนแท้ๆ

   13:00 น. นำท่านเดินไปชม อาราม Aryapala ศาสนิกสถานแบบพุทธสไตล์ทิเบต จากจุดนี้ท่านจะได้ชมกับทัศนียภาพที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติจากเบื้องบน (ระยะทางเดินไปกลับ ประมาณ 3 กิโลเมตร ต้องมีการขึ้นบันได และมีความชันเพียงเล็กน้อย)

   16:00 น. นำท่านขึ้นสู่หลังอานม้าพาหนะคู่ชีวิตของชาวมองโกล ชมวิวไปรอบๆ National Park (มีคนขี่ม้านําทาง)

   17.30 น. พาท่านไปชมบรรยากาศภายในบ้านของชาวบ้านท้องถิ่นที่อาศัยอยู่จริงๆ ชมวิถีชีวิตอันแสนเรียบง่ายของชาวมองโกล

   18.00 น. ร่วมรับประทานอาหารคํ่า แบบฉบับคนมองโกเลียพื้นเมือง และพักผ่อนตามอัธยาศัย

   คืนนี้จะเป็นการพักในกระโจมที่เรียกว่าเกอร์ ซึ่งภายในเกอร์จะมี 4-5 เตียง แล้วแต่ขนาด โดยจะมีเพียงเตียงนอน ฟูก หมอน ผ้าห่ม เตาผิงไฟ ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ห้องน้ำอยู่ด้านนอกเกอร์ถัดออกไปประมาณ 50 เมตร เป็นส้วมแบบชักโครก แต่อุณหภูมิที่อาจจะติดลบทำให้น้ำอาจจะไม่ไหลได้ โดยคืนนี้เราจะไม่ได้อาบน้ำกันอย่างแน่นอน ขอให้ท่านเตรียมทิชชูเปียกหรือสิ่งของประจำตัวของท่านให้พร้อม

   ค่ำคืนนี้จะเป็นอีกหนึ่งคืนแห่งความทรงจำที่เราได้นอนในเกอร์ สิ่งมหัศจรรย์ของชาวมองโกล

  5. Day 5 ตะลุยทะเลทรายโกบีสู่กรุงอูลานบาร์ตอร์

   08:00 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า แบบฉบับคนมองโกเลียพื้นเมือง

   10:00 น. นําท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองอูลานบาร์ตอร์

   ชม อนุสาวรีย์เจ่งกีสข่าน (Tsonjin Boldog) เจงกีสข่านเป็นจักรพรรดินักรบชาวมองโกลผู้พิชิต ผู้ก่อตั้งจักรวรรดิมองโกล เดิม มีนามว่า เตมูจิน (Temüjin) ตามสถานที่เกิดริมฝั่งแม่นํ้าโอนอน ต้องดิ้นรนต่อสู้ ขับเคี่ยวกับชนเผ่าต่าง ๆ ที่เป็นอริอยู่หลายปี ปราบเผ่า “ไนแมน” ทางด้านตะวันตก พิชิตชนชาติ “ตันกุต” (เซี่ยตะวันตก) และยอมรับการจํานนของชาว “อุยกูร์” ที่นี่เป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ที่ท่านสามารถเดินขึ้นไปยังบริเวณส่วนหัวของม้า เพื่อชมใบหน้าของข่านผู้ยิ่งใหญ่แห่งนี้ได้อย่างใกล้ชิด และยังมีพิพิธภัณฑ์ที่เล่าถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติมองโกลตั้งอยู่ที่นี่อีกด้วย

   12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

   หลังจากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าที่พักอีกครั้ง เพื่อให้ท่านได้เวลาอาบน้ำหรือทำธุระส่วนตัว

   บ่าย

   นำท่านไปชม อนุสรณ์สถานแห่งความทรงจำที่เขาไซซาน (Zaisan Memorial hill) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ความทรงจำของมิตรภาพระหว่างสหภาพโซเวียตในสมัยนั้นและชาวมองโกเลียในฐานะของมิตรภาพที่เกิดขึ้นท่ามกลางสงคราม จากจุดนี้ท่านจะได้ชมกับทัศนียภาพของกรุงอูลานบาตอร์ได้อย่างชัดเจน ได้เห็นขอบเขตเมืองใหม่ที่เกิดขึ้นที่มีตึกระฟ้าจำนวนมากรวมถึงบริเวณเกอร์จำนวนมากที่เรียกว่า Ger district

