Small group travel

ทุกกลุ่มจะอยู่ที่ขนาด 6 - 14 ท่าน/กลุ่ม

จำนวนสมาชิกที่น้อยลง จะทำให้ท่านได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การเดินทางในมุมมองที่แตกต่างออกไป การเดินทางจะทำได้เร็วขึ้น ได้เข้าพักในบูทิคโฮเทลที่ได้คัดสรรเอาไว้ รวมถึงร้านอาหารที่ถูกเลือกมาอย่างดี พาทัวร์โลจี้จึงคงจำนวนการเดินทางไว้ที่ขั้นต่ำ 6 ท่าน และไม่เกิน 14 ท่าน เท่านั้น


Trip schedule

ตารางการเดินทางประจำปี

Our Destination

Explore all the continents with us

Get the Inspiration

Immerse yourself with our inspired content from travel specialist