Small group travel

ทุกกลุ่มจะอยู่ที่ขนาด 10 - 16 ท่าน/กลุ่ม

จำนวนสมาชิกที่น้อยลง จะทำให้ท่านได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การเดินทางในมุมมองที่แตกต่างออกไป การเดินทางจะทำได้เร็วขึ้น ได้เข้าพักในบูทิคโฮเทลที่ได้คัดสรรเอาไว้ รวมถึงร้านอาหารที่ถูกเลือกมาอย่างดี พาทัวร์โลจี้จึงคงจำนวนการเดินทางไว้ที่ขั้นต่ำ 10 ท่าน และไม่เกิน 16 ท่าน เท่านั้น


Our Destination

Explore all the continents with us

Get the Inspiration

Immerse yourself with our inspired content from travel specialist