   เย็น         นำท่านไปรับประทานยังร้านอาหารท้องถิ่น

   หลังจากนั้น ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Khusvgul Lake Hotel

  6. Day 6 อุทยานแห่งชาติ Terelj นอนเกอร์แบบ Homestay กับคนท้องถิ่น

   08:00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

   เช้า

   • วัดกานดาน (Gandan Monastery) ซึ่งเป็นอารามเก่าแก่ของพุทธศาสนานิกายวัชรยานที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีเทวรูปพระโพธิ์สัตว์อยู่ภายใน
   • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติมองโกเลีย (National History museum)
   • พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace of Bolg Khan) ที่พำนักแห่งสุดท้ายของกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของมองโกเลียก่อนจะกลายเป็นการปกครองในระบอบสาธารณรัฐเช่นในปัจจุบัน

   เที่ยง รับประทานอาหารที่ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น หลังจากนั้นเดินทางไปยังสถานทีรถไฟประจำเมือง

   15:22 น. เดินทางจากอูลานบาร์ตอร์ สู่ เอียร์คุช ด้วยรถไฟขบวน 305

   อาหารเย็น ***เนื่องจากรถไฟขบวนนี้ ไม่มีตู้เสบียง จึงจำเป็นต้องรับประทานอาหารในรูปแบบ fast food โดยทีมงานจะเป็นผู้จัดหาน้ำดื่ม ผลไม้ ขนมขบเคี้ยว เตรียมไว้ให้ แต่ทั้งนี้ท่านสามารถเตรียมของส่วนตัวบางอย่างติดตัวมาจากเมืองไทยได้***

   เราจะเดินทางถึงชายแดนประเทศมองโกเลียและรัสเซียในช่วงเวลาประมาณสามทุ่ม และระเบียบวิธีการต่างๆจะเหมือนกับชายแดนจีน เพียงแต่จะไม่มีการเปลี่ยนขนาดของล้อ ระยะเวลารวมในการผ่านแดนส่วนนี้จะประมาณ 3-4 ชั่วโมง

  7. Day 7 เดินไปทางเอียร์คุสต์ (Train to Irkutsk)

   อาหารเช้า – เที่ยง ***เนื่องจากรถไฟขบวนนี้ ไม่มีตู้เสบียง จึงจำเป็นต้องรับประทานอาหารในรูปแบบ fast food โดยทีมงานจะเป็นผู้จัดหาน้ำดื่ม ผลไม้ ขนมขบเคี้ยว เตรียมไว้ให้ แต่ทั้งนี้ท่านสามารถเตรียมของส่วนตัวบางอย่างติดตัวมาจากเมืองไทยได้***10:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

   ช่วงบ่าย จะเป็นช่วงเวลาที่ขบวนรถไฟเดินทางมาถึงทะเลสาบไบคาลทางทิศตะวันออก ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่รถไฟวิ่งอยู่เรียบทะเลสาบก่อนจะวกเข้าไปภูเขา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่วงที่ทิวทัศน์นอกหน้าต่างมีความสวยงามอย่างถึงที่สุด

   14:37 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟเอียร์คุช (Irkutsk) ขึ้นรถเพื่อเดินทางไปเกาะโอคฮอร์น ใช้เวลาเดิน ทางประมาณ 3 ชั่วโมงถึงท่าเรือเฟอร์รี่

   ***เวลามาถึง อาจจะมีการดีเลย์ได้เนื่องจากข้อจำกัดของการเส้นทางรถไฟที่มีเพียงรางเดียวในบางช่วงจึงต้องมีการสับรางกันตลอดทาง***

   18:30 น. เดินทางมาถึงหมู่บ้านหลักของเกาะโอคฮอร์น ที่มีชื่อว่า Khuzir  แล้วเช็คอินที่ Admiral Hotel (หรือเทียบเท่า)

   19:30 น. ร่วมรับประทานอาหารคํ่ากันที่โรงแรม ซึ่งอาหารจําเป็นแบบ home cooked โดยใช้ เนื้อปลาโอลมูล มาทําเป็นส่วนประกอปหลัก ถ้าใครได้มาไบคาลแล้ว อาหารที่พลาดไม่ ได้อย่างหนึ่งนั่นก็คือ เนื้อปลาโอลมูลเนี่ยเลย หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

  8. Day 8 ทะเลสาบไบคาล (Baikal lake)

   09:00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

   10:00 น. ออกเดินทางไปทางตอนเหนือของเกาะโดยรถ 4WD ที่เรียกว่า UAZ โดยนั่งคันละ 6 คน เพราะว่า รถปกติไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้ การเดินทางวันนี้จะอยู่ที่ 70-80 กม. โดยระหว่างทางจะจอดแวะถ่ายรูปและชมวิวไปด้วย

   จุดหมายหลักของเกาะโอลค่อนที่เราจะเดินทางไปจะอยู่ในตอนเหนือของเกาะตามนี้

   • แหลม Burkhan และ หินชาแมน (Shaman rock)
   • เวิ้งอ่าวหมู่บ้าน Uzur ที่เราจะใช้เป็นจุดปิคนิครับประทานอาหารเที่ยงกันที่นี่
   • แหลม Mys Shunte-Levyy
   • แหลมสามพี่น้อง (Three bother cliff)
   • แหลมโคลบอย (Khoboi cliff)

   16:00 น. เดินทางกลับที่พักโดยรถ 4WD

   19:00 น. ร่วมรับประทานอาหารคํ่าที่ห้องอาหารของโรงแรม Admiral Hotel (หรือเทียบเท่า)

  9. Day 9 เกาะโอลค่อน (Olkhon Island)

   09:00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

   10:00 น. ออกเดินทางจากเกาะโอคฮอร์น กลับเอียร์คุชต์ เตรียมตัวไปขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟ

   12:00 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน

   17:18 น. ออกเดินทางจากเอียร์คุชต์ ไป เอกาเทอรินเบิร์ก ด้วยรถไฟขบวน 069 ใช้เวลาเดิน ทาง 55 ชั่วโมง 47 นาทีถึงที่หมาย

   18:00 น. รับประทานอาหารคํ่าที่ห้องอาหารของรถไฟ (ตู้สเบียง)

   หลังจากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

  10. Day 10 เข้าสู่เส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียของจริง

   09:00 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า ที่ตู้เสบียงของรถไฟ

   10:30 น. แวะพักที่ Krasnoyarsky Kray เป็นเขตการปกครองของประเทศรัสเซีย โดยมี ศูนย์กลางการบริหารคือ ครัสโนยาสค์ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของไซบีเรีย (รอง จาก Novosibirsk และ Omsk) ดินแดนครัสโนยาสค์เป็นหนึ่งในดินแดนที่ใหญ่ที่สุด ของสหพันธรัฐรัสเซีย โดยใหญ่เป็นอันดับที่สอง (รองจาก สาธารณรัฐซาฮา) และ ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก รองจาก สาธารณรัฐซาฮา และ รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย โดยมีเวลาพัก 45 นาที สามารถลงไปเดินเล่น ยืดเส้นยืดสาย ซื้อขนมขบเคี้ยวได้

   12:00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ที่ตู้เสบียงของรถไฟ

   14:10 น. แวะพักที่ Achinsk เมืองนี้มีเวลาพักเพียง 33 นาทีเท่านั้น แนะนําให้ลงไปเดินเล่น และ ซื้อขนมเล็กน้อย ตามอัธยาศัย

   14:40 น. กลับขึ้นมาบนรถไฟ

   17:55 น. แวะพักที่เมือง Mariinsk ลงไปเดินเล่นยืดเส้นยืดสายได้ 35 นาทีเท่านั้น

   18:20 น. กลับขึ้นมาบนรถไฟ และร่วมรับประทานอาหารคํ่า ที่ตู้เสบียงของรถไฟ

  11. Day 11 นั่งรถไฟผ่าใจกลางไซบีเรีย

   00:11 น. แวะพักที่ Novosibirsk เป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศรัสเซีย รองจากกรุงมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก และเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของ รัสเซียส่วนที่อยู่ในทวีปเอเชีย มีประชากร 1,473,754 คน เป็นเมืองหลวงของ โนโวซีบีสค์โอบลาสต์ เมืองตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของไซบีเรีย ริมฝั่งแม่นํ้าอ็อบ เมืองนี้มีเวลาพัก 45 นาที สถานีรถไฟแห่งนี้มีความสวยงามมาก ท่านสามารถเดินลงไปชมได้ แต่ต้องรักษาเวลาให้เป็นอย่างดี

   00:50 น. ท่านที่ลงไปเดินเล่น กลับขึ้นรถไฟ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

   09:00 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า ที่ตู้เสบียงของรถไฟ

   12:00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ที่ตู้เสบียงของรถไฟ

   16:06 น. แวะพักกันที่เมือง Tyumen ซึ่งมีเวลาลงไปเลือกซื้ออาหารว่างรองท้องกัน 36 นาที แนะนําให้ทุกท่านแวะซื้ออาหารว่างรองท้องก่อนขึ้นรถไฟ เพราะว่า มื้อคํ่าวันนี้จะค่อน ข้างดึก จะมีแม่ค้ามาขายอาหารร้อนๆ ก็แวะซื้อทานกันได้ตามอัธยาศัย

   16:30 น. กลับขึ้นมาบนรถไฟ พักผ่อนตามอัธยาศัย และเก็บของเตรียมตัวลงจากรถไฟ

   18:00 น. ร่วมรับประทานอาหารเย็น ที่ตู้เสบียงของรถไฟ

   22:05 น. เดินทางถึงจุดหมายเอกาเทอร์รินเบิร์ก ขึ้นรถเดินทางไปโรงแรม The Double Tree By Hilton (หรือเทียบเท่า)

  12. Day 12 เดินทางถึงเขตแดนสองทวีปที่เมืองเอกาเทอรินเบิร์ก (Yekaterinburg)

   08:00 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม The Double Tree By Hilton

   09:00 น. ออกเดินทางเยี่ยมชม Europe – Asia Border ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์ที่ เท้าข้างหนึ่งยืนบนทวีปยุโรป ส่วนอีกข้างหนึ่งอยู่ บนทวีปเอเชีย จากนั้นไปต่อที่ Ganina Yama สถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นที่ฝังพระศพของสมาชิกราชวงศ์โรมานอฟ

   14:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารรัสเซีย

   15:30 น. เดินทางไปเยี่ยมชม Church on Blood โบสถ์รัสเซียเป็นโบสถ์ที่ระลึกถึงจุดฆาตกรรม ของสมาชิก

   17:00 น. ไปกันต่อที่ Boris Yeltsin Presidential Center เป็นพิพิธภัณฑ์ประธานาธิบดีบอริส เยลซิน หรือที่เรียกว่าเยลซินเซ็นเตอร์ เป็นศูนย์กลางด้านสังคมวัฒนธรรมและการ ศึกษาที่เปิดดําเนินการในเยคเตรินเบิร์กตั้งแต่ปี 2015

   19:00 น. รับประทานอาหารคํ่าที่ร้านอาหารรัสเซีย แบบรัสเซียนสไตล์

   20:30 น. เดินทางไปสถานีรถไฟเพื่อรอออกเดินทางตามเวลาที่กําหนด

   23:14 น. ออกเดินทางจากเอกาเทอร์รินเบิร์ก สู่กรุงมอสโคว โดยรถไฟขบวน 069 ใช้เวลาเดิน ทาง 30 ชั่วโมง 57 นาที ถึงจุดหมายปลายทาง

  13. Day 13 ชมชายแดนทวีปเอเชีย-ยุโรป , อนุสรณ์สถานราชวงศ์โรมานอฟ (Ganina Yama)

   08:10 น. แวะพักที่เมือง Balezino ซึ่งมีเวลาพักที่เมืองนี้เพียง 26 นาที ถ้าลูกค้าท่านไหน ตื่น เช้าอยากลงไปยืดเส้นยืดสายก็สามารถลงไปได้ตามอัธยาศัย

   09:00 น. รวมรับประทานอาหารเช้า ที่ตู้เสบียงของรถไฟ

   12:00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ที่ตู้เสบียงของรถไฟ

   18:00 น. ร่วมรับประทานอาหารคํ่า ที่ตู้เสบียงของรถไฟ

  14. Day 14 เข้าสู่เขตแดนทวีปยุโรป

   04:11 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟกรุงมอสโคว จุดหมายปลายทางสุดท้ายสําหรับทริปนี้

   05:00 น. เดินทางไปโรงแรม Mercure Pavaletskaya (หรือเทียบเท่า) หลังจากนั้นให้ท่านได้เช็คอินเข้าที่พัก เพื่อพักผ่อนชั่วครู่ประมาณ 2 ชั่วโมง

   07:00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

   08:00 น. ออกเดินทางไป Red square จัตุรัสแดง ศูนย์กลางของกรุงมอสโก มีสิ่งก่อสร้างสำคัญๆ ที่สวยงามอยู่มากมาย เช่น โบสถ์ ห้างสรรพสินค้า พิพิธภัณฑ์ พระราชวัง ซึ่งสามารถเดินถึงกันได้ นอกจากนี้จัตุรัสแดงยังเป็นสถานที่ตั้งของ มหาวิหารเซนต์เบซิล (St. Basil’s Cathedral) และ สุสานวลาดิมีร์ เลนิน (Lenin Mausoleum) อีกด้วย เยี่ยมชม Kremlin Cathedrals เพื่อเยี่ยมชมภายในปราสาท และรอบนอก

   13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

   บ่าย อิสระช้อปปิ้ง : ตลาดอิสไมลอฟสกี้ ตลาดของฝากและของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดของกรุงมอสโคว เต็มไปด้วยผู้คนและสินค้าน่าซื้อหา มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมและมีชีวิตชีวายิ่งนัก เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศ ใครมาที่มอสโคว ก็ไม่พลาดที่จะมาเลือกช้อปปิ้งที่นี่ เชิญเลือกซิ้อสินค้าที่ระลึกต่างๆ ในราคาย่อมเยาว์ อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก เครื่องประดับจากอำพัน งานหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นต้น

   18:00 น. รับประทานอาหารคํ่าที่ห้องอาหารของโรงแรม

   19:00 น. เดินทางกลับโรงแรม Mercure Pavaletskaya (หรือเทียบเท่า)

  15. Day 15 สุดปลายทางที่มอสโคว (Moscow)

   08:00 น. ร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

   09:00 น. นำท่านสู่ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล (Sparrow hill) บริเวณที่มองเห็นทัศนียภาพของนครมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด พื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว เชิญเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก พร้อมชมความวิจิตรงดงามของตัวอาคารมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็น 1 ใน 7 อาคารสไตล์ สตาลินกอธิค ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยสุดในมอสโคว

   นำท่านสู่ ถนนอารบัต (Arbat street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม.เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น อาทิ แมคโดนัล สตาร์บัค ฮาร์ดร็อคคาเฟต์ ฯลฯ และยังมีศิลปินมานั่งวาดรูปเหมือน รูปล้อเลียน และศิลปินเล่นดนตรีเปิดหมวกอีกด้วย

   11:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

   13:00 น. เดินทาง ทัวร์รถไฟใต้ดินของมอสโคว (Metro tour) ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละสถานี โดยไกด์จะพาท่านร่วมขบวนไปกับคนท้องถิ่น  รถไฟฟ้าใต้ดินกรุงมอสโกเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ มีประวัติศาสตร์ ความเป็นชาตินิยม และวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม ด้วยการตกแต่งของแต่ละสถานีนั้นมีความแตกต่างกันด้วย ประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน ล้วนแล้วแต่ปราณีต สวยงาม เชิญหากได้มาเยือนแดนหมีขาวแห่งนี้ พลาดไม่ได้ มาสัมผัสนั่งรถไฟใต้ดินกรุงมอสโก แห่งประเทศรัสเซีย

   16:00 น. เดินทางไปสนามบิน Sheremetyevo เพื่อเช็คอินและเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย

   19:20 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยสายการบิน Aeroflot เที่ยวบินที่ SU 270

  16. Day 16 จัตุรัสแดง (Red Square)

   07.45 น. กลับถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  1. บริษัทฯ จะขอเรียกชําระค่ามัดจําการจอง เป็นเงินท่านละ 10,000 บาท
  2. เมื่อท่านตกลงเดินทางกับทางบริษัทฯ ระยะเวลา 4 เดือนก่อนเดินทาง หรือ ตามวันที่ระบุ (ถ้ามี) ต้องชําระเงินค่าจองทัวร์ 50% ตามที่โปรแกรมระบุ หรือชําระเต็มจํานวน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ แล้ว Email หลักฐานดังกล่าวมา ทางอีเมล์ที่ [email protected] ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินกลับไปยังท่าน
  3. ชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 60 วัน หรือตามที่ระบุในโปรแกรมโดยโอนเข้า บัญชีเช่นกัน และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินและแจ้งยืนยันการเดินทาง
  4. ขอสงวนสิทธิ์การจองให้ท่านที่ชำระค่ามัดจำเข้ามาแล้วเท่านั้น บริษทขอสวนสิทธิ์การคืนเงินให้กับลูกค้าและยกเลิกการเดินทางของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามัดจำส่วนที่เหลือล่าช้ากว่ากำหนด

  วิธีการจองทัวร์ : Booking

  1. ติดต่อกลับมาที่บริษัท โทร 096 -640 4534 วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 12:00-20:00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 12:00-19:00 น  เพื่อทําการจองกับเจ้าหน้าฝ่ายขาย และ สอบถามข้อมูล
  2. ส่งข้อมูลของท่านมาที่อีเมล์  [email protected]

  การชําระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร

  ชําระโดยโอนเงินผ่านบัญชี ที่ระบุนี้ เท่านั้น

  กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชี (โปรดสอบถามข้อมูลก่อนการโอน)

  เมื่อท่านโอนเงินแล้ว กรุณส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Email : [email protected] จะ ถือว่าการจองสมบูรณ์ และบริษัทฯจะส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไป (กรณีต้องการใบกํากับภาษี กรุณาแจ้งก่อนการชําระเงิน)

  ชําระเงินที่บริษัทฯ โดยเงินสด ,เช็คธนาคาร, บัตรเครดิต ( กรณีชําระโดยบัตรเครดิต บริษัทฯ ชาร์ท 3 %)

  การยกเลิกการจองและการเดินทาง

  ยกเลิกทัวร์ใดๆ หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียม อย่างน้อยท่านละ 5,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่ดําเนินการไปแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน คืนค่าบริการทั้งหมด (ยกเว้นค่ามัดจำกับทางสายการบินและค่าจองโรงแรมที่พักที่ได้เกิดขึ้นและชำระแก่ปลายทางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
  • ยกเลิกทัวร์ภายใน 60-45 วัน ก่อนการเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินมัดจำงวดแรก
  • ยกเลิกทัวร์ภายใน 45 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินทั้งหมด
  • หากถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

  หมายเหตุ

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็น สุดวิสัยจนไม้อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียและ / หรือ เกิด อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง ซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบ ของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การนัดหยุด งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
  2. เนื่องจากรายการท่องเที่ยวนี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ใช้บริการใดๆ ตาม รายการ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ หรือไม่ร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็แล้วแต่ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการบางส่วนให้แก่ท่าน เพราะเหตุ ค่าใช้จ่ายทุก อย่างทางบริษัทฯ ได้ชําระล่วงหน้าให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางเป็น เรียบร้อยแล้ว
  3. เนื่องจากเป็นการเดินทางไปทัวร์ต่างประเทศ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าประเทศ หรือออก นอกประเทศ บริษัทฯไม่สามารถ คืนเงินค่าทัวร์บางส่วน หรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  4. บริษัทฯ มีความยินดีที่จะรับลูกค้าที่มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวโดยเจตนาบริสุทธิ์ และปราศจากเจตนาแอบแฝงเพื่อหลบหนี / เลี่ยงเข้าประเทศ

  การเดินทางในทริปครั้งนี้ ต้องมีสภาพร่างกายประมาณใด

  ถ้าท่านคิดว่าข้อมูลด้านล่าง “ไม่ใช่” ปัญหาของท่านมากกว่า 80% ละก็ แสดงว่าท่านพร้อมที่จะเดินทางไปกับเราแล้วครับ 🙂

  1. การเดินทางครั้งนี้ 15 วัน เราต้องอาศัยโบกี้รถไฟเป็นห้องนอนประมาณ 7-8 วัน หรือครึ่งหนึ่งของทั้งหมด ความสะดวกสบายของการนอนบนรถไฟอาจจะไม่เหมือนโรงแรม ห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำรวมที่ใช้ร่วมกันภายในโบกี้นั้นๆ และเราไม่สามารถอาบน้ำระหว่างที่เดินทางอยู่บนรถไฟได้ แต่สามารถแปรงฟัน ล้างหน้า ได้ครับ
  2. สภาพห้องนอนภายในโบกี้ จะเป็นแบบ 4 เตียง (เป็นเตียง 2 ชั้น บนและล่าง 2 ฝั่ง) ความกว้างยาวของเตียงถือว่านอนได้สบายสำหรับร่างกายคนไทย แต่ท่านต้องเป็นผู้ที่ปูผ้าที่นอนเอง ใส่ปลอกหมอนเอง โดยสิ่งเหล่านี้จะถูกจัดเตรียมไว้ที่เบาะนอนในขบวนรถไฟรอบนั้นๆ
  3. อาหารระหว่างที่อยู่บนรถไฟ จะเป็นอาหารท้องถิ่นที่ไม่สามารถกำหนดเมนูล่วงหน้าได้ ที่บางครั้งอาจจะไม่ถูกปากคนไทย ดังนั้นอาจจะต้องมีการเตรียมอาหารแห้งบางส่วนไปด้วยล่วงหน้า
  4. ท่านต้องสามารถที่จะช่วยเหลือตนเอง ด้วยการลากกระเป๋าขึ้นรถไฟ หรือสามารถนำกระเป๋าใส่เข้าไปในช่องเก็บของใต้เบาะนอนในรถไฟได้
  5. การนอนเกอร์ที่มองโกเลีย จะเป็นลักษณะการนอนแบบ โฮมสเตย์ (Home stay) ดังนั้นความสะดวกสบายจะไม่เท่ากับโรงแรม ห้องน้ำจะถูกจัดแยกไว้ด้านนอกและไม่สามารถอาบน้ำในวันนั้นได้ (แต่เราจะพาท่านไปอาบน้ำในวันรุ่งขึ้นแทนครับ) แต่ท่านจะได้รับประสบการณ์สุดพิเศษที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนในโลกนอกจากที่นี่เท่านั้น
  6. สำหรับสภาพร่างกายที่แนะนำ ที่จะทำให้ท่านเที่ยวเส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียได้สนุกและปลอดภัย
   1. ถ้าเป็นคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ เช่น วิ่งรอบสวนลุมพินีได้สบายๆ หรืออาจจะออกกำลังกายในรูปแบบอื่นๆ
   2. เป็นคนที่ไม่มีโรคประจำตัวใดๆที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางเช่น ผู้ที่มีโรคประจำตัวหลายโรคและต้องทานยาประจำเป็นจำนวนมากต่อวัน ผู้ที่เป็นโรคหอบหืดที่ต้องพ่นยาเป็นประจำทุกวัน
   3. เป็นผู้ที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดี เช่น การเปลี่ยนที่นอนทุกคืนในระหว่าง 3 ประเทศ
  7. โปรแกรมนี้ เหมาะสำหรับท่านที่รักการเดินทางท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ผู้เดินทางควรมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ มีสุขภาพที่แข็งแรง เนื่องจากในหลายๆ จุด มีการเดินเท้าขึ้นเขาระยะไกล (ประมาณ 2-3 กิโลเมตร)
  8. เส้นทางของทริป สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง อยู่ห่างไกลกันค่อนข้างมาก ดังนั้น อาจมีบางวันที่ต้องนั่งรถนานหลายชั่วโมงขึ้นไป
  9. ที่พักสำหรับทริปนี้ หลังจากพ้นเขตเมืองไปแล้ว จะเป็นลักษณะของที่พักท้องถิ่น อาจไม่สะดวกสบายเหมือนที่พักในเมือง และในบางจุดที่พัก อาจไม่มีไฟฟ้าใช้ตลอดทั้งคืนและมีปลั๊กไฟจำกัด
  10. ห้องน้ำในสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งนอกเมือง เป็นส้วมหลุม และในบางจุดอาจเป็นห้องน้ำตามธรรมชาติ
  11. อาหารส่วนใหญ่ จะเป็นอาหารพื้นเมือง อาจมีรสชาติที่ไม่คุ้นกับคนไทย แต่ทั้งนี้ ทางทีมงานจะเตรียมอาหารเสริม เพิ่มเติมไปบางส่วน
  12. ไม่แนะนำให้นำสัมภาระไปมากเกินความจำเป็น อีกทั้ง ผู้เดินทางสามารถรับผิดชอบสัมภาระส่วนบุคคลได้ตลอดการเดินทาง เนื่องจากที่พักบางจุด ห้องพักอยู่ที่ชั้น 2 และไม่มีลิฟท์ รวมทั้งไม่มีพนักงานงานยกกระเป๋าคอยให้บริการ
  13. เนื่องจากไซบีเรียและมองโกเลียบางพื้นที่ เป็นพื้นที่ห่างไกล อาจทำให้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เนตในบางพื้นที่
  14. โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของผู้เดินทางและสภาพภูมิอากาศเป็นสำคัญ
  15. ผู้เดินทางควรเตรียมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับการเดินขึ้นเขา และเตรียมยารักษาโรคประจำตัวให้พร้อม เนื่องจากบางสถานที่ท่องเที่ยว อยู่ห่างไกลสถานพยาบาล
  16. เนื่องจากทริปนี้ เป็นทริปท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อาจไม่มีจุดช็อปปิ้ง เมื่ออยู่นอกเขตเมือง

  จุดนี้คือไฮไลท์และเป็นจุดสำคัญของการเดินทางบนเส้นทางสายนี้

  ทุกท่านต้องมีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมของการเดินทางที่จะเกิดขึ้นตามนี้นะครับ

  ขอนำภาพบรรยากาศของห้องนอนในขบวนรถไฟนะครับ

  ในภาพจะเป็นตู้โบกี้มาตรฐานที่ท่านจะได้พักตลอดเวลาที่อยู่ในรถไฟในแต่ละขบวนต่างๆ

  โดยจะมีเตียง 2 ฝั่ง แบ่งเป็น ชั้นบน-ชั้นล่าง

  ความยาว ความกว้างของเตียง พอดีกับขนาดร่างกายคนไทยแน่นอนครับ

  แต่การจัดสรรที่นอนบนล่าง บางครั้งอาจจะไม่สามารถกำหนดได้ 100% จึงมีโอกาสที่บางท่านต้องนอนเตียงบนครับ และการขึ้นสู่เตียงบนต้องใช้บันไดที่อยู่ทางด้านหน้าตรงประตูครับ

  และมีโอกาสที่เราอาจจะต้องแชร์ห้องร่วมกับคนท้องถิ่นในบางโอกาสเช่นเดียวกันครับ

  ภาพด้านล่างคือบรรยากาศตู้เสบียงบนรถไฟ สายระหว่างกรุงปักกิ่ง และ อูลานบาตอร์ครับ

  ภาพนี้คือสภาพห้องน้ำมาตรฐานบนรถไฟตลอดทางครับ

  เป็นส้วมที่ไม่มีที่ฉีดก้นนะครับ แต่ว่ามีน้ำประปาให้ใช้ได้ (ไม่สามารถดื่มได้)

  ที่นี่จะมีเจ้าหน้าที่คอยมาทำความสะอาดเรื่อยๆครับ

  บรรยากาศการนอนเกอร์ที่มองโกเลีย

  เกอร์ที่เราจะไปนอน เป็นเกอร์ที่ชาวบ้านอาศัยอยู่จริงๆ การไปอยู่ของเราคือไปแบบโฮมสเตย์ โดยเขาจะมอบที่พักให้กับเราในช่วงเวลานั้นๆ เขาจะมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเราด้วย และทำอาหารท้องถิ่นให้รับประทาน

  เกอร์แบบนี้ ไม่ถือว่าเป็นโรงแรม และจะไม่มีห้องน้ำตามแบบตะวันตกอยู่ในเกอร์ครับ ห้องน้ำจะตั้งอยู่ถัดออกไปจากเกอร์ประมาณ 100 เมตร (ตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานของการอยู่อาศัย) โดยเกอร์ 1 หลังจะอยู่กันทั้งหมด 4 คนครับ เตียงนอนจะแบ่งออกเป็น 4 มุมตามแบบในรูปครับ

  Overall Rating
  5/5
  Admin
  Reviewed On 02/09/2018
  5/5

  สวัสดีครับคุณ Suvit Kattiyavongทางทีมงานต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความล่าช้าของการตอบคำถาม ทางทีมขออนุญาตตอบคำถามดังนี้ครับ ที่พักบนรถไฟ ทางหัวหน้าทัวร์จะเป็นผู้เลือกตามอายุและเพศให้ตามความเหมาะสมครับขอบคุณครับ

  Admin
  Reviewed On 02/09/2018
  5/5

  สวัสดีครับคุณ Suvit Kattiyavongทางทีมงานต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสำหรับความล่าช้าของการตอบคำถาม ทางทีมขออนุญาตตอบคำถามดังนี้ครับ ที่พักบนรถไฟ ทางหัวหน้าทัวร์จะเป็นผู้เลือกตามอายุและเพศให้ตามความเหมาะสมครับขอบคุณครับ

  Suvit Kattiyavong
  Reviewed On 17/06/2018
  5/5

  สวัสดีครับ ผมสนใจทริปtranssiabirian railway 1-15ตค.นี้ ผมอายุ63 แต่ไม่ใช่ปัญหา เพราะผมเป็นsolo travellerตลอด อยากทราบว่าการจัดเตียงพักบนตู้รถไฟ ใช้ระบบไหนครับ ใครจะได้เตียงบนเตียงล่างครับ

  LEAVE YOUR COMMENT

  Package Confirmed Dates Trip Status Trip Status Price (PP) Excluding Flights Price (PP) Including Flights 
  26/08/2019 - 09/09/2019
  Fully booked
  ฿125,000
  ฿125,000
  15/09/2019 - 30/03/2019
  Fully booked
  ฿125,000
  ฿125,000
  07/10/2019 - 21/10/2019
  Confirmed departure
  ฿125,000
  ฿125,000